PL EN


2014 | 2(19) | 44-55
Article title

Ewolucja koncepcji przewagi konkurencyjnej – od podejścia planistycznego do zwinnego przedsiębiorstwa

Content
Title variants
EN
Evolution of competitive advantage concept – from planning perspective to agile company
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to present the evolution of competitive advantage concept. The article is composed of three basic parts. First, the core of competitive advantage was presented. Next, various attitudes towards strategic management (planning, evolutionary, of competitive positioning, resource-based, of simple rules, of realistic options) were characterized paying attention to the problem of achieving competitive advantage. The aim of this part was to show the evolution of the competitive advantage concept which stems from changes that occur in the conditions of functioning of a company. In the last part of the article an attempt was made to present the concept of an agile company as a response to the requirements of organization functioning and current potential source of competitive advantage.
Year
Issue
Pages
44-55
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • Banaszyk P., Zmiana kluczowych problemów strategicznych, [w:] Wybrane problemy zarządzania. Teraźniejszość i przyszłość, S. Trzcieliński (red.), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.
 • Barney J.B., Firm resources and sustained competitive advantage, “Journal of Management” 1991.
 • Bernais J., Niematerialne aktywa firmy – charakterystyka wybranych elementów, [w:] Sukces w zarządzaniu. Problemy organizacyjno-zarządcze i psychospołeczne, T. Listwan, S. Witkowski (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Betsch T., The nature of intuition and its neglect in research on judgment and decision making, [w:] Intuition in Judgment and Decision Making, H. Plessner, C. Betsch (red.), Lawrence Erlbaum Associates Inc., NJ 2008.
 • Cushman D.P., King S.S., Communicating Organizational Change: A Management Perspective, State University of New York Press, New York 1995.
 • Drucker P., Zarządzanie w XXI w., MUZA SA, Warszawa 2000.
 • Godziszewski B., Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2001.
 • Goldman S., Nagel R., Preisss K., Agile competitors and Virtual Organizations, Strategies for Enriching the Customer, Von Nostrand Reinhold, New York 1995.
 • Gorynia M., Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2001.
 • Malewska K., Intuicja w procesie podejmowania decyzji jako źródło przewagi konkurencyjnej, artykuł przygotowany na XVI Ogólnokrajową Konferencję we Wrocławiu pt. „Zmiana warunkiem sukcesu - Doskonałość w kształtowaniu konkurencyjności”, 24-26 listopada 2013.
 • Meredith S., Francis D., Journey towards agility: The agile wheel explored, “The TQM Magazine” 2000, vol. 12, no. 2.
 • Obłój K., Strategia organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 • Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003.
 • Radomska J., Przywództwo strategiczne w organizacji, [w:] Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 116, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Sajdak M., Koncepcja zwinności w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw, artykuł przygotowany na XVI Ogólnokrajową Konferencję we Wrocławiu pt. „Zmiana warunkiem sukcesu – Doskonałość w kształtowaniu konkurencyjności”, 24-26 listopada 2013 (w druku).
 • Sajdak M., Przywództwo strategiczne w zwinnym przedsiębiorstwie, „Organizacja Zarządzanie” nr 49, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013.
 • Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2005.
 • Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purone T., Globalizacja – strategia i zarządzanie, Warszawa 2001.
 • Supernat J., Zarządzanie strategiczne. Pojęcia i koncepcje, Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław 1998.
 • Zhang Z., Sharifi H., Agile manufacturing in practice. Application of a methodology, “International Journal of Operations & Production Management” 2000, vol. 21, no. 5/6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e7ac508-e099-4a3e-b0a6-e8f8ebe8e9bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.