PL EN


2013 | 35 | 226-237
Article title

Wybrane aspekty niwelacji luki informacyjnej oraz jej wpływ na użyteczność informacji. Case study

Content
Title variants
EN
The choosen aspects of the information leveling gap and its impact on the usefulness of the information. Case study
Conference
35
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Elementem strategicznym funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego XXI wieku jest informacja. Związane to jest między innymi z: globalizacją rynków i ich umiędzynarodowieniem, powstawaniem nowoczesnych rynków kapitałowych, jak również niestabilnością polityczną i finansową. Powoduje to narastającą liczbę problemów skutecznego zarządzania współczesnymi organizacjami, jak również szerzej pojętym społeczeństwem informacyjnym. Dlatego dąży się do usprawniania systemów informacyjnych. Ich jakość wpływa bowiem na użyteczność informacji. Z jej użytecznością związana jest luka informacyjna.
EN
Strategic element in the functioning of the information society the twenty-first century, is the information. This is related to, inter alia: globalization and internationalization of markets, the emergence of modern capital markets as well as political instability and financial standing. This results in an increasing number of problems with the effective management of modern organizations, as well as the wider information society. Therefore, the aim is to improve information systems. Their quality is affected by the usefulness of the information. With its usefulness is related to an information gap.
Year
Issue
35
Pages
226-237
Physical description
Contributors
 • Pracownia Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska
References
 • Bolesta-Kukułka K., Decyzje menedżerskie, PWE, Warszawa 2003.
 • Hammer M., Champy J., Reengineering the Corporation. A Manifesto for Business Revolution, Nicolas Brealey Publishing Ltd., London 1995.
 • Jurga A., Technologia teleinformatyczna w organizacji wirtualnej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2010.
 • Jurga A., ARIS platform jako narzędzie modelowania procesów biznesowych. Notacja EPC a BPMN, Zeszyty Naukowe nr 702. Ekonomiczne problemy usług nr 87. Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
 • Keller G., Nüttgens M., Scheer A.W., Semantische Prozeßmodellierung auf der Grundlage „Ereignisgesteuerter Prozeßketten (EPK)”, Veröffentlichungen des Instituts für Wirtschaftsinformatik, 89, 1992.
 • Lefebvre L.A., Lefebvre E., Information and telecommunication technologies. The impact of their adoption on small and medium size enterprises, Published by the International Development Research Centre, Ottawa 1996.
 • Madden A.D., A definition of information, Aslib Proceedings, 2000, Vol. 52, No. 9.
 • Materska K., Informacja w organizacji społeczeństwa wiedzy, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2007.
 • Oleński J., Standardy informacyjne w gospodarce, Wydawnictwo Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1997.
 • Shannon C.E., A Mathematical Theory of Communication, „Bell System Technical Journal”, Vol. 27. 1948.
 • Sławińska M., Jurga A., Qualitative and ergonomic criteria of designing information systems supporting logistic processes [in:] Research in Logistics & Production, 2011 Vol. 9, No. 1, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e254181-c1a6-4521-ab67-368429b3c17d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.