PL EN


2012 | 4 | 161-170
Article title

Discovery of new Iron Age groove-type features from Michałowice in 2010. A geophysical case study

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The archaeological site in Michałowice is located in south-eastern Poland within the Świętokrzyskie Voivodeship, Czarnocin commune. It is thus far the only known site with over a dozen excavated groove-type burials attributed to the Roman Iron Age of the Przeworsk Culture.In 2010 a small geophysical test survey was commissioned encompassing an area of 50×30m. Amongst the many geophysical techniques available for such an investigation, the magnetic method was chosen. The aim of the survey was first of all to test whether the local archaeological features that were assumed to exist within the site, such as groove-type square burial enclosures, urn graves and possible settlement pits or even anthropogenic sediments, would generate a clear, interpretable geophysical anomaly. For this purpose a Bartington Grad601-Dual fluxgate gradiometer was used. Data was collected in parallel traverses with 1×0.12m sampling and within one 30×30m and one 20×30m grid. The systematic analysis and mapping of the anomalies registered with magnetic prospecting confirmed the presence of buried archaeological structures, revealing new details of the Michałowice sepulchral complex. Although the study area was relatively small, the amount of new information acquired from the survey was overwhelming. What came as a surprise is that all of these anomalies were located in an area presumed to be a peripheral part of the archaeological site. Thanks to the experiences of the 2010 survey, the capabilities of the magnetic method on this specific site have been thoroughly investigated and evaluated positively. For now, a basic modus operandi for interpreting magnetic data for Michałowice has been created, which hopefully will serve as a roadmap or reference for future integrated non-invasive approaches in the region.
Year
Volume
4
Pages
161-170
Physical description
Dates
published
2012
References
  • Aitken M., 1958 Magnetic Prospecting, Archaeometry, 1, pp. 24–29. Aspinall A, Gaffney C, Schmidt A., 2008 Magnetometry for Archaeologists, Lanham-New York-Toronto-Plymouth. Bartington C., Chapman C.E., 2004 A high stability fluxgate magnetic gradiometer for shallow geophysical survey applications, Archaeological Prospection 11(1), pp. 19–34. Clark A.J., 2000 Seeing Beneath the Soil: Prospecting Methods in Archaeology, London. Gaffney C.F., Gater J.A., 2003 Revealing the buried past: Geophysics for Archaeologists, Stroud. will be a cornerstone for the further advancement of non-invasive methodologies in southern Poland. Further non-invasive research in Michałowice is planned to include other techniques such as LiDAR, earth resistance and large-scale magnetic prospecting. Odkrycie nowych obiektów rowkowych na stanowisku w Michałowcach w roku 2010. Geofizyczne studium przypadku Badania archeologiczne na stanowisko w Michałowicach, gm. Czarnocin, woj. świętokrzyskie, przyniosły do chwili obecnej odkrycie kilkunastu obiektów rowkowych należących do kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich. W 2010 roku na stanowisku przeprowadzone zostało na niewielką skalę rozpoznanie geofizyczne. Objęło ono powierzchnię 50×30 m. Wśród wielu technik dostępnych badaniom geofizycznym do rozpoznania tego wybrana została metoda geomagnetyczna. Celem badań było przede wszystkim stwierdzenie, czy struktury, których obecności można było spodziewać się na wytypowanym do poszukiwań wycinku stanowiska (prostokątne obiekty rowkowe, groby popielnicowe oraz ewentualne jamy osadowe lub wręcz nawarstwienia antropogeniczne) mogą dostarczyć wyraźnych, możliwych od dalszej interpretacji anomalii geofizycznych. Pomiary wykonane zostały z pomocą gradiometru Bartington Grad601-Dual fluxgate, równoległymi pasami z próbkowaniem 1×0,12 m, w ramach dwóch siatek o wymiarach 20×20 m i 30×30 m. Wyniki badań ujawniły obecność podziemnych struktur archeologicznych, wzbogacając o nowe szczegóły naszą wiedzę o zespole sepulkralnym z Michałowic. Choć zbadany obszar był stosunkowo niewielki, ilość informacji pozyskanych podczas rozpoznania geofizycznego jest znacząca. Co jest szczególnie zaskakujące, to fakt, że wszystkie stwierdzone anomalie pochodzą ze strefy, która miała stanowić peryferię cmentarzyska. Dzięki doświadczeniom z rozpoznania w 2010 roku, pozytywnie zweryfikowane zostały możliwości wykorzystania metody geofizycznej w warunkach tego konkretnego stanowiska. Stworzona została też procedura badań i interpretacji danych geomagnetycznych, która będzie mogła służyć, jako punkt odniesienia do dalszych nieinwazyjnych prac archeologicznych w regionie. 170 Kaczanowski P., Madyda-Legutko R., Poleski J., 1984 Michałowice, Woiwodschaft Kielce, Gemeinde Czarnocin (Brandgräberfeld der Przeworsk-Kultur), Recherches Archèologiques de 1982, pp. 34–37. Kuna M., 2004 Nedestruktivní archeologie, Praha. Herbich T., Tunia K., 2009 Geofizyczne badania dużych konstrukcji neolitycznych na terenach lessowych. Casus Słonowice, Archeologia Polski, 54, pp. 13–35. Kvamme K.L., 2006 Magnetometry: Nature's Gift to Archaeology, (in:) J.K. Johnson (ed.), Remote Sensing in Archaeology: An Explicitly North American Perspective, Tuscaloosa, pp. 205–233. Scollar I., Tabbagh A., Hesse A., Herzog I. (eds.), 1990 Archaeological Prospecting and Remote Sensing.Topics in Remote Sensing 2, Cambridge. Zagórska-Telega J., Bulas J., Pikulski J., Szczepanek A., 2011 Excavations of multicultural site 1 at Michałowice, Czarnocin commune, Świętokrzyskie province, in the years 2008–2010, Recherches Archéologiques NS, 3, pp. 195–226.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0137–3285
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e9a2594-e296-427e-8d99-7213762da305
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.