PL EN


2016 | XCIX | 29-41
Article title

Geneza Ligi Morskiej i Kolonialnej w Wilnie – struktura prawna i działalność w okresie dwudziestolecia międzywojennego

Content
Title variants
EN
Genesis of Maritime and Colonial League in Vilnius – Legal Structure and Activities in the Interwar Period
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Liga Morska i Kolonialna, działająca wcześniej jako Liga Morska i Rzeczna, znacznie przyczyniła się do rozwoju społecznej, kulturalnej i oświatowej działalności na terenie Wileńszczyzny. Brak dotychczasowych badań w tym zakresie był zasadniczą przyczyną podjęcia próby scharakteryzowania tych obszarów. Stało się to możliwe dzięki zastosowanej metodzie historycznoprawnej. Liga Morska i Rzeczna oraz Liga Morska i Kolonialna były organizacjami apolitycznymi. Ich działania koncentrowały się na angażowaniu w szereg inicjatyw o charakterze kulturalnym i edukacyjnym w regionie. Dopiero w latach 30. XX wieku skupiono się na kwestiach bezpieczeństwa państwa polskiego oraz podkreślano znaczenie kolonializmu jako strategii rozwoju państwa.
EN
Maritime and Colonial League, working initially as the Maritime and River League, greatly contributed to the revival of social, culture and education activity in the Vilnius region. No previous studies in this area, was the principal reason for the adoption of attempts to characterize these areas. This is made possible by the historical legal method. Maritime and River League and Maritime and Colonial League were apolitical organizations. Their activities focused on engaging in a number of cultural and educational initiatives in the region. It was only in the thirties focused on security issues of the Polish state, and stressed the importance of colonialism, as a strategy for development of the state.
Year
Volume
Pages
29-41
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
  • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
  • Źródła:
  • Informator społeczno-polityczny województwa wileńskiego, z. 14, Wilno 1927.
  • Katalog wystawy „Nasze Morze i Rzeki” 1–20 czerwca 1926, Wilno 1926.
  • Liga Morska i Kolonialna w Wilnie, Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas (LCVA), fond 1187, ap. 1, apsk.: 1, 2, 4, 5, 20, 30, 36, 37.
  • „Wilno – Morzu” – jednodniówka wileńskiego okręgowego oddziału Ligi Morskiej i Rzecznej, Wilno [1924].
  • Opracowania:
  • Dąbrowski Przemysław, Narodowa Demokracja byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Studium z zakresu myśli politycznej i działalności obozu narodowego na ziemiach litewsko-białoruskich w latach 1897–1918, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010.
  • Dąbrowski Przemysław, Rozpolitykowane miasto. Ustrój polityczny państwa w koncepcjach polskich ugrupowań działających w Wilnie w latach 1918–1939, Arche, Gdańsk 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e5c731b-e774-4fc7-aa0d-7a7291317bcd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.