PL EN


2013 | 2 | 6 | 143-158
Article title

Analiza postrzegania standardów ładu korporacyjnego funkcjonujących w krajach rozwijających się

Authors
Content
Title variants
EN
Corporate governance quality in emerging market economies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu była weryfikacja, czy eksperci ekonomiczni dostrzegają poprawę jakości standardów ładu korporacyjnego w krajach rozwijających się. Pierwsza część tekstu przedstawia teoretyczne aspekty analizy mechanizmów nadzoru korporacyjnego oraz klasyfikacje systemów, bazujące na ich podstawie. Następnie zwrócono uwagę na specyfikę analizy corporate governance w krajach rozwijających się. Część empiryczna artykułu wykorzystuje dziewięć subindeksów wchodzących w skład Global Competitiveness Index, wystanda-ryzowanych w skali od 1 do 7. Badanie objęło zmiany tychże subindeksów w okresie 2005–2011 w Brazylii, Chinach, Indiach, Rosji, Turcji oraz Polsce. Anali-zie poddano następujące kategorie: poszanowanie prawa własności, elastycz-ność rozwiązań rynku pracy, efektywność wymiaru sprawiedliwości w roz-strzyganiu sporów, prawa dłużników i wierzycieli, publiczny nadzór nad ryn-kiem kapitałowym, ochronę interesu akcjonariuszy mniejszościowych, standar-dy audytu i raportowania, efektywność organów statutowych oraz etyczne zachowania firm. Rozważania kończy analiza syntetycznego indeksu ładu kor-poracyjnego oraz wnioski. Badanie wykazało, że zgodnie z opiniami ekspertów World Economic Fo-rum największa poprawa standardów ładu korporacyjnego miała miejsce w Chinach i w Polsce. W 2005 roku wartość syntetycznego indeksu zawierała się w przedziale od 3,39 do 4,74 w siedmiostopniowej skali, gdzie 7 oznaczało ocenę najwyższą. Od 2007 roku poziom wskaźnika sugerował, że rosyjskie standardy niekorzystnie odbiegają od tych w pozostałych badanych krajach, a Indie stopniowo zaczęły tracić swoją przewagę nad konkurentami. Na koniec bada-nego okresu indeks ładu korporacyjnego w pięciu z badanych krajów przyj-mował wartości od 4,18 do 4,60, co można interpretować jako ocenę zbliżoną lub lekko przewyższającą ocenę neutralną. Jedynie rosyjskie standardy zostały ocenione jako raczej złe – z oceną 3,27.
Keywords
Year
Volume
2
Issue
6
Pages
143-158
Physical description
Contributors
author
  • Dr, Katedra Finansów Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e2e91f8-3b36-4a4d-87eb-09b6e79e0195
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.