PL EN


2018 | 2 (73) | 41-53
Article title

Przegląd prasy mariawitów na ziemiach polskich (1907–2017)

Authors
Content
Title variants
EN
Mariavites press in Poland (1907–2017)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest dokonanie przeglądu prasy religijnych wspólnot mariawitów na ziemiach polskich w latach 1907–2017. Pełniła ona różne funkcje, m.in. informacyjną i religijną, była też elementem instytucjonalizacji wyznań mariawickich, przyczyniała się bowiem do zachowania spójności i podtrzymywania tożsamości wyznawców.
EN
This article is to present the mariavites press in Poland in the period of 1907–2017. The study investigates its various functions, including informative and religious. This author argues that mariative press contributed to institutionalization of the mariavites beliefs alongside maintenance the integrity and identity of the believers.
Year
Issue
Pages
41-53
Physical description
Contributors
author
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku/ State Higher Vocational School in Płock
References
 • Dyrlaga J., Nierzymskokatolicka prasa wyznaniowa w PRL, „Zeszyty Prasoznawcze” 1988, nr 3.
 • Glogier M.T., Przegląd czasopism polskich mniejszości religijnych w latach 1944–1990, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1993, t. 32, nr 1.
 • Górecki A., Mariawici i mariawityzm – narodziny i pierwsze lata istnienia, Warszawa 2011.
 • Grzybowski M.M., Prasa wyznaniowa w Płocku w latach 1945–1991, „Notatki Płockie” 1991, nr 4.
 • Koński W., Prasa płocka w latach 1945–1981, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, praca doktorska, Warszawa 1990.
 • Koński W.A., Dwa wieki prasy płockiej, t. 1 1810–1945, Płock 2012.
 • Mames T.D., Oświata mariawitów w latach 1906–1935, Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2016.
 • Mazur K., Mariawityzm w Polsce, Kraków 1991.
 • Media religijne i wyznaniowe w Polsce i na świecie, red. J. Sobczak, J. Skrzypczak, Poznań 2015.
 • Media wyznaniowe w Polsce 1989–2004, red. E. Kossewska, J. Adamowski, Warszawa 2004.
 • Niedzielski M., Z dziejów czasopiśmiennictwa mariawickiego, „Mariawita” 1961, nr 2.
 • Orzechowski J., Piśmiennictwo Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Polsce, praca magisterska, Wydział Teologiczny ChAT w Warszawie, 2002.
 • Podgórski R.A., Starokatolicki Kościół Mariawitów. Studium historyczno-socjologiczne, Kraków 1998.
 • Prasa Królestwa Polskiego w opinii władz cenzury rosyjskiej (1901–1914). Dokumenty, wstęp, oprac. i przekł.
 • J. Kostecki, M. Tobera, Warszawa 2013.
 • Rybak S., Mariawityzm. Dzieje i współczesność, Warszawa 2011.
 • Seweryniak H., Święte Oficjum a mariawici, Płock 2014.
 • Świątkowski H., Wyznania religijne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem ich stanu prawnego. Część I Wyznania i związki religijne, Warszawa 1937.
 • Urban K., Wyznaniowa prasa nierzymskokatolicka w Polsce Ludowej, „Zeszyty Prasoznawcze” 1980, nr 1.
 • Warchoł E., Starokatolicki Kościół Mariawitów w okresie II Rzeczypospolitej, Sandomierz 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e2406ec-fa76-4642-93a5-865ecd567fa3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.