PL EN


Journal
2016 | 2 | 2(7) | 2.46-2.56
Article title

Шляхи удосконалення корпоративної соціальної відповідальності в галузі лісового господарства України

Content
Title variants
EN
Ways to improve of corporate social responsibility in Ukrainian forestry
Languages of publication
UK
Abstracts
UK
Стаття присвячена аналізу маркетингових технологій корпоративної соціальної відповідальності в сучасних умовах розвитку деревообробної промисловості України з акцентом на необхідність ведення нефінансової звітності.
EN
The article analyzes the marketing techniques of corporate social responsibility in the current conditions of the Ukrainian wood industry with an emphasis on the need to conduct non-financial reporting.
Journal
Year
Volume
2
Issue
Pages
2.46-2.56
Physical description
Dates
published
2016-02-29
Contributors
References
 • Василик С. К. Відображення рівня розвитку корпоративної соціальної відповідальності в нефінансовій звітності / С. К. Василик // Стан і перспективи розвитку соціальної відповідальності економічних суб’єктів в сучасному світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 листопада 2013 р. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – С. 221-223.
 • Волосковець Н. Ю. Корпоративна соціальна відповідальність підприємств як основа інноваційного розвитку сучасної економіки / Н. Ю. Волосковець // Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – 2010. – Вип. 17. – С. 17-23.
 • Дейнеко Л. В. Ринки продукції деревообробної та целюлозно-паперової промисловості / Л. В. Дейнеко, П. М. Купчак // Проблеми, напрями та чинники сприяння розвитку внутрішнього ринку України (реальний сектор економіки) : кол. монограф. / [Л. В. Дейнеко та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАНУ А. І. Даниленка, д-ра екон. наук, проф. Л. В.Дейнеко, д-ра екон. наук, проф. В. О. Точиліна ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ. – Київ : НАН України, 2013. – С. 152-165.
 • Державна служба статистики України [Електронний ресурс] : офіційний веб-сайт. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. – Станом на 01.02.2016. – Назва з екрана.
 • Застосування корпоративної соціальної відповідальності у сучасному веденні бізнесу // Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем. Порівняльний аналіз національних моделей формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку у країнах світу : звіт про НДР (пром.) / кер. С. М. Ілляшенко. – Суми : СумДУ, 2011. - С. 215-222.
 • Касич А. О. Звіт про стійкий розвиток як аналітичний інструмент формування корпоративної соціальної відповідальності [Електронний ресурс] / А. О. Касич, Я. Ю. Яковенко // Ефективна економіка. – №10. – 2014. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3400. – Назва з екрана.
 • Катаєв А. В. Соціально-орієнтований маркетинг-аудит : монографія / А. В. Катаєв. – Харків : Видавець Оберемок В., 2005. – 212 с.
 • Корпоративна соціальна відповідальність [Електронний ресурс] : [інформація] // Конфедерація роботодавців України : [сайт організації]. – Режим доступу: http://www.confeu.org/ua/competіtіveness/csr.html. – Станом на 01.02.2016. – Назва з екрана.
 • Костирко Р. О. Перспективи міжнародної інтегрованої звітності [Електронний ресурс] / Р. О. Костирко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2014. – № 794. – С. 181-187.
 • Купчак П. М. Перспективи розвитку деревообробної промисловості в Україні [Електронний ресурс] / П. М. Купчак // Ефективна економіка. – 2014. – № 11. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3556. – Назва з екрана.
 • Макаренко, І. О. Сучасні тенденції складання і подання корпоративної звітності / І. О. Макаренко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т регіональних досліджень ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1 (105). – С. 410-416.
 • Москалюк Г. О. Нефінансова звітність у реалізації концепції сталого розвитку в Україні / Г. О. Москалюк // Облік і контроль в управлінні економічною стійкістю підприємств в умовах глобалізації : монографія / під ред. В. Ф. Максімової. – Одеса : ОНЕУ, 2014. – С. 323-373.
 • Независимая лесная сертификация [Электронный ресурс] : [информация о процедуре] // Всемирный фонд дикой природы : сайт организации. – Режим доступа: http://www.wwf.ru/about/what_we_do/forests/certіfy. – По состоянию на 01.02.2016. – Загл. с экрана.
 • Орлова Н. С. Особливості підготовки нефінансової звітності корпорацій / Н.С. Орлова // Облік і фінанси. – №3. – 2014. – С. 65-70.
 • Пінчевська О. О. Актуальні напрями розвитку деревообробної промисловості в Україні [Електронний ресурс] / О. О. Пінчевська // Національний університет водного господарства та природокористування. – Режим доступу: http://goo.gl/POLbG0. – Станом на 01.02.2016. – Назва з екрана.
 • Сапрыкина М. КСВ-практика: 12 шагов по подготовке нефинансового отчета [Электронный ресурс] / М. Сапрыкина // Delo.ua : портал деловой информации. – Режим доступа: http://delo.ua/busіness/kso-praktіka-12-shagov-prі-podgotovke-nefіnasovogo-otcheta-185313/?supdated_new=1450123829. – По состоянию на 18.09.2012. – Загл. с экрана.
 • Толчанова З. О. Організаційно-економічні засади раціонального використання лісових ресурсів : автореф. дис. ... канд. екон. наук / З. О. Толчанова ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування . – Рівне, 2011. – 25 с.
 • Corporate socіal responsіbіlіty [Electronic resource] : [about] // As You Sow : organization’s website. – Available from: http://www.asyousow.org/about-us/theory-of-change/corporate-socіal-responsіbіlіty. – Viewed 01.02.2016. – Title from screen.
 • Four Types of Corporate Socіal Responsіbіlіty [Electronic resource] / by M. Scilly // Chron : news portal. – Available from: http://smallbusіness.chron.com/four-types-corporate-socіal-responsіbіlіty-54662.html. – Viewed 01.02.2016. – Title from screen.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/56
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8eb85f1f-0e59-4cea-bd19-1298536f2a14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.