PL EN


2017 | 49 | 348-358
Article title

Zróżnicowanie przestrzenne absorpcji funduszy unijnych perspektywy finansowej 2007–2013 a zmiany poziomu wzrostu gospodarczego województw w Polsce

Content
Title variants
EN
Spatial diversity of EU funds’ absorption in financial framework 2007–2013 and the changes in economic growth of the provinces in Poland
RU
Пространственная дифференциация поглощения фондов ЕС в финансовой перспективе 2007–2013 гг. и изменения уровня экономического роста воеводств в Польше
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono zróżnicowanie przestrzenne absorpcji funduszy unijnych okresu programowania 2007–2013 na poziomie województw. Wykorzystanie środków europejskich omówiono najpierw w układzie programów operacyjnych, a następnie przy zastosowaniu wielkości bezwzględnych (liczby projektów i wartości funduszy) oraz względnych (wartości funduszy na 1 mieszkańca i wartości funduszy na 1 km2). W artykule postanowiono zweryfikować hipotezę, według której w Polsce występują znaczne dysproporcje przestrzenne w wykorzystaniu funduszy unijnych perspektywy finansowej 2007–2013. Najwyższą kwotę funduszy oraz największą liczbę projektów zrealizowano w województwie mazowieckim. Z kolei najwyższą kwotę środków unijnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim, a w przeliczeniu na 1 km2 – w województwie śląskim. Ponadto w opracowaniu zbadano i określono związek między kształtowaniem się koniunktury gospodarczej w województwach a kwotą wykorzystanych środków wspólnotowych w poszczególnych regionach. Wykorzystanie funduszy unijnych w poszczególnych regionach było istotnie dodatnio skorelowane ze stopą wzrostu PKB. Najwyższe tempo wzrostu PKB zaobserwowano w tych województwach, w których zostało zaangażowanych najwięcej funduszy unijnych, a najniższe tempo wzrostu PKB odnotowano w regionach o najmniejszej absorpcji środków europejskich. Dane statystyczne dotyczące PKB zaczerpnięto z Banku Danych Głównego Urzędu Statystycznego, natomiast dane dotyczące zaangażowania funduszy unijnych wygenerowano z Listy beneficjentów publikowanej przez Ministerstwo Rozwoju. Z kolei wszystkie opracowania graficzne przygotowano w programie GIS-owskim.
EN
The article presents the spatial differentiation of absorption of EU funds in financial framework 2007–2013 at the level of provinces. At first, the absorption of EU funds was discussed in the system of operational programs, and then – using absolute figures (number of projects and the value of funds) and relative terms (the fund per 1 inhabitant and the value of funds on 1 km2). The article includes the hypothesis that there are the significant spatial disproportions in the use of EU funds of the financial perspective 2007–2013 in Poland. The highest amount of funds and the largest number of projects were implemented in the Masovian province. In turn, the maximum amount of the EU funds per 1 inhabitant was recorded in the Warmia-Masuria province and per 1 km2 – in the Silesia province. In addition, the paper presents the relationship between the evolution of the economic situation in the provinces and the amount of EU funds used in the various regions of Poland. The absorption of EU funds in the particular regions was significantly positively correlated with the rate of growth of GDP. The highest GDP growth rate was seen in those provinces where there has been involved most of EU funds, and the lowest GDP growth recorded in the regions with the lowest absorption of EU funds. Statistical data on the GDP were taken from the Data Bank of the Central Statistical Office and the data on the involvement of EU funds were generated from the list of beneficiaries published by the Ministry of Development. On the other hand, all the graphics were prepared in the GIS program.
Year
Volume
49
Pages
348-358
Physical description
Contributors
 • Katedra Finansów Publicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • Churski P., 2008, Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Gajewska M., Sokół A., Staśkiewicz A., 2012, Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców 2007–2013, CeDeWu, Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych, http://stat.gov.pl/bdl/ (dostęp: 07.05.2016 r.).
 • Grosse T.G., 2004, Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Jankowska M., Sokół A., Wicher A., 2008, Fundusze Unii Europejskiej 2007–2013, Ce- DeWu, Warszawa.
 • Kokocińska K., 2010, Polityka regionalna w Polsce i w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Komisja Europejska, 2014, Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.
 • Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach. Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Lewis Dijkstra, Bruksela.
 • Ministerstwo Rozwoju, Lista beneficjentów Funduszy Europejskich – stan na 31 grudnia 2015 r., https://www.funduszeeuropejskie.2007–2013.gov.pl/NaborWnioskow/lista beneficjentow/Strony/Lista_beneficjentow_FE_311215.aspx (dostęp: 16.07.2016 r.).
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności), listopad 2006 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Pastuszka S., 2012, Polityka regionalna Unii Europejskiej – cele, narzędzia, efekty, Difin, Warszawa.
 • Smętkowski M., 2013, Rozwój regionów i polityka regionalna w krajach Europy Środkowo- Wschodniej w okresie transformacji i globalizacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Spychała M., 2012, Finansowanie klastrów jako element polityki regionalnej Unii Europejskiej, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo UR, Rzeszów, s. 378–387.
 • Tkaczyński J.W., Świstak M., 2013, Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e475018-f2af-4872-9cf7-93ddcbeb7fb0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.