Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 226 | 44-54

Article title

Znaczenie zielonego nowego ładu dla osiągania celów zrównoważonego rozwoju na przykładzie Polski

Authors

Content

Title variants

EN
The impact of the new green deal for achieving the purposes of sustainable development, on the example of Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Kryzys obserwowany w gospodarce światowej w ostatnich latach przyczynił się do przedefiniowywania pojęcia rozwoju gospodarczego. Zwrócono jeszcze większą uwagę na jego alternatywną koncepcję, jaką jest rozwój zrównoważony. Realizacji ZR służą obecnie także programy zielonego ładu gospodarczego. Zielony Nowy Ład to program globalnych reform, które powinny pobudzić światową gospodarkę poprzez tworzenie zielonych miejsc pracy, inwestycje w odnawialne źródła energii i zmiany w sposobie ich finansowania, a także restrukturyzację globalnego systemu gospodarczego w celu zmniejszenia jego zależności od paliw kopalnych. Również Polska realizuje strategię Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju. Podejmowanie przez Polskę działań na rzecz ZNŁ sprzyja intensyfikacji implementacji ZR zarówno w sferze gospodarczej, społecznej, jak i środowiskowej.
EN
The crisis observed in the global economy in recent years has contributed to redefining the concept of economic development. Even more attention was paid to its alternative concept, i.e. the sustainable development (SD). The implementation of SD is currently also supported by the programs of green economic deal. The New Green Deal (NGD) is a global program of reforms, that should boost the global economy by creating green jobs, investing in renewable energy sources, as well as providing a restructuring of the global economic system in order to reduce its dependence on fossil fuels. Poland is implementing European Union’s strategy for sustainable development too. Actions undertaken by Poland, related to the NGD, encourage the intensification of the SD implementation in the economic, social and environmental spheres.

Year

Volume

226

Pages

44-54

Physical description

Contributors

References

 • Charkiewicz E., Zachorowska-Mazurkiewicz A. (red.) (2009), Gender i ekonomia opieki, Fundacja Tomka Byry „Ekologia i sztuka”, Warszawa.
 • COM (2001), Zrównoważona Europa dla lepszego świata. Strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, 264 finał, Bruksela.
 • EP (2011), The Green New Deal in the European Parliament, Belgium, December.
 • KOM (2010), Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. 2020 wersja ostateczna, Bruksela.
 • KOM (2010a), „Youth on the Move”, An Initiative to Unleash the Potential of Young People to Achieve Smart, Sustainable and Inclusive Growth in the European
 • Union, KOM (2010) 477 final version, Brussels, 15.9.2010.
 • Konstytucja RP, 1997.
 • Kozek B. (2011), Zielony Ład Społeczny i zielone miejsca pracy, [w:] D. Szwed (red.), Zielony Nowy Ład w Polsce, Green European Foundation asbl, Luxemburg.
 • Ryszewska B. (2013), Zielona gospodarka teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania, Wyd. UE we Wrocławiu, Monografie i Opracowania nr 247, Wrocław.
 • Szwed D. (2010), Zielony Nowy Ład w Polsce. Cele i zasady rozwoju, V Kongres Obywatelski, Wyd. Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Szwed D. (red.) (2011), Zielony Nowy Ład w Polsce, Green European Foundation asbl, Luxemburg.
 • Szyja P. (2013), Znaczenie programów Zielonego Nowego Ładu dla rozwoju społecznogospodarczego, [w:] A. Górka i P. Szyja (red.), Zielony Ład Gospodarczy oraz wybrane problemy rynku energii i gospodarki wodnej, Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i zasobów naturalnych, Biblioteka Ekonomia i Środowisko” nr 35, UE w Krakowie, Kraków.
 • The Green New Deal Group (2008), A Green New Deal, Joined-up Policies to Solve the Triple Crunch of the Credit Crisis, Climate Change and High oil Prices, The first report of the Green New Deal Group, new economics foundation, London, July.
 • UNEP (2009), Global Green New Deal – Policy Brief, Geneve.
 • UNEP (2011), Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication.
 • [www 1] Green New Deal, http://greennewdeal.eu/fr.html (dostęp: 10.11.2014).
 • [www 2] www.ekokonsument.pl (dostęp: 20.11.2014).
 • [www 3] www.ekon.org.pl (dostęp: 20.11.2014).
 • [www 4] www.biobazar.pl (dostęp: 20.11.2014).
 • [www 5] http://www.solarisbus.com/firm/#goTo|firm_scene1 (dostęp: 20.11.2014).
 • [www 6] http://www.przetworydesign.com (dostęp: 20.11.2014).
 • [www 7] http://stowarzyszeniewaga.pl/?cat=4 (dostęp: 20.11.2014).
 • [www 8] http://www.gdanskshipyard.pl/gsg-towers-o-firmie.html (dostęp: 20.11.2014).
 • [www 9] http://greennewdeal.eu/pl/energia/sukcesy/czestochowa-reliance-on-renewableenergy-policy.html (dostęp: 20.11.2014).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8eab75d9-5fb6-4d3d-8949-213f6a4b4b92
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.