PL EN


2017 | 49 | 216-227
Article title

The role of local self-government in stimulating urban development in the context of the construction of age-friendly cities and the concept of Silver Economy

Content
Title variants
PL
Rola samorządu terytorialnego w stymulowaniu rozwoju miast w kontekście budowy miast przyjaznych starzeniu i koncepcji srebrnej gospodarki
RU
Роль местного самоуправления в стимулировании развития городов в контексте строительства городов солидного возраста и концепции серебряной экономики
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The ageing urban population in Poland is becoming a common phenomenon, although it takes a different pace in different regions. Therefore, it seems necessary to introduce in urban policy new strategic solutions for the so-called age-friendly cities, which in turn creates a number of opportunities to use the widely understood potential of older people, that is the concept of the Silver Economy. This paper attempts to identify areas of strategic intervention in the context of adapting cities to the phenomenon of the ageing population. This was done through the analysis of diagnostic and projection parts of all current development strategies developed for at least poviat towns in Podkarpackie Voivodship. The aim of the study was also to verify whether and to what extent local authorities of individual cities make concrete arrangements regarding the direct elimination or reduction of the negative effects of the ageing population, and the use of the potential of the Silver Economy. The analysis made it possible to identify areas of strategic actions in individual cities and showed a clear picture of the situation in poviat towns and cities with powiat rights generally treated as a specific level of local planning. In the strategies of urban development the efforts of local authorities towards new strategic solutions for the so-called age-friendly cities are visible. However, there are areas that require additional investment and strategic thinking. Cities should be prepared to perceive the ageing process and the increasing number of seniors as a development opportunity, and this should be done in a comprehensive way, and adequately to the pace of changes.
PL
Starzenie się ludności miast w Polsce staje się zjawiskiem powszechnym, choć w różnych regionach przybiera inne tempo. Konieczne zatem wydaje się wprowadzanie do polityki miejskiej nowych strategicznych rozwiązań dla tzw. miast przyjaznych starzeniu (Age-friendly Cities), co z kolei stwarza wiele możliwości wykorzystania szeroko rozumianego potencjału osób starszych, czyli koncepcji srebrnej gospodarki (silver economy). W prezentowanym opracowaniu podjęto próbę określenia obszarów interwencji strategicznych w kontekście przystosowania miast do zjawiska starzenia się mieszkańców. Dokonano tego poprzez analizę części diagnostycznych oraz projekcyjnych wszystkich aktualnych strategii rozwoju, opracowanych dla miast co najmniej powiatowych w województwie podkarpackim. Celem przeprowadzonego badania była również weryfikacja, czy i w jakim stopniu władze lokalne poszczególnych miast podejmują konkretne ustalenia, dotyczące bezpośredniej eliminacji lub zmniejszenia negatywnych skutków starzenia się społeczeństwa oraz wykorzystania potencjału srebrnej gospodarki. Przeprowadzona analiza umożliwiła określenie obszarów strategicznych działań w poszczególnych miastach oraz nakreśliła czytelny obraz sytuacji w miastach powiatowych i miastach na prawach powiatów traktowanych ogólnie, jako konkretny poziom planowania lokalnego. W strategiach rozwoju miast widać inicjatywy władz lokalnych na rzecz wdrażania nowych rozwiązań dla tzw. miast przyjaznych starzeniu. Istnieją jednak obszary, które wymagają doinwestowania i strategicznego myślenia. Należy odpowiednio, czyli kompleksowo i adekwatnie do tempa zachodzących zmian, przygotować miasta do postrzegania procesu starzenia się i wzrostu liczby seniorów jako szansy rozwojowej.
Year
Volume
49
Pages
216-227
Physical description
Contributors
References
 • Bonn Declaration for the Silver Economy as an Opportunity for Quality of Life, Economic Growth and Competitiveness in Europe, www.silvereconomy-europe.org (stan na dzień 02.09.2016).
 • Europe’s demographic future. Facts and figures on challenges and opportunities, 2007, European Commission, Luxembourg.
 • Global Age-friendly Cities: Guide, WHO http://www.who.int/ageing/publications/ Global_ age_friendly_cities_Guide_English.pdf (stan na dzień 02.09.2016 r.).
 • Golinowska S., 2014, Srebrna gospodarka – element strategii rozwoju regionalnego [w:] Starzejące się społeczeństwo: nowe zadania dla polityk publicznych, Małopolskie Studia Regionalne nr 2–3/31–32/2014, Kraków.
 • Graafmans J., Taipale V., Charness N. (red.), 1998, Gerontechnology. A sustainable investment in the future, red. J, IOS Press, Amsterdam.
 • Kubicki P., 2014, Miasta i gminy przyjazne wszystkim mieszkańcom [w:] Miasta przyjazne starzeniu: przewodnik, Fundację Res Publica i Instytut Badań Przestrzeni Publicznej, Warszawa.
 • Rudnicka M., Surdej A., 2013, Gospodarka senioralna. Nowy sektor gospodarki narodowej w Polsce, Centrum im. Adama Smitha, Warszawa.
 • Silver Economy Network of European Regions, www.silvereconomy-europe.org
 • Sokołowski D., 2006, Funkcje centralne i hierarchia funkcjonalna miast w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Szukalski P., 2012, Trzy kolory: srebrny. Co to takiego silver economy?, „Polityka Społeczna”, nr 5–6.
 • Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020, Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 • Żakowska M., 2014, Wstęp do polskiego wydania [w:] Miasta przyjazne starzeniu: przewodnik, Fundację Res Publica i Instytut Badań Przestrzeni Publicznej, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8f030dda-5a5e-4491-99b9-195cf8473db6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.