PL EN


2017 | 50 | 315-328
Article title

Przedsiębiorczość w rozwoju polskich regionów

Content
Title variants
EN
Entrepreneurship in the development of Polish regions
RU
Предпринимательство в развитии польских регионов
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwój regionalny odnosi się do pozytywnych zmian na płaszczyźnie społecznej, ekonomicznej, technologicznej i technicznej oraz ekologicznej, które przyczyniają się do wzrostu potencjału gospodarczego, pozycji konkurencyjnej oraz podniesienia poziomu jakości życia mieszkańców. Wskazują one na konieczność wprowadzania innowacji przy aktywnym działaniu instytucji władz publicznych, które zagwarantują ekonomiczny sukces. Pierwotne koncepcje rozwojowe zakładają konieczność oparcia głównych założeń na naturalnym i materialnym kapitale regionu, jednocześnie przypisując ogromne znaczenie wszelkim postaciom przedsiębiorczości. Biorąc pod uwagę wzajemną zależność występującą na płaszczyźnie przedsiębiorczość–region, otoczenie przedsiębiorczości jest jednym z kluczowych czynników aktywizowania regionu. Celem artykułu jest ocena procesów rozwojowych w obszarze przedsiębiorczości w latach 2010–2014 na przykładzie województwa świętokrzyskiego. W opracowaniu dokonano analizy i oceny poziomu przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim w badanym okresie, wykorzystując wskaźnik przedsiębiorczości, liczbę podmiotów zarejestrowanych i wyrejestrowanych oraz potencjał akademicki regionu.
EN
The regional development refers to positive changes on the social, economic, technological, technical and ecological level, which contribute to the growth of the economic potential, the competitive position and they increase the level of quality of life. They point to the need to innovate with the active operation of the institutions of public authorities, which will guarantee economic success. The original concepts of development assume the need to support the main objectives for the natural and material capital of a region, while attributing great importance to all forms of entrepreneurship. Given the interdependence occurring at the level of entrepreneurship – the region surrounding entrepreneurship is one of the key factors activating the region. This article aims to assess development processes in the area of entrepreneurship in 2010–2014 on the example of the Świętokrzyskie voivodeship. In the article, analysis and the assessment of the level of the entrepreneurship in the Świętokrzyskie voivodeship in the period analysed were made, exploiting the rate of the entrepreneurship, the number of registered and de-registered entities and the academic potential of the region.
Year
Volume
50
Pages
315-328
Physical description
Contributors
author
References
 • Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica (9.09.2016).
 • Drucker P., 1992, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 • Duraj J., Papiernik-Wojdera M., 2010, Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa.
 • Gaweł A., 2007, Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Glinka B., Gudkova S., 2011, Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Gołębiowski G., 2014, Przedsiębiorczość w Polsce w świetle badań Global Entrepreneurship Monitor, „Studio BAS”, nr 1.
 • Iwańska M., Bieńkowska W., 2010, Zróżnicowanie wartości wskaźnika przedsiębiorczości w gminach wiejskich województwa mazowieckiego w układzie przestrzennym, „Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia”, vol. 9(3).
 • Jędrzejewski L., 2015, Przedsiębiorczość jako stymulator rozwoju regionalnego, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace”, nr 3.
 • Kapusta F., 2006, Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka, PWN, Poznań–Wrocław.
 • Klasik A., 2006, Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny – wprowadzenie [w:] Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny red. A. Klasik, Wyd. AE w Katowicach, Katowice.
 • Kola-Bezka M., 2010, Przyczynek do rozważań o przedsiębiorczości polskich regionów, Wyd. UMK, Toruń.
 • Leśniewski M., 2010, Kultura organizacyjna gminy a rozwój regionalny [w:] Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, red. K. Kuciński, Difin, Warszawa.
 • Makieła Z., 2008, Przedsiębiorczość regionalna, Difin, Warszawa.
 • Piecuch T., 2010, Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C.H.Beck, Warszawa.
 • Piotrowska-Trybull M., 2005, Instytucje otoczenia biznesu i ich wpływ na konkurencyjność regionu, Lega, Włocławek.
 • Richert-Kaźmierska A., 2012, Teoretyczne koncepcje przedsiębiorczego regionu i przedsiębiorczości regionalnej [w:] Aspekty i przejawy przedsiębiorczości regionalnej w Polsce, red. A. Richert-Kaźmierska, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Rocznik statystyczny województwa świętokrzyskiego 2013, Urząd Statystyczny w Kielcach, Kielce.
 • Rocznik statystyczny województwa świętokrzyskiego 2015, Urząd Statystyczny w Kielcach, Kielce.
 • Tarnawa A. i in., 2013, Global Entrepreneurship Monitor Polska, PARP, Warszawa.
 • Valliere D., Peterson R., 2009, Entrepreneurship and Economic Growth: Evidence from Emerging and Developed Countries, „Entrepreneurship & Regional Development”, t. 25, no. 5, https://doi.org/10.1080/08985620802332723.
 • Zygmunt J., 2015, Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju regionalnego na przykładzie województwa opolskiego [w:] Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego, red. M. Markowska, D. Głuszczuk, Wyd. UE, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8ed81fa8-9b9b-45b0-9ea4-7caf0a27b610
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.