PL EN


2020 | vol. 64, nr 1 | 116-130
Article title

Socio-economic situation of disabled people in selected communes of Łodz voivodeship – presentation of study results

Content
Title variants
PL
Sytuacja społeczno-ekonomiczna osób z niepełnosprawnościami w wybranych gminach województwa łódzkiego – prezentacja wyników badań
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The purpose of the article is to present the socio-economic diversity of people with disabilities in selected municipalities of the Lodz region in terms of urban and rural living environments. The analysis discussed in the paper is based on the findings of the pilot surveys conducted on a sample of 119 participants of the Occupational Therapy Workshops (OTW) run between September and December 2018. To verify hypotheses, measurements of diversification were applied, including a comparison of mean values, one-way analysis of variance (ANOVA), and correlation analysis. In this article the authors use to hypothesis: H1; and assume that the respondents are in a similar socio-economic situation. H2. The authors suppose that the level of diversity of conditions is mostly affected by disability certificate period and the degree of disability. Correlation analysis shows that a lower degree of disability goes along with the respondents’ higher assessment of the labor market situation.
PL
Cel artykułu stanowi prezentacja zróżnicowania sytuacji społeczno-ekonomicznej osób z niepełnosprawnościami w wybranych gminach województwa łódzkiego ze względu na miejsce zamieszkania oraz cechy społeczno-demograficzne badanych. Analizę oparto na wynikach pilotażowych badań kwestionariuszowych przeprowadzonych na próbie 119 uczestników warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) w 4 ośrodkach w terminie wrzesień-grudzień 2018 r. W celu weryfikacji hipotez wykorzystano: porównanie średnich, jednoczynnikową analizę Anova i analizę korelacji. Badania potwierdzają, że mieszkańcy wsi lepiej ocenili warunki mieszkaniowe oraz sytuację finansową swojej rodziny niż osoby z niepełnosprawnością mieszkające w mieście, a mieszkańcy miast lepiej ocenili sytuację na rynku pracy. Z analizy korelacji wynika również, że im lżejszy stopień niepełnosprawności, tym respondenci korzystniej oceniają swoją sytuację na rynku pracy, lepiej ocenili też swoje warunki mieszkaniowe.
References
 • Antczak, R., Grabowska, I. and Polańska, Z. (2018). Podstawy i źródła danych statystyki osób niepełnosprawnych. Wiadomości statystyczne, 2, (681), 21-43.
 • Atkinson, B. and Mariel, E. (2010). Income and living conditions in Europe. Eurostat, European Commission. Retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5722557/KS-31-10-555-EN.PDF
 • Bakula, M. A., Kovacevic, D., Salirar, M., Palijan, T. Z., and Kovac, M. (2011). Quality of life foreign people with phyisical disabilities. Coll. Antropol, (35), 2, 247-253.
 • Bedyńska, S., and Brzezicka, A. (2007). Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych, Warszawa: SWPS Academica.
 • Borowiecki, P. (2016). Jakość życia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin w perspektywie zewnętrznej i wewnętrznej – przegląd wybranych badań, Niepełnosprawność – Zagadnienia. Problem, Rozwiązania, 3(20), 81-91.
 • Borys, T. (2001). Jakość życia jako kategoria badawcza i cel nadrzędny. In A. Wachowiak (Ed.), Wybrane problemy jakości. Poznań: Wydawnictwo Fundacji “Humaniora”.
 • Brantley, A., Huebner, E. S., and Nagle, R. J. (2002). Multidimenstional life satisfaction reports of adolescents with mild mental disabilities, Mental Retardation, (40), 321-330.
 • Field, A. (2005). Discovering statistics using SPSS, London, New Delhi: Sage Publication.
 • Firlit-Fesnak, G., and Męcina, J. (2018). Polityka społeczna, Warszawa: PWN.
 • Grzega, U. (2012). Poziom życia ludności w Polsce – determinanty i zróżnicowania, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Heffner, K., and Klemens, B. (2012). Warunki życia i aktywność społeczno-gospodarcza mieszkańców obszarów wiejskich (na przykładzie województwa opolskiego). Barometr Regionalny, 4(30), 81-88.
 • Howell, D. C. (2006). Statistical Methods for Psychology. Duxburry: Thomsoson Learning, Pacific Grove.
 • Incomes and living conditions of the Polish population − EU research report − SILC 2027. (2019). Warszawa: GUS. Retrieved from https://stat.gov.pl/en/topics/living-conditions/living-conditions/income-and-living-conditions-of-the-population-of-poland-report-from-the-eu-silc-survey-of-2017,1,10.html
 • Janoś-Kresło, M., Komorowska, O., Skalska, T., and Słaby, T. (2016). Determinants of quality of life for families with children with disabilities. In Entrepreneurial and consumer behaviours in families upbringing up children and young people with disabilities. Warszawa: SGH Publishing House.
