PL EN


2019 | 44(1) | 101-115
Article title

Supplementary pension schemes: needs, possibilities and problems with evaluation from the perspective of an individual saver

Content
Title variants
PL
Potrzeby, możliwości i problemy ewaluacji dodatkowych planów emerytalnych z punktu widzenia indywidualnego odbiorcy
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The purpose of this article is to identify the scope of information (both qualitative and quantitative) relating to pension products, necessary to evaluate their operation by individual saver and subsequently to compare this scope with the information provided to customers by financial institutions. The research relies on an analysis of available literature, documents and reports of pension institutions as well as the legal acts which govern the pension scheme and the financial market. The analysis of the situation in Poland led to the identification, in the final part of the report, of possible future changes in the information policies and of restraints, which follow from the nature of the products offered and the level of complexity of the supplementary schemes.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja zakresu informacji (ilościowych i jakościowych) dotyczących produktów emerytalnych niezbędnych do dokonania oceny ich funkcjonowania przez indywidualnych oszczędzających, a następnie porównanie tego zakresu z publikowanymi obecnie danymi o dodatkowym rynku emerytalnym oraz informacjami przekazywanymi klientom przez instytucje finansowe. Badanie oparto na analizie dostępnej literatury, dokumentów i raportów instytucji emerytalnych oraz aktów prawnych regulujących system emerytalny i rynek finansowy. Na podstawie przeprowadzonej analizy w ostatniej części artykułu wskazane zostały możliwości dalszych zmian w polityce informacyjnej oraz występujące ograniczenia, które wynikają z charakteru oferowanych produktów oraz poziomu skomplikowania systemów dodatkowych.
Contributors
 • Institute of Statistics and Demography, Warsaw School of Economics
References
 • Allgayer, S. et al. (2016). Pension Savings: The Real Return. 2016 Edition. Brussels: Better Finance.
 • Berthon, J. et al. (2014). Pension Savings: The Real Return. 2014 Edition. Brussels: Better Finance.
 • Broda, B., Ogrodniczuk, M., Nitoń, B., Gruszczyński, W. (2014). Measuring Readability of Polish Texts: Baseline Experiments. In: N. Calzolari et al. (eds), Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC14). Reykjavik: ELRA.
 • Chłoń-Domińczak, A., Góra, M., Rutecka, J. (2016a). Efektywność i przejrzystość systemu emerytalnego z uwzględnieniem otwartych funduszy emerytalnych. Warszawa: IGTE.
 • Chłoń-Domińczak, A., Góra, M., Rutecka, J. (2016b). Jakie zmiany regulacyjne mogłyby wpłynąć na podniesienie poziomu przyszłych świadczeń emerytalnych? Warszawa: IGTE.
 • European Commission (2010). Private pension schemes—their role in adequate and sustainable pensions. Brussels.
 • Góra, M., Rutecka, J. (2013). Elastyczny system emerytalny a obecne i przyszłe potrzeby jego uczestników. Ekonomista, no. 6.
 • Instytut Wolności i Raiffeisen Polbank (2014). Stan wiedzy ekonomicznej Polaków. Warszawa.
 • Klages, M., Viver, J.M. (2015). Pension Savings. The Real Return. 2015 Edition. Brussels: Better Finance.
 • KNF (2014). Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń dotyczące dystrybucji ubezpieczeń. Warszawa: UKNF.
 • Lewicka-Strzałecka, A. (2016). Moralność finansowa Polaków. Raport z badań. Gdańsk–Warszawa: Konferencja Przedsiębiorców Finansowych w Polsce.
 • OECD (2012). OECD Pension Outlook 2012. Paris: OECD Publishing.
 • OECD (2015). Pensions at Glance 2015. Paris: OECD Publishing.
 • Oxera (2013). Study on the position of savers in private pension products. Brussels: Oxera Consulting Ltd.
 • Paklina, N. (2016). The role of Supervision Related to Consumer Protection in Private Pension Systems. IOPS Working Papers on Effective Pensions Supervision, no. 27.
 • Pisarek, W. (1969). Jak mierzyć zrozumiałość tekstu? Zeszyty Prasoznawcze, no. 4.
 • Prast, H., van Soest, A. (2015). Pension Awareness, Pension Communication, and Choice Architecture. Netspar & Tilburg University.
 • Rajnes, D. (2003). International Evidence: Development and Delivery of Financial/Investment Information to the Public. Social Security Administration.
 • Rutecka, J. (ed.) (2014). Dodatkowy system emerytalny w Polsce—diagnoza i rekomendacje zmian. Warszawa: Towarzystwo Ekonomistów Polskich.
 • Siwek, A., Wojakowski, K. (2016). Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych—porównanie zagadnień prawnych i organizacyjnych. Poradnik klienta usług finansowych. Warszawa: UKNF.
 • Szumlicz, T., Żukowski, M. (eds) (2004). Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej. Warszawa: Twigger.
 • TNS Polska (2014). Wizerunek polskiego sektora bankowego. Edycja 2014. Warszawa: ZBP.
 • Turner, J.A. (2013). Pension investors: complexity in advisory fee disclosures. In: M. Szczepański (ed.), Pension Reforms—Comparison and Evaluation. Poznań: Publishing House of Poznan University of Technology.
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Dz. U. z 2015 r., poz. 1844.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, Dz. U. z 2016 r., poz. 1776.
 • Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Dz. U. z 2017 r., poz. 870.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8efae1b9-c072-42c5-a92e-64cefaa88652
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.