PL EN


2016 | 126 | 191-231
Article title

Życie codzienne kapucynów krośnieńskich

Authors
Content
Title variants
EN
Everyday life of the Capuchins of Krosno
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Życie za klasztornymi murami wydaje się być monotonne. Jednak codzienne obowiązki zakonników: wspólna i indywidualna modlitwa, działalność duszpasterska i praca podtrzymująca funkcjonowanie klasztoru ma swoje blaski i codzienności nadaje niezwykłych rumieńców. Rytm codzienności nadawały nie tylko modlitwy chórowe, ale także posiłki spożywane o regularnych porach i wspólne zakonne rekreacje. Kapucyni utrzymywali kontakt zarówno ze swymi współbraćmi zakonnymi, w tym z przełożonymi, jak i kapłanami diecezjalnymi i osobami świeckimi. Z nimi przeżywali zakonne i religijne uroczystości, zakonne profesje oraz takie niezwykłe chwile, jak np. pogrzeby. Jak inni mieszkańcy Krosna, tak i zakonnicy, partycypowali w wydarzeniach politycznych, wojnach i kataklizmach, które nawiedzały miasto i okoliczne miejscowości
EN
Life behind the monastery walls seems to be monotonous. The everyday duties of the monks, however: group and individual prayer, pastoral activity and the maintenance of the order has its high points and gives makes everyday life extraordinary. The rhythm of daily life was provided not only by choral prayers but also by meals eaten at regular time and monastic recreation. The Capuchins maintained contact with their confreres and superiors as well as diocese priests and lay people. Together they experienced monastic and religious ceremonies, religious profession and such special events as funerals. As other inhabitants of Krosno, monks participated in political events, wars and disasters, which pestered the town and surrounding places.
Contributors
References
 • Źródła drukowane
 • Konstytucje Braci Mniejszych Kapucynów, Kraków 1928.
 • Rozporządzenia i orzeczenia Kapituły Generalnej 65-tej, [w:] Konstytucje Braci Mniejszych Serafickiego Ojca Franciszka Ś. Kapucynów aprobowane i potwierdzone od Urbana VIII papieża z włoskiego na polski język wytłomaczone i za pozwoleniem przełoż[onych] do druku podane Roku Pańskiego 1733 dnia X mies[iąca] grudnia, Kraków 1904
 • Opracowania
 • R. Cielicki, Życie i działalność o. Mariana Najdeckiego (1876-1951) [msps], Kraków 1991
 • J.L. Gadacz, Słownik polskich kapucynów, t. 1-2, Wrocław 1985-1865
 • K. Gadacz, Powstanie prowincji galicyjskiej kapucynów, jej rozwój i zmiana nazwy na krakowską. 1781-1970 [w:] Zakony św. Franciszka w Polsce w latach 19772-1970, t. 2, red. J. Bar, Warszawa 1978
 • I. Homola, Krosno i powiat krośnieński w latach 1772-1914, [w:] Studia z dziejów miasta i regionu, t. 1: Do roku 1918, Kraków 1972
 • J. Kostka, Wspomnienie o br. Leonie Wojnarze [mszps], Sędzi-szów Małopolski 1993
 • J. Marecki, Dzieje Zakonu Kapucynów w okresie II Rzeczypo-spolitej, Kraków 2000
 • J. Pietrzycki, Kwiaty Brata Rajmunda, [w:] Włoskie Madonny, Kraków 1928
 • W. Sarna, Opis powiatu krośnieńskiego pod względem geogra-ficzno-historycznym, Przemyśl 1892
 • A. Szymański, W 50-tą rocznicę zbudowania i rozpoczęcia nauczania w Kolegium św. Fidelisa w Łomży (1925-1975) oraz na 450 rocznicę powstania Zakonu OO. Kapucynów [msps], Łomża 1975
 • A. Turowska, Grób Chrystusa w kościele kapucynów, [w:] U kresu, Kraków 1938
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e88f953-1ef3-41d0-b098-9ee0cfcec119
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.