PL EN


2016 | 2(44) | 165-171
Article title

Methods of Estimating Waste Accumulation Rate in Rural Areas of the Lubelskie Voivodship

Title variants
PL
Metody szacowania wskaźnika nagromadzenia odpadów na terenach wiejskich województwa lubelskiego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The study compared the effectiveness of the rough set theory and artificial neural networks with respect to predicting the rate of waste mass accumulation for recipients in the areas of rural municipalities. Simulations were performed for two variants of input variables. The first of them used all economic, infrastructure and economic indicators as independent variables. The second case was limited only to those whose correlation with the class label attribute exceeded 0,2  and they included: population density, percentage of buildings in the municipality covered by the collection system, the rate of income, and agricultural area. The analysis showed that rough sets’ models generate comparable-quality forecasts of mass waste accumulation rate for rural municipalities, such as artificial neural networks. The developed models are characterized by a high forecast error of about 20%–27%. Further research is needed towards finding effective methods or other conditional attributes that describe the rate of mass accumulation of waste in the areas of rural municipalities.
PL
W pracy porównywano efektywność teorii zbiorów przybliżonych i sztucznych sieci neuronowych do prognozowania wskaźnika masowego nagromadzenia odpadów dla odbiorców na terenach gmin wiejskich. Symulacje wykonywano dla dwóch wariantów zmiennych wejściowych. W pierwszym z nich jako zmienne niezależne wykorzystano wszystkie zgromadzone wskaźniki ekonomiczne, infrastrukturalne i gospodarcze. W drugim natomiast ograniczono się tylko do tych, których korelacja z atrybutem decyzyjnym była powyżej 0,2 a były to: gęstość zaludnienia, procent budynków w gminie objętych systemem zbiórki, wskaźnik dochodu, powierzchnię użytków rolnych. Wykonane analizy pokazały, że modele zbiorów przybliżonych generują porównywalnej jakości prognozy wskaźnika masowego nagromadzenia odpadów dla gmin wiejskich jak sztuczne sieci neuronowe. Opracowane modele charakteryzowały się wysokim błędem prognozy na poziomie około 20–27%. Konieczne są więc dalsze badania w kierunku poszukiwania efektywniejszych metod lub innych atrybutów warunkowych opisujących wskaźnik masowego nagromadzenia odpadów na terenach gmin wiejskich.
Contributors
author
 • University of Agriculture in Krakow
 • University of Agriculture in Krakow
References
 • Bach, H., A. Mild, M. Natter, and A. Weber. 2004. “Combining Socio-Demographic and Logistic Factors to Explain the Generation and Collection of Waste Paper.” Resources Conservation and Recycling no. 41 (1):65–73. doi: 10.1016/j.resconrec.2003.08.004.
 • Bański, J. 2009. “Typy obszarów funkcjonalnych w Polsce.” In www.igipz.pan.pl: IGiPZ PAN. http://www.igipz.pan.pl/en/zpz/zbtow/archiwum/1A.pdf (accessed 2015.04.13).
 • Beigl, P., S. Lebersorger, and S. Salhofer. 2008. “Modelling Municipal Solid Waste Generation: A Review.” Waste Management no. 28 (1):200–214. doi: 10.1016/j.wasman.2006.12.011.
 • Beigl, P., S. Salhofer, G. Wassermann, I. Maćków, M. Sebastian, and R. Szpadt. 2005. Prognozowanie zmian ilości i składu odpadów komunalnych. Paper read at VI Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami “Efektywność gospodarowania odpadami”, 29.05–01.06.2005, at Poznań – Licheń Stary, Polska.
 • Chmielińska-Bernacka, A., and R. Sidełko. 2013. “Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do prognozy ilości odpadów bytowo-gospodarczych.” Rocznik Ochrona Środowiska no. 15 (1):835–844.
 • Chung, S.S. 2010. “Projection of Trends in Solid Waste Generation: The Case of Domestic Waste in Hong Kong Special Administrative Region.” Environmental Engineering Science no. 27 (1):13–20. doi: 10.1089/ees.2009.0106.
 • d’Amato, M. 2008. “Rough Set Theory as Automated Valuation Methodology: The Whole Story.” In Mass Appraisal Methods. An International Perspective for Property Valuers, edited by T. Kauko and M. d’Amato, 220–259. Chichester, U.K.; Ames, Iowa: Wiley-Blackwell.
 • Daskalopoulos, E., O. Badr, and S.D. Probert. 1998. “Municipal Solid Waste: a Prediction Methodology for the Generation Rate and Composition in the European Union Countries and the United States of America.” Resources Conservation and Recycling no. 24 (2):155–166. doi: 10.1016/S0921-3449(98)00032-9.
