PL EN


2012 | 1 | 5 | 6-23
Article title

Możliwości kwestionowania decyzji regulacyjnych Prezesa UKE na gruncie prawa ochrony konkurencji

Content
Title variants
EN
The opportunities to challenge regulatory decisions of the President of the Office of Electronic Communications pursuant to the provisions of competition law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule poddano ocenie możliwość kwestionowania na gruncie prawa ochrony konkurencji decyzji Prezesa UKE nakładających na poszczególnych operatorów telekomunikacyjnych obowiązek pobierania stawek MTR w określonej regulacyjnie wysokości. W ocenie autorki stosowanie przez operatorów stawek wynikających z takich decyzji może być poddane analizie w kategoriach nadużycia pozycji dominującej, poprzez stosowanie cen zawyżonych (excessive pricing) albo praktyki zawężania marży (margin squeeze). Porównano zakres równoległego stosowania prawa konkurencji i regulacji sektorowych do oceny tego typu zachowań w polskim i unijnym porządku prawnym, odwołując się zarówno do uregulowań prawnych, jak i praktyki decyzyjnej organów ochrony konkurencji oraz dorobku judykatury. W artykule omówiono również aspekty proceduralne postępowań prowadzonych w tym zakresie przez Prezesa UOKiK oraz przez Komisję Europejską.
EN
The article seeks to answer the question of whether, and, if so, under what conditions, regulatory decisions whereby the President of UKE (Office for Electronic Communications) imposes on telecommunications undertakings regulatory obligations to set their Mobile Termination Rates at a particular level may be contested in the light of competition law. In the author’s opinion, application by telecoms of MTRs established by virtue of a regulatory decision may be assessed from the point of view of possible abuse of a dominant position taking form of excessive pricing or margin squeeze. Moreover, the article presents a comparative analysis of the extent to which parallel application of competition law and sector-specific regulations to the abovementioned anticompetitive practices is possible under legal regimes of Poland and the EU, taking account of legal provisions as well as of the decision-making practice of competition authorities and law courts’ decisions. The last part of the article addresses procedural aspects of proceedings carried out within this scope by the President of UOKiK (Polish competition authority) and by the European Commission.
Year
Volume
1
Issue
5
Pages
6-23
Physical description
Dates
published
2012-11-26
Contributors
References
  • Baehr J., Stawicki A., Rozważania wokół równoległego stosowania prawa konkurencji i instrumentów regulacyjnych [w:] Banasiński C. (red.), Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej, UOKiK, Warszawa 2005
  • Banasiński C., Równoległe stosowania instrumentów prawa konkurencji i instrumentów regulacyjnych w Polsce (na przykładzie telekomunikacji energetyki) [w:] Banasiński C. (red.), Prawo konkurencji – stan obecny oraz przewidywane kierunki zmian, UOKiK, Warszawa 2006
  • Geradin D., O’Donoghue R., The Concurrent Application of Competition Law and Regulation: the Case of Margin Squeeze Abuses in the Telecommunications Sector, The Global Competition Law Centre Working Paper Series, 2005
  • Lissoń P., Kompetencje organu antymonopolowego a kompetencje organów regulacyjnych w Polsce [w:] Banasiński C. (red.), Aktualne problemy polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji, UOKiK, Warszawa 2006
  • Skoczny T., Ochrona konkurencji a prokonkurencyjna regulacja sektorowa, Problemy Zarządzania, nr 3/2004 (5)
  • Stawicki A., Stawicki E. (red.),Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2011
  • Szydło M., Nadużywanie pozycji dominującej w prawie konkurencji, Warszawa 2010
  • Szydło M., Prawo konkurencji a regulacja sektorowa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e3b8fbc-b54f-42fb-ba5f-f5c1a441910b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.