PL EN


2016 | 1 | 79-92
Article title

Rozwój rolnictwa ekologicznego na świecie

Authors
Content
Title variants
EN
The development of organic farming in the world
RU
Развитие экологического сельского хозяйства в мире
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Zainteresowanie społeczne produkcją rolną zgodną z kryteriami rolnictwa ekologicznego systematycznie rośnie. Światowa powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w 2005 r. przekroczyła 29 mln ha, a w 2012 r. wynosiła już ponad 37 mln ha. Jej udział w stosunku do całkowitej powierzchni użytków rolnych wzrósł w tych latach z 0,67% do 0,85%, a liczba producentów ekologicznych na świecie zwiększyła się prawie trzykrotnie. Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju rolnictwa ekologicznego na świecie w latach 2005— —2012 z uwzględnieniem takich cech, jak: powierzchnia ekologicznych użytków rolnych, udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w ogólnej powierzchni użytków rolnych, liczba producentów ekologicznych, średnia powierzchnia ekologicznych użytków rolnych, a także areał ekologicznych użytków rolnych przypadający na 100 mieszkańców kontynentu.
EN
In the world there is still growing interest in agricultural production system in accordance with the criteria of organic farming. In 2005, the world ecological area remained at the level of more than 29 mln ha, and in 2012, was already more than 37 mln ha. Its participation in relation to the total agricultural area increased in those years from 0,67% to 0,85%. The number of organic producers in the world increased almost three times. The aim of this paper was to present the development of organic farming in the world between 2005 and 2012, taking into account such characteristics as: ecological area of agricultural land and crops, the share of organic area in the overall area of the utilized agricultural area, the number of organic producers and the average size of organic land, as well as the area of organic agricultural land per 100 inhabitants.
RU
Общественное заинтересование сельскохозяйственным производством согласным условиям экологии систематически увеличивается. Мировая площадь экологических сельскохозяйственных угодий в 2005 г. была выше 25 миллионов гектаров, а в 2012 г. составляла выше 37 миллионов гектаров. Ее доля по отношению к общей площади сельскохозяйственных угодий выросла в эти годы с 0,67% до 0,85%, а число экологических производителей в мире увеличилось почти в три раза. Целью статьи является характеристика развития экологического сельского хозяйства в мире в 2005—2012 гг с учетом следующих признаков: площадь экологических сельскохозяйственных угодий, доля площади экологических сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий, число экологических производителей, средняя площадь экологических сельскохозяйственных угодий, а также площадь экологических сельскохозяйственных угодий на 100 жителей континента.
Year
Issue
1
Pages
79-92
Physical description
Dates
published
2016-01
Contributors
author
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
References
 • Borowska A. (2006), Rozwój rolnictwa ekologicznego na świecie na początku XXI wieku, „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu”, nr 540.
 • Council Regulation no. 2092/91 of 24 June 1991 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs (1991), EU-Ecoregulation, Art. 43 TEC, European Commission.
 • Golinowska M. (2013), Rozwój rolnictwa ekologicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław.
 • Kuś J. (2002), Systemy gospodarowania w rolnictwie, [w:] Mały poradnik zarządzania gospodarstwem rolniczym, Materiały Szkolne 9, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej — Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • Kuś J., Jończyk K. (2009), Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce, „Journal of Research and Application in Agriculture Engineering”, Vol. 54 (3), Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań.
 • Kuś J., Stalenga J. (2006), Perspektywy rozwoju różnych systemów produkcji rolniczej w Polsce, „Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin”, nr 242, Wydawnictwo IHAR, Błonie.
 • Luty L. (2012a), Dynamika rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”, t. XIII, nr 1, Wydawnictwo SGGW.
 • Luty L. (2012b), Zmiany struktury obszarowej gospodarstw ekologicznych w Polsce w latach 2004—2012, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”, t. XV, nr 3, Wydawnictwo SGGW.
 • Luty L. (2014), Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na rozwój rolnictwa ekologicznego, „Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”, t. 101, z. 1, PAN, Komitet Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Warszawa.
 • Motowidlak U. (2008), Tendencje w rolnictwie ekologicznym w krajach Unii Europejskiej, „Problemy Rolnictwa Światowego”, t. 5 (20), Wydawnictwo SGGW.
 • Runowski H. (2009), Rolnictwo ekologiczne — rozwój czy regres?, „Roczniki Nauk Rolniczych”, Seria G, t. 9, z. 4, Warszawa.
 • Stankiewicz D. (2009), Rolnictwo ekologiczne, „Indos”, nr 7 (54), Wydawnictwo Sejmowe.
 • Szemberg M. (2007), Rolnictwo ekologiczne na świecie oraz jego promocja w Polsce, „Wiedza i Jakość”, nr 3 (8), IJHARS, Warszawa.
 • Zegar J. S. (2008), Gospodarstwa ekologiczne w rolnictwie indywidualnym, „Wiadomości Statystyczne”, nr 8, GUS.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e5563d2-7f99-4d22-96dd-611ac10c1581
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.