 • den Boer, E., J. den Boer, and J. Jager. eds. 2005. Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami. Podręcznik prognozowania ilości i jakości odpadów komunalnych oraz oceny zgodności systemów gospodarki odpadami z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wrocław – Kamieniec Wrocławski: Oddział Dolnośląski PZiTS; WAMECO.
 • den Boer, E., A. Jedrczak, Z. Kowalski, J. Kulczycka, and R. Szpadt. 2010. “A Review of Municipal Solid Waste Composition and Quantities in Poland.” Waste Management no. 30 (3):369–377. doi: 10.1016/j.wasman.2009.09.018.
 • Hage, O., and P. Soderholm. 2008. “An Econometric Analysis of Regional Differences in Household Waste Collection: The Case of Plastic Packaging Waste in Sweden.” Waste Management no. 28 (10):1720–1731. doi: 10.1016/j.wasman.2007.08.022.
 • Hockett, D., D.J. Lober, and K. Pilgrim. 1995. “Determinants of Per-Capita Municipal Solid-Waste Generation in the Southeastern United-States.” Journal of Environmental Management no. 45 (3):205–217. doi: 10.1006/jema.1995.0069.
 • Lebersorger, S., and P. Beigl. 2011. “Municipal Solid Waste Generation in Municipalities: Quantifying Impacts of Household Structure, Commercial Waste and Domestic Fuel.” Waste Management no. 31 (9–10):1907–1915. doi: 10.1016/j.wasman.2011.05.016.
 • Malinowski, M. 2013. Określenie wybranych właściwości odpadów komunalnych w gminach podmiejskich. doctoral dissertation, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków.
 • Malinowski, M., A. Krakowiak-Bal, J. Sikora, and A. Woźniak. 2009. “Ilości generowanych odpadów komunalnych w aspekcie typów gospodarczych gmin województwa małopolskiego.” Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich (9):181–190.
 • Mazzanti, M., and R. Zoboli. 2008. “Waste Generation, Waste Disposal and Policy Effectiveness Evidence on Decoupling from the European Union.” Resources Conservation and Recycling no. 52 (10):1221–1234. doi: 10.1016/j.resconrec.2008.07.003.
 • Miller, I., A. Lauzon, B. Wattle, M. Ritter, and J. Hood. 2009. “Determinants of Municipal Solid Waste Generation and Recycling in Western New York Communities.” The Journal of Solid Waste Technology and Management no. 35 (4):209–236. doi: 10.5276/JSWTM.2009.209.
 • Nęcka, K., and T. Szul. 2014. “Wykorzystanie metod alternatywnych do szacowania wskaźnika masowego nagromadzenia odpadów u odbiorców wiejskich.” Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna no. 6:13–15.
 • Nęcka, K., and T. Szul. 2016. “Use Classical Regression Models to Estimate the Indicator of Mass Accumulation of Waste.” Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy [w druku].
 • Passarini, F., I. Vassura, F. Monti, L. Morselli, and B. Villani. 2011. “Indicators of Waste Management Efficiency Related to Different Territorial Conditions.” Waste Management no. 31 (4):785–792. doi: 10.1016/j.wasman.2010.11.021.
 • Pawlak, Z. 1997. “Rough Set Approach to Knowledge-Based Decision Support.” European Journal of Operational Research no. 99 (1):48–57. doi: 10.1016/S0377-2217(96)00382-7.
 • Purcell, M., and W.L. Magette. 2009. “Prediction of Household and Commercial BMW Generation according to Socio-Economic and Other Factors for the Dublin Region.” Waste Management no. 29 (4):1237–1250. doi: 10.1016/j.wasman.2008.10.011.
 • Renigier-Biłozor, M. 2008a. “Problematyka teorii zbiorów przybliżonych w gospodarce nieruchomościami.” Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości no. 16 (1):79–90.
 • Renigier-Biłozor, M. 2008b. “Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych do masowej wyceny nieruchomości na małych rynkach.” Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum no. 7 (3):35–51.
 • Renigier-Biłozor, M. 2011. “Analiza rynków nieruchomości z wykorzystaniem teorii zbiorów przybliżonych.” Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości no. 19 (1):107–119.
 • Renigier-Biłozor, M., and A. Biłozor. 2013. “Opracowanie systemu wspomagania podejmowania decyzji z wykorzystaniem teorii zbiorów rozmytych oraz teorii zbiorów przybliżonych w procesie kształtowania bezpieczeństwa przestrzeni.” Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum no. 12 (1):67–77.
 • Sircar, R., F. Ewert, and U. Bohn. 2003. “Ganzheitliche Prognose von Siedlungsabfällen [Holistic Prognosis of Municipal Wastes].” Müll und Abfall (1):7–11.
 • Stefanowski, J., and A. Tsoukias. 2001. “Valued Tolerance and Decision Rules.” In RSCTC 2000, edited by W. Ziarko and Y. Yao, 212–219. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
 • Tałałaj, I.A. 2011. “Wpływ wybranych czynników społeczno-ekonomicznych na zmiany ilości odpadów komunalnych w województwie podlaskim.” Inżynieria Ekologiczna (25):146–156.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e467f54-7e6b-4f70-815e-ef9b6adbe1e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.