Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 15 | 237-259

Article title

Spory filozoficzne o rozumienie współczesnej cywilizacji. W nawiązaniu do refleksji filozoficznej Andrzeja L. Zachariasza

Authors

Content

Title variants

RU
Философские споры о понимании современной цивилизации. Ссылаясь на философскую рефлексию Анджея Л. Захариаша
EN
Philosophical Discussions on Understanding of Modern Civilization. In Reference to Philosophical Reflection of Andrzej L. Zachariasz

Languages of publication

PL

Abstracts

RU
В статье автор анализирует концепцию философии культуры (т.е. культурософии) Анджея Л. Захариаша, которая является частью системы под названием анателизм. Он выделяет три вида отношений между цивилизацией и культурой. Концепция А.Л. Захариаша принадлежит третьему виду, согласно которому цивилизация является частью более широкой целостности – культуры. Понятия цивилизации и культуры автор анализирует в контексте глобализации, а она в свою очередь трактуется в контексте культурософии.
EN
The author analyzes the Andrzej L. Zachariasz’s concept of the philosophy of culture, i.e. kulturozofia, which is the part of the philosophical system called anatelizm. The three kinds of relations between the civilization and the culture are distinguished. The concept of culture by A.L. Zachariasz belongs to the third one, which defines the civilization as a part of a bigger entity called culture. The notions of civilization and culture are analyzed in the context of globalization, which in its turn are seen in the context of ‘kulturozofia’.

