PL EN


2015 | 62 | 1 | 53-70
Article title

Badanie konkurencyjności handlu zagranicznego w ujęciu dynamicznym na przykładzie Polski

Authors
Content
Title variants
EN
The Research of the Foreign Trade Competitiveness in Dynamic Approach on the Example of Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jedną z propozycji badania intensywności zagranicznego handlu wewnątrzgałęziowego przedstawili Glejser i inni (1982). Jest ona konkurencyjna wobec wielu mierników handlu zagranicznego, które nie uwzględniają specjalizacji kraju w imporcie i eksporcie oraz nie odzwierciedlają dostatecznie skutków nierównowagi w obrotach handlowych z zagranicą. Glejser i inni (1982) wykorzystując wariancje wskaźników proeksportowej i proimportowej specjalizacji stworzyli narzędzie, które cechuje się większą odpornością na wymienione mankamenty. Proponowana metoda nie została jednak doposażona w odpowiednie oprzyrzą-dowanie statystyczno-ekonometryczne, co znacznie ogranicza jej praktyczną użyteczność. Celem artykułu jest próba udoskonalenia przedmiotowej metody oraz przetestowanie jej na przykładzie handlu zagranicznego w Polsce.
EN
One of the study proposals of the intensity of the intra-industry trade was presented Glejser et al. (1982). It is competitive with many foreign trade indicators which do not take account of the country specialization in import and export and do not reflect adequately the effects of trade imbalances. On based the variance of the export and import specialization indicators Glejser et al. (1982) created a tool that overcomes these shortcomings. The pro-posed method, however, was not equipped with an appropriate statistical and econometric tools, which greatly limits its practical usefulness. This article attempts to improve the method and test it on the example of foreign trade in Poland.
Year
Volume
62
Issue
1
Pages
53-70
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Statystyki, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
References
 • Aquino A., (1978), Intra-industry Trade and Inter-industry Specialization as Concurrent Sources of International Trade in Manufactures, Weltwirtschaftliches Archiv, 114 (2), 275-296.
 • Baranowska B., Kisiel A., Misala J., (1999), Wymiana wewnątrzgałęziowa w handlu zagranicznym Polski w okresie transformacji, International Journal of Management and Economics, 7, 168-184.
 • Brülhart M., (1994), Marginal Intra- industry Trade: Measurement and Relevance for the Pattern of Industrial Adjustment, Weltwirtschaftliches Archiv, 130 (3), 600-613.
 • Cieślik A., (2000), Nowa teoria handlu zagranicznego w świetle badań empirycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Czarny E., Śledziewska K., (2009), Polska w handlu światowym, PWE, Warszawa.
 • Das D. D., (2009), Intra-industry Trade and Development: Revisiting Theory, Measurement and New Evidences, Indian Journal of Economics and Business, 8 (1), 79-115.
 • Davidson, R. and MacKinnon, J. G., (1993), Estimation and Inference in Econometrics, Oxford Uni-versity, New York.
 • Jambor A., (2014), Country-Specific Determinants of Horizontal and Vertical Intra-industry Agri-food Trade: The Case of the EU New Member States, Journal of Agricultural Economics, 65 (3), 663–682.
 • Engle F. R., Granger C. W. J., (1987), Cointegration and Error Correction: Representation, Estima-tion, and Testing, Econometrica, 55 (2), 251-276.
 • Fontagné L., Freudenberg M., Péridy N., (1997), Trade Patterns inside the Single Market, CEPII Working paper #97-07.
 • Glejser H., Goossens K., Vanden Eede M., (1979), Inter-industry and Intra-industry Specialization To Occur in World Trade, Economic Letters, 3 (3), 261–265.
 • Glejser H., Goossens K., Vanden Eede M., (1982), Inter Industry Versus Intra Industry Specializa-tion in Exports and Imports (1959 - 1970 - 1973), Journal of International Economics, 12 (3-4), 363 - 369.
 • Greenaway, D., Hine R., Milner C., (1995), Vertical and Horizontal Intra-industry Trade: A Cross-Industry Analysis for the United Kingdom, Economic Journal, 105, 1505-1519.
 • Grubel H. G., Lloyd . J., (1975), Intra-industry Trade: The Theory and Measurement of International Trade in Differentiated Products, McMillan, New York.
 • Johansen S., (1991), Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vec-tor Autoregressive Models, Econometrica, 59 (6), 1551–1581.
 • Johansen S., (1992), Determination of Cointegration Rank in the Presence of a Linear Trend, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 54 (3), 383–397.
 • Lipsey R., (1976), A Book Review of Grubel and Lloyd: Intra-industry Trade, Journal of Interna-tional Economics, 6, 312-314.
 • Leitão N. C., Faustino H. C., (2008), Intra-industry Trade in the Food Processing Sector: the Portu-guese Case, Journal of Global Business and Technology, 4 (1), 49-58.
 • Misala J., Pluciński E. M., (2000), Handel wewnątrzgałęziowy między Polską a Unią Europejską. Teoria i praktyka, SGH, Warszawa.
 • Molendowski E., (2014), The Visegrad Group Countries – Changes in Intra-industry Competitive-ness of Their Economies During the World Financial and Economic Crisis, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 110, 1006-1013.
 • Osińska M., (red.), Kośko M., Stempińska J., (2007), Ekonometria współczesna, wyd. Dom Organiza-tora, Toruń.
 • Rasekhi S., Shojaee S. S., (2012), Determinant Factors of the Vertical Intra-industry Trade in Agri-cultural Sector: A Study of Iran and Its Main Trading Partners, Agricultural Economics, 58, 180-190.
 • Salamaga M., (2014), Modelowanie wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel zagra-niczny w świetle wybranych teorii ekonomii na przykładzie krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Ze-szyty Naukowe, Seria Specjalna: Monografie, 223, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Zeliaś A., (red.), Steczkowski J., Woźniak M., Zając K., (1996), Statystyka matematyczna w zastoso-waniach, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e4508e8-83e1-4444-aede-91fa4c7c06f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.