PL EN


Journal
2020 | 46 | 2 | 35-46
Article title

OBYWATELE I PRAWO PETYCJI. W STRONĘ ZMIAN?

Authors
Content
Title variants
EN
CITIZENS AND THE RIGHT OF PETITION. ON THE WAY TO CHANGE?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prezentowany tekst stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy uchwalona w lipcu 2014 roku ustawa o petycjach, z którą wiązano nadzieje na uruchomienie obywatelskich aktywności faktycznie wygenerowała oczekiwane zmiany. Analiza, obejmująca liczbę petycji wpływających do Sejmu od momentu wejścia tej ustawy w życie (wrzesień 2015) wydaje się oczekiwania te potwierdzać. Z drugiej strony, sposób rozpatrywania petycji przez tę izbę a przede wszystkim najczęściej podejmowane, oddalające je decyzje świadczą o tym, że niezależnie od liczby składanych petycji, ze względu na to, że stanowią one instrument demokracji semibezpośredniej skuteczność tej instytucji jest niejako z definicji ograniczona. Adresaci petycji nie mają bowiem prawnego obowiązku uwzględniania zgłaszanych w nich postulatów.
EN
The article attempts to answer the question of whether the Law on Petitions, adopted in July 2014, which raised hopes for the initiation of civic activity, has actually triggered the expected changes. The analysis of the petitions received by the Polish Sejm since the Act entered into force (September 2015), seems to confirm these expectations. The way in which the Sejm examines petitions -and it typically adopts decisions to reject them – shows that, regardless of the number of petitions submitted, the effectiveness of this legal institution is, by definition, limited, as petitions are an instrument of semi-direct democracy. The addressees of petitions are not legally obliged to take their demands into account.
Journal
Year
Volume
46
Issue
2
Pages
35-46
Physical description
Contributors
author
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
 • BalickiR., JabłońskiM. (2015), Słowo wstępne, [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji prawa petycji, red. R. Balicki, M. Jabłoński, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 13-15.
 • Balicki R. (2015), Geneza prawa petycji, [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji prawa petycji, red. R. Balicki, M. Jabłoński, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 19-26.
 • Banul K., Pazderski F., Schimanek T., Sobiesiak-Penszko P. (2016), Raport podsumowujący monitoring wdrażania ustawy o petycjach, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Gromek Z. (2019), Realizacja prawa petycji przez Sejm VIII kadencji (lata 20152018). Wybrane zagadnienia, „Przegląd Sejmowy”, nr 3, s. 21-40.
 • Jackowski M. (2015), Prawo petycji a actio popularis, [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji prawa petycji, red. R. Balicki, M. Jabłoński, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 353-362.
 • Kopińska G. (2019), Petycje – czy dobrze wykorzystywany instrument aktywności obywatelskiej? http://www.batory.org.pl/forum_idei/ blog_idei/grazyna_kopinska_petycje_czy_dobrze_wykorzystywany_ instrument_aktywnosci_obywatelskiej [data dostępu: 20.02.2019]
 • Markowski R. (2014), Demokracja i demokratyczne innowacje. Z teorii w praktykę, Instytut Obywatelski, Warszawa, http://www. instytutobywatelski.pl/23144/publikacje/raporty/demokracjai-demokratyczne-innowacje-z-teoria-w-praktyke [data dostępu: 30.05.2020]
 • Mija rok od wejścia w życie Ustawy o petycjach, https://www.rpo.gov.pl/ pl/content/mija-rok-od-wejœcia-w-¿ycie-ustawy-o-petycjach
 • Petycje, wnioski, skargi jako instrumenty ochrony praw obywatelskich – konferencja RPO i instytutu Nauk Prawnych PAN, https://www.rpo.gov.pl/pl/content/petycje-wnioski-skargi-jakoinstrumenty-ochrony-praw-obywatelskich-konferencja-rpo-i-pan
 • Rytel-Warzocha A. (2015), Instytucja petycji w Polsce oraz w krajach europejskich – stan obecny i perspektywy, „Opinie i ekspertyzy Kancelarii Senatu” OE-238, http://petycje.senat.edu.pl/uploads/drive/PDF/OE238-internet.pdf
 • Senat przyjął ustawę o petycjach, https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/ art,7350
 • Sprawozdanie Komisji do Spraw Petycji z działalności w VIII kadencji Sejmu (2015-2019), Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja, Warszawa, orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/opis_PET/file/ opis_PET.pdf
 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, Dziennik Ustaw 2014, poz. 1195, http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1195/1
 • Uzasadnienie do senackiego projektu ustawy o petycjach, druk nr 2135, http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2135
 • Wójcicka E. (2015) Prawo petycji w Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Wójcicka E. (2017) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach – uwagi krytyczne, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 1, s. 159-172.
 • Wygoda K. (2015) Forma petycji, [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji prawa petycji, red. R. Balicki, M. Jabłoński, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 423-444.
 • Zaliwski J. (2016), Prawo petycji a prawo skargi powszechnej w świetle obowiązujących uregulowań prawnych, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia Witelona w Legnicy”, 19(2) s. 117-128.
 • Żak J. (2015), Petycja zbiorowa jako instrument demokracji semibezpośredniej, [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji prawa petycji, red. R. Balicki, M. Jabłoński, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 283-292.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e7a96e4-e97c-4640-8604-3229fb5d09af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.