PL EN


2013 | 2 | 1 | 85-95
Article title

Wykluczenie kredytowe jako istotny czynnik rozwoju instytucji parabankowych

Content
Title variants
EN
Loan exclusion as an important factor in the development of shadow banking
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wykluczenie finansowe to sytuacja, w której osoby fizyczne napotykają na obiektywne lub subiektywne przeszkody w dostępie do usług rynku finanso-wego. Wśród obszarów tak rozumianego wykluczenia wyróżnia się miedzy innymi wykluczenie kredytowe oznaczające brak możliwości zaciągania kredy-tu w banku. Osoby dotknięte tym rodzajem wykluczenia są potencjalnymi klientami shadow banking. W artykule scharakteryzowano zjawisko wykluczenia kredytowego oraz jego przyczyny. Omówiono również sytuację na rynku kredytów konsumpcyj-nych oraz czynniki rozwoju shadow banking w Polsce. Rozważania oparto na analizie regulacji prawnych oraz danych statystycznych dotyczących polskiego sektora finansowego. Wskazano też na zagrożenia wynikające z działalności pożyczkowej instytucji znajdujących się na marginesie regulacji i nadzoru.
Keywords
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
85-95
Physical description
Contributors
 • Doktor, Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, tel. 602216503, szarugab@uph.edu.pl
 • Doktor, Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, tel. 515297894, annarak1@wp.pl
References
 • 1. Anderloni L., Carluccio E.M. (2007), Access to Bank Account and Payment Services, in: New Frontiers in Banking Services. Emerging Needs and Tailored Products for Untapped Markets, Anderloni L., Braga M.D., Carluccio E.M. (eds.), Springer–Verlag Berlin-Heidelberg.
 • 2. Dziawgo D. (2013), Obsługa klienta masowego, w: Bankowość, Zale-ska M. (red.), C.H.Beck, Warszawa.
 • 3. Frąckiewicz L. (2005), Wykluczenie społeczne w skali makro- i mikroekonomicznej, w: Wykluczenie społeczne, Frąckiewicz L (red.), Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 • 4. Giddens A. (2004), Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • 5. Informacja o sytuacji banków w okresie styczeń – wrzesień 2012 r.(2012), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, www.knf.gow.pl.
 • 6. Iwanicz – Drozdowska M., Matuszyk A., Nowak A.K., Kitala R. (2009), Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwinietych, Raport z badań, SGH, Warszawa.
 • 7. Iwanicz-Drozdowska M., Błędowski P (2011), w: Edukacja i świadomość finansowa, M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • 8. Koźliński T. (2010), Wykluczenie płatnicze w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, referat na konferencję nt. „Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce?”, NBP, Warszawa.
 • 9. Księżopolski R. (2012), Finansowanie potrzeb konsumenckich przez para banki w Polsce, w: Instytucje parabankowe na rynku usług ban-kowych w Polsce, Kotliński G., Waliszewski K. (red.), CeDeWu, Warszawa.
 • 10. Leyshon A., Thrift N.(1995), Geographies of financial exclusion: financial abandonment in Britain and United States, „Transactions of the Institute of British Geographers” 1995, vol. 20, no. 3.
 • 11. Raport o sytuacji banków w 2011 r. (2012), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, www.knf.gow.pl.
 • 12. Reimer B. (2004), Social Exclusion in a Comparative Context, „Sociologia Ruralis”, vol. 44(1).
 • 13. Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych(2010), Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • 14. Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych (2013), Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • 15. Richardson L., Le Grand J. (2002), Outsider and Insider Expertise: The Response of Residents of Deprived Neighbourhoods to an Academic Definition of Social Exclusion, CASE Papers 57, London School of Economics, Centre for Analysis of Social Exclusion, London.
 • 16. Shadow banking: Strengthening Oversight and Regulation (2011), Recommendations of the Financial Stability Board, FSB.
 • 17. Silver H. (1994), Social Exclusion and Social Solidarity: Three Para-digms, „International Labour Review” 1994, vol. 133.
 • 18. Sobolewski P., Tymoczko D. (2012), Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2011 r., NBP, Warszawa.
 • 19. Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 (projekt)(2009), Narodowy Bank Polski, Związek Banków Pol-skich, Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatno-ści.
 • 20. Szarfenberg R. (2005), Od trzech elementarnych strategii badawczych do programu badań wykluczenia społeczneg, w: Wykluczenie społeczne, Frąckiewicz L (red.), Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 • 21. Szarfenberg R. (2006), Marginalizacja i wykluczenie społeczne, Insty-tut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • 22. Szopa B., Szopa A. (2011), Wykluczenie finansowe a wykluczenie spo-łeczne, Zeszyty Naukowe nr 11, Polskie Towarzystwo Ekono-miczne, Kraków.
 • 23. Zaleska M.(2012), Szara bankowość, Gazeta Bankowa, 1.09.2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e74ccd8-27d2-44e3-8285-d26ee2944613
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.