PL EN


2014 | 6(42) | 3 | 69-93
Article title

Przeżywanie macierzyństwa podjętego w trakcie studiów na przykładzie studentek lubelskich uczelni

Authors
Title variants
EN
Experience of Maternity Taken up during the Studies, Based on the Example of Lublin Universities’ Students
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł złożony jest ze wstępu, czterech zasadniczych części oraz bibliografii. Pierwsza część opisuje różne konteksty społeczno-kulturowe związane z macierzyństwem. Druga część charakteryzuje społeczność studencką wraz z zadaniami rozwojowymi adekwatnymi do jej wieku wczesnej dorosłości i wyznawaną przez nią hierarchią wartości na podstawie doniesień z różnych badań. Kolejny fragment traktuje na temat metodologii badań własnych przeprowadzonych wśród studentek-matek. W ostatniej części zostały zaprezentowane najważniejsze aspekty życia badanych związane z pełnieniem przez nie podwójnej roli, jak również propozycje, skierowane do uniwersytetów, wprowadzenia innowacji wspomagających młode mamy w nauce. Ułatwienie studentkom radzenia sobie z dzieckiem i studiami mogłoby zachęcić inne kobiety do powiększania rodziny w młodym wieku, jeszcze w trakcie studiów, co w jakimś stopniu pomogłoby w rozwiązywaniu problemów demograficznych Polski.
EN
The article consists of the introduction, four basic parts and the bibliography. The first part describes various socio-cultural contexts concerning maternity. The second part characterizes the students, their developmental tasks, which are adequate to their early adult age and their value hierarchy on the basis of various research results. The next extract deals with methodology of own research made among students-mothers. The last part presents the most relevant aspects of lives of the researched students concerning a double role served by them. This piece as well presents some suggestions addressed to the universities regarding introducing certain innovations which would support young mums in the process of studying. Helping students with reconciling taking care of child with studying could encourage other women to proliferate in young age during studies. It could, to some extent solve the demographic problems in Poland.
Year
Volume
Issue
3
Pages
69-93
Physical description
Contributors
author
 • doktorantka, Instytut Pedagogiki, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
References
 • Bielska E., Studenci a liberalny system wartości w Polsce i Danii, Gdańsk: GWP 2006.
 • Błasiak A., Młodzież – świat wartości, Kraków: Ignatianum 2002.
 • Cichoń W., Wartości, Człowiek, Wychowanie. Zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 1996.
 • Creswell J., Projektowanie badań naukowych: metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego 2013.
 • Derecki M., Na studenckim szlaku, Lublin: Wydawnictwo UMCS 1995.
 • Dróżka W., Triangulacja badań. Badania empiryczne ilościowo-jakościowe, w: Podstawy metodologii badań w pedagogice, red. S. Palka, Gdańsk: GWP 2010.
 • Dyczewski L., Macierzyństwo, w: Encyklopedia Katolicka, t. XI, red. S. Wilk, Lublin 2006.
 • Dyczewski L., Wyobrażenia młodzieży o małżeństwie i rodzinie. Pomiędzy tradycją a nowoczesnością, Lublin: TN KUL 2009.
 • Ellison K., Umysł mamy, jak macierzyństwo rozwija naszą inteligencję, Warszawa: Wydawnictwo Santorski 2008.
 • Frąckowiak-Sochańska M., Superwoman – córki „Matek Polek”. Co zyskują i co tracą współczesne Polki realizujące wzorzec superwoman? w: Ona w XXI wieku – interdyscyplinarny obraz kobiety, red. M. Baranowska-Szczepańska, Poznań: Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula 2011.
 • Gajda J., Antropologia kulturowa, cz. I: Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Toruń: Wydwnictwo Adam Marszałek 2002.
 • Garlicki J., Kultura polityczna młodzieży studenckiej, Warszawa: PWN 1991.
 • Gębuś D., Rodzina tak, ale jaka?, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 2006.
 • Górnikowska-Zwolak E., Macierzyństwo, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI, t. III, red. T.Pilch, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 2003.
 • Gurba E., Wczesna dorosłość, w: Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, t. II, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Warszawa: PWN 2001.
 • Jankowska M., Krasoń J., Hierarchia wartości i sposoby ich realizacji. Młodzi bydgoszczanie wobec wartości, Kraków: Impuls 2009.
 • Kornas-Biela D., Rodzina w procesie prokreacji, w: Rodzina – bezcenny dar i zadanie, red. J. Stala, E. Osewska, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2006.
 • Krawczak E., Na rozdrożu. Młodzież wobec wyborów życiowych, w: Studenci, studiowanie, kultura, red. D. Ciechomska, Szczecin 2007.
 • Machaj A., Seksualność kobiet w okresie prokreacyjnym z doświadczeniem macierzyństwa, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa 2012.
 • Maciarz A., Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 2004.
 • Mariański J., Zdaniewicz W., Wartości religijne i moralne młodych Polaków, Warszawa: Pallottinum 1991.
 • Markowska-Gos E., Kultura prawna młodzieży studenckiej, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2002.
 • Mrzygłód H., Nowak A., Thurow R., Modele życia rodzinnego w świadomości studentów, Szczecin: „Pedagogium” Wydawnictwo OR TWP 2010.
 • Oblicza macierzyństwa, red. D. Kornas-Biela, Lublin: Wydawnictwo KUL 1999.
 • Psychologiczne i społeczne dylematy młodzieży XXI wieku, red. G.E. Kwiatkowska, M.Filipiak, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2009.
 • Rutkowska M., Modele kobiecości we współczesnej prasie polskiej, „Kultura iSpołeczeństwo” 2001, nr 2.
 • Sawczuk W., Wartości preferowane przez studentów w okresie transformacji ustrojowej, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmiński-Mazurskiego 2000.
 • Skoczek T., Kultura studencka, mit i rzeczywistość, Kraków: Krakowskie Wydawnictwo Akademickie 1988.
 • Szafraniec K., Młodość jako wyłaniający się problem i nowa polityczna siła, „Nauka” 2012, nr 1.
 • Szafraniec K., Młodzi 2011, Warszawa: KPRM 2011.
 • Szymik S., Macierzyństwo, w: Encyklopedia katolicka, t. XI, red. S. Wilk, Lublin 2006.
 • Wartości dla życia, red. K. Popielski, Lublin: Wydawnictwo KUL 2008.
 • Włodarczyk E., Młodzież wobec macierzyństwa i jego kulturowej kreacji, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e805723-49c7-4720-ae25-7303662a45f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.