PL EN


2017 | XXIV | 54-67
Article title

Papiestwo a regnum piastowskie w latach ok. 965-973

Authors
Content
Title variants
EN
The relation between The Holy See and Mieszko's I country in 965-973
Languages of publication
PL
Abstracts
The earliest mention of relations between the Holy See and Mieszko's I country is the text found on the nonexistent Bolesław Chrobry's tomb. This text speaks about sending young Bolesław Chrobry's heir to Rome, which in usually idnetified with Mieszko's son, possibly held as a German hostage in 973. The connection between the Holy See and Polish missionary bishop Jordan, who was directly answerable to the Pope, is seen as being problematic. Middle-aged sources tell us that Jordan was established as bishop in Mieszko's I country in 968, but it is thought that he was ordained Bishop in 967. It is connected with the handing to Otto I, a sword that belonged to the Saxon rebel Wichmann the Younger. The author tries to connect the choosing of Jordan with the establishment of the archbishopric of Magdeburg. There is evidence that Jordan's nomination happened during synod in Ravenna in April 967. During that synod, the organization of Church structures in Slavic countries was carried out. Because only the Pope could issue the license to prosylete the pagans, the author believes that relations were established before the baptism of Mieszko I.
Contributors
 • Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
References
 • Annales Altahenses Maiores, a. 973, w: MGH SS rer. Germ., t. 4, ed. E. L. B. ab Oefele, Hannoveræ 1891.
 • Annales Bohemici, w: FRB, t. 2, ed. J. Emler, Praha 1874.
 • Annalista Saxo, w: MGH SS, t. 6, ed. G.H. Pertz, Hannoveræ 1844.
 • Epitaphium Chabri Boleslai, w: MPH, t. 1, ed. A. Bielowski, Lwów 1864.
 • Gesta episcoporum Cameracensium, w: MGH SS, t. 7, ed. G.H. Pertz, Hannoveræ 1847.
 • Responsa Nicolai Papæ ad consulta Bulgarorum, cap. 72, 73, w: MMFH, t. 4, ed. L. E. Havlík, D. Bartoňková, K. Haderka, J. Ludvíkovský, J. Vašica, R. Večerka, Brno 1969.
 • Rocznik kapituły poznańskiej, w: MPH seria II, t. 6, ed. B. Kübris, Warszawa 1962.
 • Rocznik poznański (starszy) w: MPH seria II, t. 6, ed. B. Kübris, Warszawa 1962.
 • Thietmari Mersebungensis episcopi Chronicon, w: MGH SS rer. Germ. N.S., ed. R. Holtzmann, t. 9, Berolini 1935.
 • Widukindi Monachi Corbeiensis, Rerum Gestarum Saxonicarum, w: MGH SS rer. Germ., t. 60, ed. G. Waitz, K. A. Kehr, Hannoveræ 1935.
 • Żywoty Konstantyna i Metodego (obszerne), tłum. T. Lehr-Spławiński, Warszawa 2000.
 • Abraham Władysław, Gniezno i Magdeburg, w: Organizacja Kościoła w Polsce do połowy wieku XII, Wodzisław Śląski 2009.
 • Abraham Władysław, Organizacja Kościoła w Polsce do połowy wieku XII, Wodzisław Śląski 2009.
 • Althoff Gerd, Ottonowie. Władza królewska bez państwa, Warszawa 2009.
 • Banaszak Marian, Charakter prawny biskupów Jordana i Ungera, „Nasza Przeszłość” 30/1969.
 • Bielowski, Wstęp do Nagrobka Bolesława Chrobrego, w: MPH, t. 1, Lwów 1864.
 • Buczek Karol, Pierwsze biskupstwa polskie, „Kwartalnik Historyczny” 52/1938 z. 2.
 • Dowiat Jerzy, Metryka chrztu Mieszka I i jej geneza, Warszawa 1961.
 • Gąsiorowski Antoni, Thietmar, w: Mały słownik kultury dawnych Słowian, red. L. Leciejewicz, Warszawa 1990.
 • Grzesik Roman, Żywot św. Stefana króla Węgier, czyli Kronika węgiersko-polska, Warszawa 2003,
 • Historia Kościoła w Polsce, t. 1, do roku 1764, cz. 1, do roku 1506, red. B. Kumor, Z. Obertyński, Poznań-Warszawa 1974.
 • Jasiński Tomasz, Początki organizacji kościelnej w Polsce, w: Tu się wszystko zaczęło. Rola Poznania w państwie Pierwszych Piastów. Teksty wykładów wygłoszonych na sympozjum naukowym zorganizowanym przez Odział Polskiej Akademii Nauk i Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu dnia 8 grudnia 2009 roku, red. A. Wójtowicz, Poznań 2010
