PL EN


2018 | 3 (374) | 219-230
Article title

Wiedza ekonomiczna polskich konsumentów jako podstawa innowacyjnej konsumpcji

Authors
Content
Title variants
EN
Economic Knowledge of Polish Consumers as a Basis for Innovative Consumption
RU
Экономические знания польских потребителей как основа инновационного потребления
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule podjęto problematykę wiedzy ekonomicznej konsumentów i jej znaczenia w procesie zachowań konsumpcyjnych. Wiedza ekonomiczna stanowi podstawę podejmowania decyzji przez konsumentów, ich racjonalizacji oraz innowacyjności w zachowaniach i konsumpcji. Na tle teoretycznego wprowadzenia w tę istotną problematykę podjęto także próbę ustalenia stanu wiedzy ekonomicznej polskich konsumentów w oparciu o wyniki badań pierwotnych. Odniesiono się także do źródeł pozyskiwania wiedzy oraz zakresu przedmiotowego posiadanej wiedzy itp. Wyniki badań własnych pozwoliły ocenić poziom wiedzy konsumentów, uwzględniając wybrane jej aspekty. Kontynuacja badań pozwoli pełniej określić stan i luki w wiedzy itp.
EN
The topic of consumers’ economic knowledge and its importance in the consumption behaviour process is discussed in the article. Economic knowledge is the basis for consumer decision-making, their rationalisation and innovativeness in behaviours and consumption. Against the background of theoretical introduction into these significant issues, the author made an attempt to determine the state of Polish consumers’ economic knowledge based on the results of field research. The article also refers to the sources of economic knowledge and the objective scope of knowledge being held by respondents. The research outcomes allowed assessing the level of consumers’ economic knowledge taking into account its chosen aspects. A further research will allow determining the state of knowledge in a more exhaustive way, as well as knowledge gaps, etc.
RU
В статье затронули проблематику экономических знаний потребителей и их значения в процессе потребительского поведения. Экономические знания – основа для принятия решений потребителями, их рационализации и ин новационности в поведении и потреблении. На фоне теоретического введения в эту существенную проблематику предприняли тоже попытку определить состояние экономических знаний польских потребителей на основе результатов первичных исследований. Отметили также источники получения знаний, предметный диапазон имеющихся знаний и т.д. Результаты собственного изучения позволили оценить уровень знаний потребителей, учитывая избранные аспекты их. Продолжение изучения позволит более полно определить состояние знаний, пробелы в знаниях и пр.
Year
Issue
Pages
219-230
Physical description
Contributors
author
References
 • Bywalec Cz. (2009), Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dąbrowska A. i in. (2015), Kompetencje konsumentów. Innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja, PWE, Warszawa.
 • Dąbrowska A. (red.) (2013), Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług, PWE, Warszawa.
 • Forlicz S. (2001), Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hopej M., Moszkowicz M., Skalik J. (red.) (2010), Wiedza o gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy. Edukacja w gospodarce opartej na wiedzy, UE, Wrocław.
 • Iwanicz-Drozdowska M. (red.) (2011), Edukacja i świadomość finansowa. Doświadczenia i perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Janoś-Kresło M., Mróz B. (2006), Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, SGH, Warszawa.
 • Kieżel E. (2015), Wiedza ekonomiczna polskich konsumentów jako podstawa racjonalizacji zachowań, „Marketing i Rynek”, nr 8.
 • Kieżel E., Burgiel A. (red.) (2017), Wiedza ekonomiczna konsumentów a racjonalność ich zachowań, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kieżel E., Smyczek S. (red.) (2015), Zachowania konsumentów. Procesy unowocześniania konsumpcji, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Knehaus-Olejnik A.M. (2015), Ochrona i edukacja konsumentów na rynku kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych, CeDeWu PL, Warszawa.
 • Lewicka-Strzałecka A. (2006), Edukacja konsumencka, Wydawnictwo WSPiZ im. L.Koźmińskiego, Warszawa.
 • Mróz B. (2009), Oblicza konsumpcjonizmu, SGH, Warszawa.
 • Nestorowicz R. (2017), Asymetria wiedzy a aktywność informacyjna konsumentów na rynku produktów żywnościowych, UEP, Poznań.
 • Rudnicki L. (2012), Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa.
 • Szymańska A. (2014), Upadłość konsumencka w Polsce na tle doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej, IBRKK, Warszawa.
 • Szypszak M. (2011), Lekcja ekonomii, „Bank”, nr 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e67c2d8-5b11-4b98-a5b6-446bc81ee9bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.