Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 63 | 1: Literatura Polska | 57-73

Article title

Analiza kerygmatyczna wobec aksjologii współczesnego literaturoznawstwa

Title variants

EN
The Kerygmatic Analysis Against the Axiology of Modern Study of Literature

Languages of publication

PL

Abstracts

W artykule próbowano zestawić analizę kerygmatyczną, jaką posługiwał się Marian Maciejewski, z badaniami nad relacją religii i literatury, którą stosowano dotąd w badaniach literaturoznawczych. KUL-owska szkoła, do której odwoływał się Badacz, reprezentowana przez naukowców tej miary, co Czesław Zgorzelski, Irena Sławińska, Maria Jasińska-Wojtkowska, Stefan Sawicki, wniosła bardzo ważny wkład w wypracowanie metodologii badań sacrum w literaturze. Na tym tle propozycja Maciejewskiego idzie dalej, wnika nie tylko w strukturę tekstu, w którym obecny jest badany element religijny, ale stara się go interpretować w konfrontacji z kerygmatem apostolskim, by odsłonić jego istotne cechy chrześcijańskie, bądź niechrześcijańskie (np. religijność naturalną). Analiza kerygmatyczna, nazwana tu „metodą Maciejewskiego”, polega na rzetelnej refleksji nad wszystkimi aspektami utworu literackiego i wpisaną weń koncepcją antropologiczną, w szczególności zaś nad „kondycją duchową” człowieka, będącego podmiotem utworu.
EN
The article attempts to compare the kerygmatic analysis as it was used by Marian Maciejewski, with the studies of the relation between religion and literature that had been used in studies of literature earlier. The school developed at the Catholic University of Lublin, to which the Professor referred, represented by scholars of such a caliber as Czesław Zgorzelski, Irena Sławińska, Maria Jasińska-Wojtkowska or Stefan Sawicki, made a very important contribution to developing a methodology of research on the sacrum in literature. Against this background Maciejewski's suggestion goes further; it not only probes into the structure of the text, in which the studied religious element is present, but tries to interpret it as confronted with the apostolic kerygma, in order to reveal its important Christian, or non-Christian features (e.g. natural religiousness). The kerygmatic analysis, called here “Maciejewski's method”, consists in diligent reflection on all the aspects of a literary work and on the anthropological conception inscribed in it, especially on the “spiritual condition” of the man who is the subject of the work.

Contributors

  • Katedra Dramatu i Teatru KUL

References

  • Gutowski W., Wśród szyfrów transcendencji. Szkice o sacrum chrześcijańskim w literaturze polskiej XX wieku, Toruń, 1994.
  • Jasińska-Wojtkowska M., Horyzonty literackiego sacrum, Lublin, 2003.
  • Maciejewski M., „ażeby ciało powróciło w słowo”. Próba kerygmatycznej interpretacji literatury, Lublin 1991.
  • Prawda w literaturze. Studia, red. A. Tyszczyk, J. Borowski, I. Piekarski, Lublin 2009.
  • Sawicki S., Z pogranicza literatury i religii. Szkice, Lublin 1978.
  • Sawicki S., Poetyka – interpretacja – sacrum, Warszawa 1981.
  • Sawicki S., Wartość – sacrum – Norwid. Studia i szkice aksjologiczne, Lublin 1994.
  • Sawicki S., Wartość – Sacrum – Norwid. 2. Studia i szkice aksjologiczne, Lublin 2007.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8e43b404-2f26-4cfb-8f26-c5f810893331
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.