PL EN


2012 | 3/2012 | 153 - 172
Article title

Oblicza współczesnej opieki postpenitencjarnej

Content
Title variants
EN
The contemporary image of penitential help
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Działalność w zakresie pomocy postpenitencjarnej jest zaliczana do kategorii zachowań prospołecznych. Cechą wyróżniającą ją spośród innych zachowań ludzkich jest gotowość do realizowania celów pozaosobistych. Aktywność taka ma zapewnić optymalizację funkcjonowania, pomoc w zakresie readaptacji społecznej drugiego człowieka. W ten sposób jest budowana określona więź społeczna jako jedna z podstawowych zmiennych procesu resocjalizacji osadzonych. Skazani, którzy obecnie odbywają karę pozbawienia wolności mają nie tylko wrócić do społeczeństwa, ale jeszcze tak funkcjonować, by nie narazić się na powrót za mury więzienia. Rozluźnienie bądź zerwanie więzi, jakie istnieją pomiędzy więźniem a konformistycznie nastawionymi elementami środowiska zewnętrznego, potęguje trudności w odnalezieniu się w społeczeństwie po opuszczeniu zakładu karnego. Izolacja penitencjarna bowiem, w szczególności, długotrwała, mająca w konsekwencji doprowadzić do społecznej reintegracji przestępcy, faktycznie pogłębia jego ekskluzję i niekiedy przyczynia się również do dezorganizacji więzi emocjonalnych i podstaw egzystencji. Niejednokrotnie brak takiego wsparcia prowadzi do powrotu na drogę przestępstwa. Proces odbudowywania uprzednio zerwanych więzi jest bardzo trudny, dlatego też dbanie o już istniejące, podtrzymywanie czy rekonstruowanie ich w społeczeństwie w pożądanym kierunku jawi się jako naczelne zadanie służb penitencjarnych i systemu pomocy społecznej. Polska ma wieloletnie i bardzo chlubne tradycje niesienia pomocy więźniom, zwłaszcza za pośrednictwem instytucji i organizacji społecznych. Funkcjonuje również system pomocy społecznej, a jednym z jego elementów jest pomoc postpenitencjarna. Polskie rozwiązania prawne przystają do standardów międzynarodowych w tej dziedzinie i w nowoczesny sposób regulują zagadnienia niesienia pomocy postpenitencjarnej zarówno przez instytucje i organizacje rządowe, jak i pozarządowe. Niniejszy artykuł został poświęcony w głównej mierze analizie nowych rozwiązań w zakresie pomocy postpenitencjarnej oraz egzemplifikacji rozmiarów świadczonej pomocy postpenitencjarnej na przestrzeni ostatnich kliku lat.
EN
Activity in the post-penitentiary assistance is classified under the pro-social behavior category. The distinguishing feature of it from all other human behavior is the willingness to achieve the goals besides those personal. This activity is intended to provide optimized performance, assistance in social re-adaptation of the other person. In this way a social bond is established as one of the basic variables of the process of prisoners` rehabilitation. The condemned who are currently imprisoned not only have to return to society, but even live in such a way to not to expose themselves to return behind prison walls. The loosening or breaking the bond that exists among a prisoner and conformist minded elements of the external environment, compounded the difficulties in pulling oneself together in the society after leaving a prison. Post-penitentiary isolation, because, particularly the long-term, aimed at leading to the social reintegration of offenders, actually deepens their exclusion and sometimes contributes to the disorganization of the emotional ties and the bases of a day-to-day existence. Many times the lack of such a support leads to return to a life of crime. The process of rebuilding previously broken relationships is very difficult, so taking care of those existing, maintaining or reconstructing them in the society towards the desired direction appears to be the significant task of penitentiary services and social welfare. Poland has a long-standing and very glorious tradition of helping prisoners, particularly through institutions and social organizations. There also functions a social welfare system and one of its elements is a post-penitentiary assistance. Polish legal solutions correspond to international standards in this area and in a modern way regulate the post-penitentiary issues, both by institutions and government organizations and NGOs. This article is mainly dedicated to the analysis of new solutions in post-penitentiary assistance and exemplification of the scale of the post-penitentiary assistance provided over the last few years.
