PL EN


2017 | 20 | 4(77) | 81-89
Article title

Administracyjnoprawne oraz prywatnoprawne aspekty działalności gospodarczej – kontekst interpretacji i kolizji definicji ustawowych

Title variants
EN
Economic activity in the administrative and private law aspects – the context of interpretation and collision of statutory definitions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W doktrynie rozróżnia się dwa rodzaje prawa gospodarczego, prawo gospodarcze publiczne, typowo administracyjne oraz prawo gospodarcze prywatne, regulujące stosunki cywilnoprawne. Oba działy prawa są ze sobą powiązane, ponieważ całościowo regulują funkcjonowanie podmiotów gospodarczych na terenie kraju. Prawo prywatne w tym zakresie reguluje stosunki majątkowe podmiotów prawa – przedsiębiorców, którym przysługuje autonomiczność w obrocie prawnym, są jego podmiotami na zasadach równorzędności. Prawo publiczne reguluje stosunek władczego podporządkowania, podporządkowania administracyjnego, sprawowanego przez państwo.
EN
The doctrine distinguishes between two kinds of economic law, typically administrative public economic law, and private economic law regulating civil-law relations. Both divisions of law are interlinked because they regulate the functioning of economic entities in the whole country. Private law in this respect regulates property relations of entrepreneurs, who are entitled to autonomy in legal trade and are entities on the basis of equality. Public law regulates the relationship of subordinate sovereignty, administrative subordination, exercised by the state.
Year
Volume
20
Issue
Pages
81-89
Physical description
Dates
published
2018-03
References
 • http://www.worldbank.org/pl/news/press-release/2014/10/29/doing-businessin-poland-better-and-smarter-regulationsin-support-of-a-more-business-friendlyenvironment [17.08.2017].
 • http://www.pit.pl/dzialalnosc_gospodarcza_definicje_1052.php [17.08.2017].
 • Kidyba A., Prawo handlowe, Warszawa 2016.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 78 poz. 483 z późń. zm.).
 • Mróz T., Stec M., Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2005.
 • Olszewski J., Prawo gospodarcze kompendium, Warszawa 2013.
 • Ordynacja podatkowa z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 201 z późń. zm.).
 • Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2005.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późń. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 z późń. zm.)
 • Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. 2013.0.385 z późń. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 1997 Nr 9 poz. 43 z późń. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 1997 Nr 121 poz. 769 z późń. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 z późń. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych. (Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86).
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późń. zm.).
 • Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 2013 poz. 1384 z późń. zm.).
 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 z późń. zm.).
 • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 z późń. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 Nr 47 poz. 211 z późń. zm.).
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 Nr 163 poz. 981 z późń. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 z późń. zm.).
 • Ustawa. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 Nr 50 poz. 331 z późń. zm.)
 • Zdyb M., Prawo działalności gospodarczej. Komentarz do ustawy, Kraków 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e42f7de-bdef-4e41-9cae-c12861fc8f41
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.