PL EN


2015 | 6 | 4 | 68-73
Article title

Edukacja i poziom kompetencji pracowników 50+ w obszarze IT

Content
Title variants
Education and Level of Ccompetencies of Employees 50+ in the IT Area
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Jednym z kluczowych wyzwań współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem staje się zapewnienie właściwego poziomu edukacji i rozwoju zawodowego zatrudnionej kadry. Szczególne znaczenie odgrywają obecnie kompetencje w zakresie IT. Celem artykułu jest wykazanie konieczności lepszego dostosowania przez firmy szkoleniowe i pracodawców oferty edukacyjnej i szkoleniowej w obszarze IT do potrzeb i możliwości pracowników 50+.
EN
One of the key challenges of the contemporary enterprise management becomes to ensure the proper level of education and professional development of the employed staff. Competencies in the IT area play currently particular importance. The aim of this paper is to demonstrate the need to better adapt by training companies and employers, educational and training offer in the field of IT to the needs and capabilities of employees 50+.
Year
Volume
6
Issue
4
Pages
68-73
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
author
References
  • Batorski D., Zając J. (2010): Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku 50+ wobec Internetu, Raport Otwarcia Koalicji Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrz@łość w sieci”, War-szawa.
  • Buchla A., Pracownik jutra, czyli kto? Kluczowe kompetencje pracowników w przyszłości, www.polityka.pl/rynek/1525869,1,pracownik-jutra-czyli-kto. read (15.04.2015).
  • Deal J.J., Altman D.G., Rogelberg S.G. (2010): Millennials at Work: What We Know and What We Need to Do (If Anything), „Journal of Business & Psychology”, June.
  • Domańska A., Zajkowski R. (2013): PI – Wirtualny Asystent Kariery 50+. Raport – IDI, Lublin.
  • Główny Urząd Statystyczny (2009): Prognoza ludności na lata 2008–2035, Warszawa.
  • HR Standard (2014): Wśród uczących się osób 50+ dominują kobiety, http://hrstandard.pl/2014/ 03/05/wsrod-uczacych-sie-osob-50-dominuja-kobiety/ (15.04.2015).
  • Jabłońska G. (2013): Pokolenie Y wyzwaniem dla pracodawcy, http://www.rynekpracy.pl/arty-kul.php/wpis.135/szukaj.1 (14.03.2013).
  • Lewiatan (2013): Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Raport z pierwszej edycji Baro-metru Różnorodności, Warszawa.
  • Wawer M. (2014): Kształcenie pracowników w realizacji koncepcji zarządzania różnorodnością, [w:] Pluta–Olearnik M., Wrona S. (red.), Wybrane uwarunkowania rozwoju usług, Wrocław.
  • Wojtaszczyk K. (2013): Poziom kompetencji wirtualnych pokolenia Y i C – ocena na podstawie autodiagnozy studentów, „E-mentor” nr 2(49).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e56b909-3481-4eec-a402-e632424c965d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.