PL EN


2012 | 28 | 263-273
Article title

Dochody i wydatki jako determinanty dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych w Polsce – ujęcie regionalne

Content
Title variants
EN
Income and Expenditure as Determinants of Economic Prosperity of Households in Poland – Regional View
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule dokonano oceny sytuacji materialnej gospodarstw domowych w ujęciu czasowym (retrospektywa z lat 2000–2010) w świetle najważniejszych kategorii dobrobytu ekonomicznego o charakterze pieniężnym, tj. dochody i wydatki w skali ogólnopolskiej. Jako punkt odniesienia przyjęto też, że dyspersja i polaryzacja analizowanych zmiennych uzależniona jest od geograficznej przestrzeni zamieszkiwania. Z 16 województw Polski wydzielono 6 regionów, a w analizie i porównaniach, wykorzystując dane z badania budżetów gospodarstw domowych przeprowadzonych przez GUS, szczególną uwagę skoncentrowano na wschodnim regionie Polski. Jak się okazuje, skala regionalna istotnie różnicuje poziom, dynamikę i relacje dochodów oraz wydatków gospodarstw domowych w Polsce. Uwzględnienie w badaniach tego wymiaru wskazuje bowiem na istnienie relatywnie dużych nominalnych i realnych odchyleń analizowanych kategorii.
EN
The article assesses the material condition of households in a time frame view (retrospective of 2000–2010) in the light of the most significant categories of economic prosperity of pecuniary character, that is: income and expenditure on an all-Poland scale. It has been assumed, as a point of reference, that dispersion and polarisation of the analysed variables is dependent on geographical area of residence. Out of 16 Polish provinces 6 regions were selected, and in the analysis and comparison, with the use of the data from the research on household budgets performed by GUS, particular attention was devoted to the eastern regions of Poland. The regional scale proves to be a significantly diversifying factor for the level, dynamics and the relation of income and expenditure of households in Poland. Considering this dimension in the research indicates the existence of a relatively large nominal and real divergence of the analysed categories.
Year
Volume
28
Pages
263-273
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Rzeszowski Zakład Metod Ilościowych
  • Uniwersytet Rzeszowski Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
References
  • Budżety gospodarstw domowych w 1999 roku, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 2000.
  • Budżety gospodarstw domowych w 2010 roku, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 2011.
  • http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_lc_household_budget_surveys_in_2010.pdf.
  • Kot S.M., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), 2004, Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
  • Kowalska A., 2002, Zmiany struktury społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych i ich uwarunkowania, „Polityka Społeczna” nr 4.
  • Leszczyńska M., Kasprzyk B., 2008, Wpływ składu osobowego rodzin rolniczych na ich dochody, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” nr 1, s. 86–97.
  • Regiony Polski, 2011, GUS, Warszawa.
  • Zysnarska E., 2003, Pomiar jakości życia [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, red. M.G. Woźniak, Mitel, Rzeszów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e67f074-f37a-43a7-b494-001776d1f9bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.