Contributors

 • Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

References

 • Bańka J. 1980. Filozofia techniki. Człowiek wobec odkrycia naukowego i technicznego. Ka-towice: Wydawnictwo Śląsk.
 • Bańka J. 1986. Filozofia cywilizacji, tom 1, Cywilizacja diatymiczna, czyli Świat jako strach i łup. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
 • Bańka J. 1987. Filozofia cywilizacji, tom 2, Cywilizacja diafroniczna, czyli Świat jako praca i zysk. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
 • Bańka J. 1991. Filozofia cywilizacji, tom 3, Cywilizacja eutyfroniczna, czyli Świat jako rozum i godność. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
 • Bańka J. 2014. Krytyka rozumu cyfrowego. Recentywizm i wielka metamorfoza XXI wieku. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
 • Bosak M. 2009. „Idea poznania teoretycznego w myśli Andrzeja L. Zachariasza”. W Człowiek świadomością istnienia. Prace ofiarowane prof. dr. hab. Andrzejowi L. Zachariaszowi, W. Zięba, K.J. Kilian (red.), 582–591. Rzeszów: Wydawnictwo UR.
 • Bukowska S. 2007. Filozofia polska wobec problemu cywilizacji. Teoria Feliksa Konecznego. Katowice: Wydawnictwo UŚ.
 • Chwistek L. 1934. Granice nauki. Zarys logiki i metodologii nauk ścisłych. Lwów – Warsza-wa: Książnica Atlas.
 • Fiske A.P., S. Kitayama, H.R. Markus, R.E. Nisbett. 1998. „The cultural matrix of social psy-chology”. W The handbook of social psychology, 4th ed., D.T. Gilbert, S.T. Fiske, G. Lindzey (eds.). New York: McGraw-Hill.
 • Fukuyama F. 2009. Koniec historii, przekł. T. Bieroń, M. Wichrowski. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Kapuściński R., A. Domosławski. 2002. „Nasz kruchy świat. Rozmowa z Ryszardem Kapu-ścińskim”. W A. Domosławski, Świat nie na sprzedaż. Rozmowy o globalizacji i konte-stacji. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 • Kiereś H. 2004. „Źródła myślenia utopijnego”. W Kultura wobec techniki. Materiały z sym-pozjum „Przyszłość cywilizacji Zachodu” zorganizowanego przez Katedrę Filozofii Kultury KUL, P. Jaroszyński, I. Chłodna, P. Gondek (red.). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Kołakowski L. 1984. Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań. London: Aneks.
 • Koneczny F. 1935. O wielości cywilizacji. Kraków: Gebethner i Wolff.
 • Kuligowski W. 2006. „Antropologia. Gdzie coca-cola ożywia zmarłych”. Polityka. Niezbędnik inteligenta 39 (30 września).
 • Misiak W. 2007. Globalizacja więcej niż podręcznik: społeczeństwo, kultura, polityka. War-szawa: Difin.
 • Mróz T. 2009. „Kulturozofia wobec zagadnienia filozofii polskiej”. W Człowiek świadomością istnienia. Prace ofiarowane prof. dr. hab. Andrzejowi L. Zachariaszowi, W. Zięba przy współpracy K.J. Kiliana (red.), 641–655. Rzeszów: Wydawnictwo UR.
 • Różycka I. 2006. „W poszukiwaniu istnienia”. ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich 6: 317–322.
 • Russell B. 1995. Mądrość Zachodu, przekł. W. Jacórzyński, M. Wichrowski. Warszawa: Penta.
 • Samuel P. Huntington. 2007. Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przekł. H. Jankowska. Warszawa: Muza.
 • Symotiuk S. 2014. Kultura, cywilizacja, barbarzyństwo. Eseje historiozoficzne. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Szmyd J. 2012. Myślenie i zachowanie nieracjonalne. Tradycyjne i współczesne wymiary. Z psychologii i filozofii irracjonalizmu. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
 • Wróblewski Z. 2004. „Przyroda i technika w kontekście kryzysu ekologicznego. Uwagi o utraconych oczywistościach”. W Kultura wobec techniki. Materiały z sympozjum „Przyszłość cywilizacji Zachodu” zorganizowanego przez Katedrę Filozofii Kultury KUL, P. Jaroszyński, I. Chłodna, P. Gondek (red.). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Zachariasz A.L. 1995. „Uniwersalność filozofii a tradycja narodowa”. W Filozofia i religia w kulturze narodów słowiańskich, T. Chrobak, Z. Stachowski (red.), 25–35. Rzeszów: Wydawnictwo WSP.
 • Zachariasz A.L. 1996. „Moralność i rozum w ponowożytności”. W Moralność i etyka w po-nowoczesności, Z. Sareło (red.), 25–43. Warszawa: Wydawnictwo ATK.
 • Zachariasz A.L. 1996. „Wolność a racjonalność działania”. W Studia nad ideą wolności, Z.J. Czarnecki (red.), 207–222. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Zachariasz A.L. 1999. „Czy filozofia jako poznanie teoretyczne jest możliwa?”. W Przeszłość i przyszłość filozofii, R. Kozłowski, P.W. Juchacz (red.), 117–130. Poznań: Wydawnictwo UAM.
 • Zachariasz A.L. 1999. „Idea »integracji« wobec tradycji religijnej i filozoficznej a kwestia przyszłości narodów słowiańskich”. W Hominem quero. Studia z etyki, estetyki, historii nauki i filozofii, historii myśli społecznej. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Jedynakowi, A. Drabarek, S. Symotiuk (red.), 505–515. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Zachariasz A.L. 2000. „Filozofia wobec wyzwań współczesności. O potrzebie etyki odpowiedzialności”. W Filozofia po tej i tamtej stronie wieku. Materiały z konferencji na-ukowej Katowice-Wisła 10–14 maja 1999 roku, J. Bańka (red.), 75–94. Katowice: Wy-dawnictwo UŚ.
 • Zachariasz A.L. 2001. „Filozofia i polityka, czyli o potrzebie aksjologii politycznej”. W Filozofia i polityka w XX wieku, M. Szulakiewicz (red.), 21–33. Kraków: Aureus.
 • Zachariasz A.L. 2002. „Człowiek a globalizacja. Globalizacja kultury a globalna rewolucja”. W Dyktat, protest i integracja w kulturze, Z. Stachowski (red.), 255–274. Warszawa – Tyczyn: WSSG.
 • Zachariasz A.L. 2003. „Tożsamość narodowa a Europa celów w warunkach »wiecznego pokoju«”. W Zjednoczona Europa a Polska, Litwa i Ukraina. Materiały z konferencji Zarządu Uczelnianego Samorządu Studenckiego UMCS „Miejsce Polski i krajów Europy Środkowej w strukturach unijnych”, Lublin 11–13.04.2003, 21–32. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Zachariasz A.L. 2005. Antropotelizm. Człowiek a sens istnienia. Rzeszów: Wydawnictwo UR.
 • Zachariasz A.L. 2005. „Wartości, czyli obowiązywanie i powinność jako momenty bytowe kultury”. W Byt i powinność czyli status i funkcje wartości, A.L. Zachariasz (red.), 15–27. Rzeszów: Wydawnictwo UR.
 • Zachariasz A.L. 2006. Kulturozofia. Rzeszów: Wydawnictwo UR.
 • Zachariasz A.L. 2007. Kultura. Jej status i poznanie. Wprowadzenie do relatywistycznej teorii kultury. Rzeszów: Wydawnictwo UR.
 • Zachariasz A.L. 2011. „Filozofia a język. Uniwersalność filozofii a partykularność kultur na-rodowych”. W Język. Rozumienie. Komunikacja, M. Domaradzki, E. Kulczycki, M. Wendland (red.), 59–66. Poznań: Wydawnictwo UAM.
 • Zachariasz A.L. 2011. „W sprawie europocentryzmu i ekologizmu. Odpowiedź polemiczna Leszkowi Gaworowi”. ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich 11: 265–276.
 • Zachariasz A.L. 2012. „Globalizm jako formuła realizacji imperium neoliberalnego”. ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich 12: 111–124.
 • Znaniecki F. 1974. Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8ee674d4-d578-4abe-a62e-fb3ce3709fec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.