Year
Issue
Pages
153 - 172
Physical description
Dates
published
2012-10
Contributors
References
 • Ambrozik W. (2010). Społeczność lokalna jako płaszczyzna funkcjonowania systemu profilaktyczno-resocjalizacyjnego. Resocjalizacja Polska, nr 1.
 • Bałandynowicz A. (2011). Reintegracja społeczna skazanych. Paradygmat tożsamości osobowej, społecznej i kulturowo-cywilizacyjnej. Resocjalizacja Polska, nr 2.
 • Gajdus D., Gronowska B. (2008). Europejskie standardy traktowania więźniów. Toruń.
 • Iwanowska A. (2011). Marginalizacja i wykluczenie społeczne skazanych na karę pozbawienia wolności – unormowania prawne służące jej ograniczeniu. Przegląd Więziennictwa Polskiego, nr 71.
 • Jędrzejewski A. (2009). Kultura i edukacja jako podstawa efektywnej polityki społecznej. W: Jędrzejewski A., Adamczyk M. (red.). Polska – Tożsamość – Europa. Radom.
 • Kiryluk M. (2008). Udział kuratora sądowego w przygotowaniu skazanego do życia po zwolnieniu – w trybie art. 164 kkw. RPO-MAT, nr 59.
 • Kodeks karny. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 (Dz.U. Nr 88, poz. 553).
 • Konopczyński M. (2006). Metody twórczej resocjalizacji. Warszawa.
 • Konopczyński M. (2007). Twórcza resocjalizacja w środowisku otwartym. Koncepcja heurystyczna. W: Pospiszyl I., Konopczyński M. (red.). Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego. Warszawa.
 • Machel H. (2001). Resocjalizacja penitencjarna – trzy uwarunkowania. Resocjalizacja Polska, nr 2.
 • Machel H. (2004). Wsparcie społeczne a efektywność resocjalizacji penitencjarnej. W: Palak Z., Bartkowicz Z. (red.). Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji. Lublin.
 • Miłkowska G. (2010). Dostrzec w skazanym człowieka. W: T. Szymanowski (red.). O pomocy w powrocie do społeczeństwa. Warszawa.
 • Muskała M. (2008). Więź społeczna osadzonych – środek oddziaływania penitencjarnego. W: Kozaczuk F. (red.). Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych. Rzeszów.
 • Musidłowski R. (2003). Pomoc postpenitencjarna w systemie pomocy społecznej. W: Bulenda T., Musidłowski R. (red.). System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce. Warszawa.
 • Porowski M. (2003). Psychospołeczne aspekty pomocy dla więźniów. W: T. Bulenda, R. Musidłowski (red.). System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce. Warszawa.
 • Pytka L. (2010). Readaptacja jako element polityki reintegracji społecznej. W: Pytka L., Nowak B. (red.). Problemy współczesnej resocjalizacji. Warszawa.
 • Sarzała D. (2009). Znaczenie podmiotów wsparcia społecznego w procesie resocjalizacji penitencjarnej. W: Rejzner A., Szczepaniak P. (red.). Terapia w resocjalizacji. Cz. II. Ujęcie praktyczne, Warszawa.
 • Szczygieł G. (2002). Społeczna readaptacja skazanych w polskim systemie penitencjarnym. Białystok.
 • Urban B. (2007). Ewolucja zaburzeń w zachowaniu a profilaktyka i resocjalizacja w środowisku otwartym. W: Pospiszyl I., Konopczyński M. (red.). Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego. Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej (Dz.U. Nr 69, poz. 618).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r. w Sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz.U. Nr 9, poz. 49).
 • Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2009, Nr 157, poz. 1362 z późn. zm.).
 • www.sw.gov.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8ebb9082-2b7c-4be9-a1dd-445d677d3c3d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.