PL EN


2017 | 1(43) | 118-131
Article title

Best practices in communicating about the European Union

Title variants
PL
Dobre praktyki w komunikowaniu na temat Unii Europejskiej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper analyses the determinants of communication and teaching about the European Union. The article was based on data collected through in-depth focused interviews. Its aim was to identify the challenges that are associated with carrying out educational and communication tasks of the EU and to learn about best practices in this area. In the opinion of the participants, the activity, in order to be considered worthy of imitation, should be addressed to specific, defined audience groups. Children and adolescents were defined as the most important. The examples of best practices include those related to education, the activities of EU information centres and public speeches.
PL
W artykule podjęto się analizy uwarunkowań procesu komunikowania i nauczania o Unii Europejskiej. Omówienie przygotowano na podstawie danych zebranych poprzez zogniskowany wywiad pogłębiony. Jego celem było rozpoznanie, jakie wyzwania wiążą się z realizacją zadań edukacyjnych i komunikacyjnych na temat UE, a także uzyskanie informacji o dobrych praktykach stosowanych w tym obszarze. W ocenie uczestników fokusu aktywności, by uznać je za godne naśladowania, powinny być adresowane do konkretnych, zdefiniowanych grup odbiorców. Za najważniejszą uznano dzieci i młodzież. Wśród przywoływanych przykładów dobrych praktyk znalazły się te związane z edukacją, działaniami ośrodków informacyjnych UE oraz wystąpieniami publicznymi.
Year
Issue
Pages
118-131
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Institute of European Studies, Faculty of Political Science and International Studies, University of Warsaw
References
 • DANI Samir i inni (2006), A methodology for best practice knowledge management. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B, „Journal of Engineering Manufacture”, no. 10.
 • DANIŁOWICZ Paweł, LISEK-MICHALSKA Jolanta (2007), Fokus – zogniskowany wywiad grupowy. Zarys metody, in: Daniłowicz Paweł, Lisek-Michalska Jolanta (eds), Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą, Warszawa.
 • EUROPEAN COMMISSION (2002), An Information and Communication Strategy for the European Union, COM (2002) 350 final/2.
 • EUROPEAN COMMISSION (2005), Action Plan to Improve Communicating Europe by Commission, SEC (2005) 985 final.
 • EUROPEAN COMMISSION (2007), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Communicating Europe in Partnership COM(2007) 569 final.
 • FISHER Brooke Liu , HORSLEY Suzanne J., LEVENSHUS Abbey Blake (2010), Government and Corporate Communication Practices: Do the Differences Matter?, „Journal of Applied Communication Research”, no. 38.
 • GLASER Barney G., STRAUSS Anselm L. (1967), The Discovery of Grounded, Theory: strategies for qualitative research, New Brunswick, London.
 • GOŁASZEWSKA-KACZAN Urszula (2012), Najlepsze praktyki w zarządzaniu zasobami ludzkimi według badań Instytutu CRF, „Zarządzanie i Finanse”, vol. 10, no 1.
 • GORZKO Marek (2013), Teoria ugruntowana jako „rodzina metod”?, „Opuscula Sociologica”, no. 4.
 • JARRAR Yasar F., ZAIRI Mohamed (2000), Best practice transfer for future competitiveness: a study of best practices, „Total Quality Management”, vol. 11.
 • JAS-KOZIARKIEWICZ Marta (2013), Europe Direct jako narzędzie strategii informacyjnej Unii Europejskiej, in: Janusz W. Adamowski, Alicja Jaskiernia (eds), Komunikowanie masowe i polityka medialna w epoce globalizacji i cyfryzacji aspekt międzynarodowy, Warszawa.
 • JAS-KOZIARKIEWICZ Marta (2015), Information on demand. Evaluation of the European Union’s information policy done by journalists, „Przegląd Europejski”, no. 4.
 • KARWIŃSKA Anna, WIKTOR Dobrosława (2008), Przedsiębiorczość i korzyści społeczne: identyfikacja dobrych praktyk w ekonomii społecznej, „Ekonomia Społeczna Teksty”, no. 6.
 • KONECKI Krzysztof T. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych, Teoria ugruntowana. Warszawa.
 • LIN Xialing, SPENCE Patric R., SELLNOW Timothy L., LACHLAN Kenneth A. (2016), Crisis communication, learning and responding: Best practices in social media, „Computers in Human Behavior”, vol. 65.
 • PRAHALAD Coimbatore K. (2011), Najlepsze praktyki są dobre do czasu, „Harvard Business Review” 96, http://www.hbrp.pl/biblioteka/art.php?id=4266&t=najlepsze-praktyki-sa-dobre-do-czasu (11.01.2017).
 • RUTKOWSKI Krzysztof (2006), Zrozumieć fenomen najlepszych praktyk w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Europejskie wyzwania projektu BestLog, „Gospodarka materiałowa i logistyka”, no. 12.
 • SEEGER Matthew W. (2006), Best Practices in Crisis Communication: An Expert Panel Process, „Journal of Applied Communication Research”, vol. 34, no. 3.
 • WĘGRZYN Halina, BOŁTUĆ Paweł (2015), Dobre praktyki wdrażania strategii rozwoju w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, no. 1 (26).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e2ae420-4098-4475-88a7-3d2a6a46186e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.