PL EN


2018 | 2(52) | 71-80
Article title

The Attractiveness for Investments of Urban Municipalities in the Warmińsko-Mazurskie Voivodship

Title variants
PL
Atrakcyjność inwestycyjna gmin miejskich województwa warmińsko-mazurskiego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This study has been carried out in order to identify determinants of potential investment attractiveness of urban municipalities. To this end, urban municipalities in the Warmińsko-Mazurskie Voivodship in Poland were submitted to analysis. The data, as of 2015, were obtained from the Bank of Local Data maintained by the Polish Central Statistical Office (GUS). For each of the five microclimates which are expected to shape the level of potential investment attractiveness, a synthetic index that manifests a degree of the development of a given microclimate was calculated. The calculations relied on Hellwig’s development pattern method. A stepwise regression method was applied to identify the microclimates that most strongly influence potential investment attractiveness. The application of the above methods led to the construction of an equation which expresses the potential investment attractiveness of urban municipalities. The equation implicated that the level of potential investment attractiveness of an urban municipality depended significantly on the market of human resources, technical infrastructure, administration and market microclimates. The subsequent step was to determine the prospective development of the market microclimate. To achieve this purpose, a logistic function was applied. The results suggest that the level of development of market microclimate in most analyzed urban municipalities will be declining over the following six years.
PL
Celem badań było określenie czynników determinujących potencjalną atrakcyjność inwestycyjną gmin miejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Dane pochodzą z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego i dotyczą roku 2015. Dla każdego z pięciu analizowanych mikroklimatów determinujących poziom potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej obliczono wskaźnik syntetyczny obrazujący poziom rozwoju. Obliczeń dokonano w oparciu o metodę wzorca rozwoju Hellwiga. W celu określenia, który mikroklimat w najwyższym stopniu determinuje poziom potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej gmin miejskich zastosowano metodę regresji krokowej, w wyniku której zbudowano równanie potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej gmin miejskich. Z uzyskanego równania wynika, że na poziom potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej gmin miejskich istotny wpływ miały mikroklimaty rynku, infrastruktury technicznej, zasobów pracy oraz administracji. Określono też perspektywy rozwoju mikroklimatu rynku. W tym celu zastosowano funkcję logistyczną. Uzyskane wyniki wskazują, iż w większości gmin miejskich w przeciągu najbliższych lat spadać będzie poziom rozwoju tego mikroklimatu.
Contributors
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn
References
 • Anyanwu, J.C. 2012. “Why Does Foreign Direct Investment Go Where It Goes? New Evidence From African Countries.” Annals of Economics and Finance 13 (2): 425–462.
 • Asongu, S.A., and O. Kodila-Tedika. 2015. “Conditional Determinants of FDI in Fast Emerging Economies: an Instrumental Quantile Regression Approach.” African Governance and Development Institute Working Paper (15/003): 1–24.
 • Bartels, F.L., F. Napolitano, and N.E. Tissi. 2014. “FDI in Sub-Saharan Africa: a Longitudinal Perspective on Location-Specific Factors (2003–2010).” International Business Review 23 (3): 516–529. doi: 10.1016/j.ibusrev.2013.08.013.
 • Bellak, C., M. Leibrecht, and A. Riedl. 2008. “Labour Costs and FDI Inflows Into Central and Eastern European Countries: a Survey of the Literature and Empirical Evidence.” Structural Change and Economics Dynamics 19 (1): 17–37.
 • Borowicz, A., M. Kostyra, M. Dzierżanowski, S. Szultka, and M. Wandałowski. 2016. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2014. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Busse, M., and C. Hefeker. 2007. “Political Risk, Institutions and Foreign Direct Investment.” European Journal of Political Economy 23 (2): 397–415.
 • Castro, C., and P. Nunes. 2013. “Does Corruption Inhibit Foreign Direct Investment?” Política / Revista de Ciencia Política 52 (1): 89–113.
 • Godlewska-Majkowska, H. ed. 2012. Atrakcyjność inwestycyjna regionów jako uwarunkowanie przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Grabiński, T. 1984. Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych. Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie Seria Specjalna, Monografie. Kraków: AE.
 • Grzegorek, J., and A.P. Wierzbicki. 2009. “New Statistical Approaches in the Systemic Analysis of Regional, Intra-Regional and Cross-Regional Factors of Information Society and Economic Development. The Case of Mazovia.” Mazowsze, Studia Regionalne (3): 117–128.
 • Klosa, S., and K. Widera. 2017. “Zróżnicowanie regionów pod względem poziomu innowacyjności i przedsiębiorczości.” Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 15 (4): 77–83.
 • Kopiński, A., and D. Porębski. 2014. “Zastosowanie metod Hellwiga do konstrukcji modelu ekonometrycznego dla stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych.” Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 48 (3): 147–156.
 • Marciszewska, E. 2010. “Procesy konwergencji a rozwój infrastruktury transportowej.” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług (60): 123–131.
 • Mengistu, B., and S. Adams. 2007. “Foreign Direct Investment, Governance and Economic Development in Developing Countries.” The Journal of Social, Political, and Economic Studies 32 (2): 223–249.
 • Mucha-Leszko, B., and M.K. Kąkol. 2010. “Rozwój infrastruktury a proces konwergencji gospodarczej.” Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy (16): 127–139.
 • Owczarczuk, M. 2013. “Government Incentives and FDI Inflow into R&D — the Case of Visegrad Countries.” Entrepreneurial Business and Economics Review 1 (2). doi: 10.15678/EBER.2013.010207.
 • Pawlas, I. 2014. “Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej do oceny potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej polskich województw.” In Międzynarodowe stosunki gospodarcze — wybrane aspekty internacjonalizacji i integracji współczesnego życia gospodarczego, edited by T. Sporek, 162–176. Katowice: Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 • Rosik, P., and M. Szuster. 2008. Rozbudowa infrastruktury transportowej a gospodarka regionów. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 • Świdyńska, N. 2017. “Sustainable Development of Investment-Attractive of Warminsko-Mazurskie Province.” Ekonomia i Środowisko (3): 50–60.
 • Załoga, E. ed. 2009. Dostępność transportowa: aspekty teoretyczne i praktyczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8ea42d42-8c3f-41b8-bddf-7cb7950e91b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.