 • Komorowska, O., Kozłowski, A., and Słaby T., 2019, Comparative analysis of poverty in families with a disabled child and families with non-disabled children in Poland in the years 2014 and 2016. Statistics in Transition New Series, 20(3), 97-117.
 • Kowalczyk, O. (2018). Ćwierć wieku reformowania systemu zabezpieczenia społecznego osób niepełnosprawnych w Polsce – wybrane aspekty. Wrocławskie Studia Politologiczne, (24), 66-79.
 • Koza, A. (2016). Niepełnosprawni i ich konkurencyjność na rynku pracy. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (293), 23-36.
 • Living conditions in Europe − 2018 edition, Eurostat. (2018). Retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9079352/KS-DZ-18-001-EN-N.pdf/884f6fec-2450-430a-b68df12c3012f4d0
 • Material and income situation of households of retirees and pensioners and households with older people aged 60 or more in 2016. (2017). Warsaw: GUS. Retrieved from https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/en/defaultaktualnosci/3305/2/11/1/household_budget_survey_in_2016.pdf
 • Michalska-Żyła, A., and Starosta, P. (2016). Społeczny potencjał odrodzenia miast poprzemysłowych, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Mockeviciene, D., and Savenkoviene, A. (2012). Aspects of life quality of persons with physical disabilities. Social Welfare Interdisciplinary Approach, 2(2), 84-93.
 • Morisse, F., Vandemaele, E., Claes, C., Claes, L., and Vandevelde, S. (2013). Quality of life in persons with intellectual disabilities and mental health problems: An explorative study. Hindawi Publishing Corporation The Scientific World Journal. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1155/2013/491918
 • Nowojczyk, M. (2010). Przewodnik po statystyce dla socjologów. Kraków: SPSS Polska.
 • Otrębski, W. (2007). Interaktywny model rehabilitacji zawodowej osób z upośledzeniem umysłowym. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Panek, T. (2016). Jakość życia od koncepcji do pomiaru. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Piasny, J. (1993). Poziom i jakość życia ludności polski oraz źródła i mierniki ich określania. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LV, 2, 73-93.
 • Polak, Z., and Pomarańska, E. (2006). Percepcja własnej sytuacji a poczucie jakości życia osób z upośledzeniem umysłowym. In Z. Polak (Ed.), Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Regionalne zróżnicowanie jakości życia w 2018 r. Wyniki badania spójności społecznej 2018. Informacje sygnalne. (2018). Warszawa: GUS. Retrieved from https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/regionalne-zroznicowanie-jakoscizycia-w-polsce-w-2018-roku-wyniki-badania-spojnosci-spolecznej-2018,31,1.html
 • Rutkowski, J. (1990). Badania jakości życia (synteza). In Jakość życia i warunki bytu (pp. 33-34). Warszawa: GUS.
 • Sadowska, S. (2006). Jakość życia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”.
 • Siedlecka, A., and Smarzewska, A. (2013). Warunki mieszkaniowe jako miernik jakości życia osób niepełnosprawnych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (202), 155-166.
 • Smoleń, R., and Sękowski, A. (2008). Ocena poczucia jakości życia u osób z upośledzeniem umysłowym w kontekście zmiennych psychospołecznych. In P. Francuz, and W. Otrębski (Eds.), Studia z psychologii w KUL. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Stiglitz, J. E., Sen, A., and Fitoussi, J. P. (2009). Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. Retrieved from http:/ /citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.215.58&rep=rep1&type=pdf
 • Szarfenberg, R. (2017). Prawo do odpowiednich warunków życia i ochrony socjalnej: art. 28 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Raport tematyczny (Version of 15.02.2017. Project “Implementation of Convention on the Rights of Disabled People – Common Cause.” Project run under Knowledge, Education, Development OP 2014-2020. Priority Axis II. Effective public policies for the labor market, economy, and education. Measure 2.6 High quality policy for the social and vocational inclusion of the disabled persons). Retrieved from http://www.pfon.org/wdrazanie-konwencji-o-prawach-osob-niepelnosprawnych-wspolna-sprawa
 • Szymczak, W. (2010). Podstawy statystyki dla psychologów. Warszawa: Difin.
 • Wyszkowska, Z., and Gotowska, M. (2013). Poziom i jakość życia w dobie kryzysu. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.
 • Zawiślak, A. (2011). Jakość życia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa: Difin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e77ca20-3bcf-4ab5-8749-ba81362c92a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.