PL EN


2018 | 1(36) | 27-40
Article title

Wychowanie do wartości w społeczeństwie niepewnych wartości

Authors
Content
Title variants
EN
Values education in the society of questionable values
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Mówienie dziś o wartościach jest nie tyle kwestią mody, co konieczności. W obliczu zacierania się znaczenia wartości najwyższych, towarzyszących cywilizacji zachodniej od zarania, przypominanie ich staje się obowiązkiem indywidualnym i instytucjonalnym. Niemal na każdym kroku mamy do czynienia z relatywizowaniem prawdy, dobra, miłości, życia, uczciwości, sprawiedliwości, które stają się hasłami słownikowymi nieznajdującymi odzwierciedlenia w życiu jednostki i społeczeństwa. To jednak nikogo nie zwalnia z obowiązku czuwania i – na ile to możliwe – naprawiania w młodych pokoleniach tego, co inni i my sami zaniedbaliśmy. Szczególna rola w wypełnianiu tego zadania, tj. wychowywania do wartości, przypada jak zawsze rodzicom i predysponowanym do tego instytucjom. Poniższy tekst ma na celu przybliżenie tego problemu i, jeśli to możliwe, dotarcie do każdego, komu jakość życia obecnych, a jeszcze bardziej przyszłych pokoleń, nie jest obojętna. Analiza kilku myśli różnych autorów daje pewien – z pewnością niepełny – obraz dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.
EN
Today talking about values is not so much an issue of fashion but an issue of necessity. In terms of fading away of the importance of the highest values, which accompany Western civilization from the beginning, it becomes the individual and the institutional responsibility to recall them. Almost at every turn we have to deal with relativizing the truth, good, love, life, honesty, justice, which become dictionary entries with no reflection in human life and society. However, it does not discharge anyone from liability for being watchful and, if possible, for restoring in young generations such values, which have been neglected by others and us. A special role in performing this task, i.e. values education, always belongs to parents and predisposed institutions. Taking it into consideration, the following text aims at approaching this problem and, if possible, getting across to those people, who care for the quality of life for present and especially future generations The analysis of few thoughts of different authors gives some image – but certainly not complete – of the dynamically changing reality.
Year
Issue
Pages
27-40
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Anna2764@wp.pl
References
 • Brezinka, W. (1986). Erziehung in einer wertunsicheren Gesellschaft Beiträge zur Praktischen Pädagogik, przeł. L. Pusci (Konstanz 1989), L’educazione in una società disorientate, Roma: Armando. ISBN 9783497012350.
 • Brezinka, W. (1992). Glaube, Moral und Erziehung, przeł. O. Angelucci von Bogdandy (Konstanz 1992), Morale ed educazione, Roma: Armando Editore. ISBN 9783497606788.
 • Ferszt-Piłat, K. (2014). Dewiacje wśród uczniów a bezpieczeństwo w szkole oraz informowanie nauczycieli, „Journal of Modern Science” 1/20, s. 85–104. ISSN 1734-2031.
 • Łażewska, D. (2016). Postmetafizyczny klimat ponowoczesnej konsumpcji. Rzecz o (nie)zrównoważonym rozwoju człowieka, „Journal of Modern Science” 1/28, s. 11–26. ISSN 1734-2031.
 • Mondin, B. (1985). I valori fondamentali. Definizione e classificazione dei valori, Roma: Dino Editore.
 • Mondin, B. (1983). Il valore uomo, Roma: Dino Editore.
 • Nanni, C. (1997). Valori. W: J.M. Prellezo, Dizionario di scienze dell’educazione, Torino: Elle Di Ci, LAS, SEI, s. 1155–1158. ISBN 9788821306709.
 • Novikova, K. (2014). Urok niebezpieczeństwa: niebezpieczne mody wśród młodzieży i dzieci, „Journal of Modern Science” 4/23, s. 11–24. ISSN 1734-2031.
 • Podrez, E. (2004). Cnota. W: B. Szlachta (red.), Słownik społeczny, Kraków: WAM, s. 87–95. ISBN 8373182594.
 • Scheler, M. (1954). Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik: neuer Versuch der Grundlegung eines ethischen Personalismus. W: M. Scheler, Gesammelte Werke, Band 2, Bern: Francke Verlag.
 • Szejniuk A. (2014). Bezpieczeństwo wewnętrzne warunkiem równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem osobistym, „Journal of Modern Science” 4/23, s. 157–174. ISSN 1734-2031.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8ede08ee-8871-4a71-9433-614ce308ed44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.