PL EN


2010 | 2(16) | 87-98
Article title

Predisposition as the basis of professional competence and organisational knowledge

Content
Title variants
PL
Predyspozycje zawodowe jako podstawa kompetencji i wiedzy organizacyjnej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Each participant in an organisation has a certain potential for development: skills, preferences and interests conducive to specific groups of occupations, types of activities or types of careers. Sufficiently early and accurate diagnosis of this potential is not only an important personal question, but first and foremost an issue of major importance for the society and organisation, including also economic aspects. Indeed, classics of economics have pointed out that the wealth of nations comes not only from the general principles of market management but also from that of how they are used for individual abilities, talents and motivation of creative activities. One of the main objectives of the education system at any level should be an early identification of skills and talents and training them for effective and creative activities. Age of workers should not be here a general factor, because the intellectual development of human resources is important at every stage of their career.
PL
Każdy uczestnik organizacji dysponuje pewnym potencjałem rozwojowym: zdolnościami, preferencjami i zainteresowaniami sprzyjającymi określonym grupom zawodów, rodzajom czynności lub typom karier zawodowych. Dostatecznie wczesne i trafne rozpoznanie tego potencjału to nie tyle ważna kwestia osobista, ile przede wszystkim zagadnienie o doniosłym znaczeniu społecznym oraz organizacyjnym, w tym ekonomicznym. Już bowiem klasycy ekonomii podkreślali, że bogactwo narodów wynika nie tylko z ogólnych zasad rynkowego gospodarowania, ale także z tego, w jaki sposób wykorzystywane są indywidualne zdolności, talenty i motywacja do działań twórczych. Jednym z podstawowych celów systemu edukacji na dowolnym poziomie winno stać się więc wczesne rozpoznawanie zdolności i talentów oraz kształcenie ich dla sprawnej i twórczej działalności. Wiek pracowników nie powinien tu być czynnikiem kryterialnym, gdyż rozwój intelektualny kadr jest ważny na każdym etapie kariery zawodowej.
Year
Issue
Pages
87-98
Physical description
Dates
printed
2010-12
Contributors
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Wydział Zarządzania i Turystyki, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9
References
 • Bajcar B. et al. 2006. "Psychologia preferencji i zainteresowań zawodowych: Przegląd teorii i metod". Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego, no. 34.
 • Bańka A. 1995. Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy: Psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym. Poznań: Wydawnictwo PRINT-B. ISBN 83-900566-1-5.
 • Davenport Th., Prusak L. 1998. Working knowledge: How organizations manage what they know. Harvard: Harvard Business School Press. ISBN 1-57851-301-4.
 • Edvinsson L., Malone M.S. 2001. Kapitał intelektualny. Transl. by M. Marcinkowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13509-3.
 • Gottfredson L.S. 1986. "Circumscription and compromise: A developmental theory of occupational aspirations". Journal of Counseling Psychology, vol. 28 (6).
 • Gottfredson L.S. 1996. "Gottfredson’s theory of circumscription and compromise". In: Career choice and development. Ed. D. Brown, L. Brooks. San Francisco: Jossey-Bass. ISBN 0787902047.
 • Gruszecki T. 2002. Współczesne teorie przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13612-X.
 • Holland J.L. 1985. Professional manual for Vocational Preference Inventory. Odessa FL. Psychological Assessment Resources.
 • Holland J.L. 1992. Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments. Odessa FL. Psychological Assessment Resources.
 • Kornacka D., Marek S. 2001. "Zasoby i ich rola w przedsiębiorstwie". In: Elementy nauki o przedsiębiorstwie. Ed. S. Marek. Szczecin: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego. ISBN 83-914788-4-X.
 • Mrozowicz K. 2007. "Zachowania przedsiębiorcze młodzieży licealnej w kontekście zarządzania wiedzą". In: Wymiary aktywności samorządów lokalnych w obszarze współpracy transgranicznej. Ed. M. Karapyta. Jarosław: Instytut Ukraińsko-Polski PWSZ w Jarosławiu. ISBN 978-83-88139-64-2.
 • Mrozowicz K. 2008. "Osobowościowa geneza i determinacja kształtowania się zachowań przedsiębiorczych". In: Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa. Ed. E. Skrzypek. Vol. 2. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Ekonomiczny. Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. ISBN 978-83-924547-3-1.
 • Murray P., Myers A. 1997. "The facts about knowledge: Special report". Information Strategy, no. 11, p. 35.
 • NonakaI., Takeuchi H. 2000. Kreowanie wiedzy w organizacji. Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr. ISBN 83-86890-99-1.
 • Nosal C. 1990. Psychologiczne modele umysłu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. ISBN 83-01-09293-9.
 • Nosal C., Piskorz Z., Świątnicki K. 1998. Kwestionariusz Preferencji Zawodowych KPZ. Polska adaptacja skali Johna L. Hollanda: Podręcznik dla doradców zawodowych. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej.
 • Plomin R. et al. 2001. Genetyka zachowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13568-9.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K. 2004. Zarządzanie wiedzą w organizacji. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-88597-77-9.
 • Strojny M. 1999. "Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym jako nowe źródło przewagi konkurencyjnej". Problemy Jakości, no. 12, p. 12.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8ed02f53-168d-4667-8291-bd9acc91c2c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.