 • Kehr Paul, Das Erzbistum Magdeburg und die erste Organisation der christlichen Kirche in Polen, Berlin 1920.
 • Kopiczko Andrzej, Jan XIII, w: Encyklopedia katolicka, t. 7 red. S. Wielgus, J. Duchniewski, M. Daniluk, Lublin 1997.
 • Kumor Bolesław, Historia Kościoła, t. 2, Wczesne średniowiecze chrześcijańskie, Lublin 2001.
 • Kumor Bolesław, Praktyka misyjna Kościoła w X wieku, „Nasza Przeszłość” 69/1988.
 • Labuda Gerard, Gniezno i Magdeburg, w: Studia nad początkami państwa polskiego, t. 1, Wodzisław Śląski 2012.
 • Labuda Gerard, Jakie uprawnienia kościelne przekazał cesarz Otton III księciu Bolesławowi Chrobremu na synodzie/zjeździe gnieźnieńskim w roku 1000? Po raz drugi, w: Studia nad początkami państwa polskiego, t. 3, Wodzisław Śląski 2012.
 • Labuda Gerard, Jakimi drogami przyszło do Polski chrześcijaństwo?, w: Studia nad początkami państwa polskiego, t. 3, Wodzisław Śląski 2012.
 • Labuda Gerard, Mieszko I, Wrocław 2009.
 • Labuda Gerard, Studia nad początkami państwa polskiego, t. 1, Wodzisław Śląski 2012.
 • Leśny Jan, Konstantyn i Metody. Apostołowie Słowian – dzieło i jego losy, Poznań 1987.
 • Ludat Herbert, Mieszko Pierwszy i jego trybut «usque in Wurta fluvium», w: Słowianie – Niemcy- Europa. Wybór prac, Marburg-Poznań 2000.
 • Manteuffel Tadeusz, Państwo Mieszka a Europa, „Kwartalnik Historyczny” 67/1960.
 • Manteuffel Tadeusz, Państwo polskie a papiestwo oraz ruch monastyczny na Zachodzie w X wieku, w: Początki państwa polskiego. Księga tysiąclecia, Poznań 2002.
 • Michałowski Roman, Zjazd gnieźnieński. Religijne przesłanki powstania arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, Wrocław 2005.
 • Nagrobek Bolesława Chrobrego rozpoznany przez Augusta Bielowskiego, bmw.
 • Pleszczyński Andrzej, Niemcy wobec pierwszej monarchii piastowskiej (963-1034). Narodziny stereotypu. Postrzeganie i cywilizacyjna klasyfikacja władców Polski i ich kraju, Lublin 2008.
 • Sikorski Dariusz Andrzej, O rzekomej instytucji biskupstwa bezpośrednio zależnego od Stolicy Apostolskiej. Przyczynek do problemu statusu prawnego biskupów polskich przed rokiem 1000 „Czasopismo Prawo-Historyczne” 55/2003 z. 2.
 • Sobiesiak Joanna Aleksandra, Bolesław II Przemyślida (†999). Dynasta i jego państwo, Kraków 2006.
 • Strzelczyk Jerzy, Mieszko I, Poznań 2013.
 • Strzelczyk Jerzy, Wichman, w: Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII, t. 6, red. G. Labuda, Z. Stieber, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977.
 • Tazbirowa Julia, Jordan, w: Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII, t. 2, red. W. Kowalenko, G. Labuda, T. Lehr-Spławiński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965.
 • Trawkowski Stanisław, Jak powstawała Polska, Warszawa 1959.
 • Trawkowski Stanisław, Początki Kościoła w Polsce za panowania Mieszka I, w: Civitas Schinesghe. Mieszko I i początki państwa polskiego, red. J. M. Piskorski, Poznań – Gniezno 2004.
 • Třeštík Dušan, Powstanie Wielkich Moraw. Morawianie, Czesi i Europa Środkowa w latach 791-871, Warszawa 2009.
 • Tymieniecki Kazimierz, Widukind i Thietmar o wypadkach z r. 963, „Roczniki Historyczne” 12/1936.
 • Urbańczyk Przemysław, Mieszko pierwszy tajemniczy, Toruń 2012.
 • Urbańczyk, Zanim Polska została Polską, Toruń 2015.
 • Weiss Anzelm, Biskupstwa bezpośrednio zależne od Stolicy Apostolskiej w średniowiecznej Europie, Lublin 1992.
 • Wetesko Leszek, Piastowie i ich państwo w łacińskiej Europie. Studia z dziejów kultury politycznej X i XI wieku, Poznań 2013.
 • Wyszyński Michał, Chrzest Polski w świetle wytycznych misyjnych dla Słowian, „Prawo kanoniczne” 9/1966 nr 1-2.
 • Zernack Klaus, Polska a Niemcy i Cesarstwo w X wieku, w: Civitas Schinesghe. Mieszko I i początki państwa polskiego, red. J. M. Piskorski, Poznań – Gniezno 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8ed3e261-8de8-4ef9-a62d-ed66a6fcc1c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.