PL EN


2012 | 28 | 357-369
Article title

Znaczenie systemów jakości w działalności MŚP i ich wpływu na możliwość konkurowania na rynku regionalnym i europejskim

Content
Title variants
EN
A Role of the Quality Systems in SME Activities and their Influence on Possibility to Compete on Regional and European Market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sektor MŚP odgrywa bardzo dużą rolę w zakresie generowania PKB oraz tworzenia miejsc pracy w regionie. Analizując możliwość rozwoju regionu, w szczególności poprzez pryzmat podniesienia konkurencyjności działających tam podmiotów, należy zwrócić uwagę na znaczenie jakości produkowanych tam dóbr i usług. Istotnym tego czynnikiem jest proces certyfikacji podmiotów, który jest potwierdzeniem jakości na rynku regionalnym i europejskim. Dzięki certyfikacji przedsiębiorstwa te mogą zapewnić sobie wyższą rozpoznawalność oraz zdobyć przewagę konkurencyjną. Celem niniejszego badania jest odpowiedź na pytanie: w jaki sposób MŚP postrzegają jakość oraz czy ma ona wpływ na podniesienie konkurencyjności wśród firm działających na rynku lokalnym i europejskim? Badania empiryczne przeprowadzono na grupie 121 przedsiębiorstw województwa podkarpackiego, w oparciu o kwestionariusz ankiety jako narzędzie badawcze. Kryterium przyjętych do badań podmiotów była liczba zatrudnionych osób. Zastosowano dobór warstwowy o alokacji nieproporcjonalnej. Zmienną objaśnianą w badaniu była jakość definiowana jako posiadanie aktualnego certyfikatu ISO 9011:2008. Zmiennymi objaśniającymi były: możliwości konkurowania, jakość obsługi klienta oraz umiejętność pozyskania i utrzymania kluczowych relacji biznesowych.
EN
he SME sector plays a very important role in generation of GDP and job creation in the region. Analyzing the possibility of the region development, in particular improvement of the competitiveness of entities operating there, one should pay attention to improving the quality of manufactured goods and services. An important factor is the certification process for entities, which guarantees the high quality of goods on the local and European market. Certification enables also the recognition and sustainable competitive advantage for the firms. The main objective of the study is to answer the question: how the quality of the SMEs are identified and what are the differences in the perception of quality among SMEs operating on the local and European market? The empirical studies were carried out on a group of 121 companies from Podkarpackie province, and were based on a questionnaire as a research tool. The criterion for the choice of entities adopted for the study was the number of employees. Stratified sampling with disproportionate allocation was applied. The dependent variable in the study was the quality defined by the fact of adopting the current certificate ISO 9011:2008. Explanatory variables were: the ability to compete on the market, the quality of customer service and the ability to establish and maintain key business relationships.
Year
Volume
28
Pages
357-369
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości
 • Uniwersytet Rzeszowski Katedra Polityki Gospodarczej
References
 • Dordevic D. i in., 2010, Development of Integrated Management Systems in Serbia, “Management” V.5 (n2), Belgrad.
 • Evangelos L.P., Christos V.F., Dimitrios P.K., 2010, Critical factors for effective implementation of ISO 9001 in SME service companies, “Managing Service Quality” 20(5). ISO 9001:2008 for Small and Medium-Sized Businesses, 2010, ASQ, Milwaukee.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 2011, PARP, Warszawa.
 • Rowland-Jones R., Thomas P.T., Page-Thomas K., 2008, Quality Management tools & techniques: profiling SME use & customer expectations, “The International Journal for Quality and Standards”, London.
 • Schurman H., 1997, Quality Management and Competitiveness – the diffusion of the ISO9000 standards, United Nation, Chile.
 • SME – The ISO and CSR, 2004, International Institute for Sustainable Development, Winnipeg.
 • Zobel T., 2007, The ‘pros’ and ‘cons’ of joint EMS and group certification: a Swedish case study, “Corporate Social Responsibility & Environmental Management” 14(3).
 • www.bsigroup.com.
 • www.iso.org.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e9c487a-3b12-4c3d-8443-5d72456399cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.