PL EN


2013 | LXXXIX (89) | 135-153
Article title

Stowarzyszenie zwykłe w świetle zmian kodeksu cywilnego przeprowa- dzonych ustawą z dnia 14 lutego 2003 r.

Authors
Content
Title variants
EN
An unincorporated association in terms of the amendments to the Civil Code made by way of the act of 14 february 2003
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The status of an incorporated association is subject to a continued doctrinal dispute between those who believe that such an association is an agreement of a contractual kind and the exponents of the view that it is an organisational entity with limited legal capacity. This dispute has been going on for years and did not end after the new Associations Act was introduced in 1989, or after the 2003 amendments to the Civil Code. The amendment to the Civil Code established a new category of entities in civil law, i.e. the so-called unincorporated legal entity (Article 331 of the Civil Code). The purpose of this publication is to answer the question of whether an unincorporated association can fall within this category or it should continue to be perceived in terms of an organisational relationship between entities. Indeed, the amended Civil Code fails to provide a definitive solution to this issue, so the doctrinal dispute goes on. In order for the association to receive the status of a legal entity, one must establish when it is organisationally independent enough, and then legislate on the relevant requirements in this area. Indeed, at the heart of the many self-conflicting doctrinal theories is the legislator’s failure to clearly define which entities are granted legal capacity. Also, the status of unincorporated associations must be viewed in terms of the provision that governs the liability for obligations assumed by unincorporated legal entities.
Year
Volume
Pages
135-153
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
author
References
 • Bilewska K., Sobura K., Osoby ustawowe (art. 33 (1) k.c.), Ed. Pr. 2005/10.
 • Bugajna-SporczykD., Dzbeńska E., Janson I., Sztekier-Łabuszewska M., Fundacje i stowarzyszenia. Prawo i praktyka, Warszawa 2005.
 • Chrzanowski W., Zarys prawa korporacji. Część ogólna, Warszawa 1997.
 • Dmowski S., Rudnicki S., Komentarz do k.c. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2007.
 • Flejszar R., Przedsiębiorca w postępowaniu cywilnym rozpoznawczym, Warszawa 2005.
 • Frąckowiak J., Instytucja prawa handlowego w kodeksie cywilnym, Rejent 2003/6.
 • Frąckowiak J., Ochrona dóbr osobistych jednostek organizacyjnych niebędących osobami, Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej, Warszawa 2007.
 • Frąckowiak J., [w:] System prawa prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2007.
 • Gniewek E., Komentarz do kodeksu cywilnego, Warszawa 2008.
 • Grzybowski S., Problematyka cywilnoprawna instytucji stowarzyszeń, Stud. Pr. 1973/36.
 • Katner W.J., Glosa do uchwały SN z dnia 21 grudnia 2007 r. (III CZP 65/07), Glosa 2009/2.
 • Kidyba A., Niektóre skutki dla obrotu handlowego wprowadzenia trzeciej kategorii podmiotowej, Prz. Pr. Handl. 2004/12.
 • Matuszczyk K.J., Zagadnienie ułomnych osób prawnych w świetle art. 331 k.c., [w:] Wybrane zagadnienia prawa cywilnego, red. M. Warciński, K. Zaradkiewicz, Warszawa 2006.
 • Pazdan M., Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2004.
 • Piasecki K., Kodeks cywilny. Księga pierwsza. Część ogólna. Komentarz, Kraków 2003.
 • Piątowski J.S., [w:] System prawa cywilnego, t. II: Prawo własności i inne prawa rzeczowe, red. J. Ignatowicz, Wrocław, Warszawa, Gdańsk 1977.
 • Pietrzykowski K., Zdanie odrębne do uchwały SN z 21 grudnia 2007 r. (III CZP 65/07), OSNC 2008/7–8, poz. 69, s. 28–32.
 • Radwański Z., Podmioty prawa cywilnego w świetle zmian kodeksu cywilnego przeprowadzonych ustawą z dnia 14 lutego 2003 r., Prz. Sąd. 2003/7–8.
 • Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 1994.
 • Romul J., Pojęcie stowarzyszenia, Rozpr. Pr.-Ek. 1965/4.
 • Sarnecki P., Prawo o stowarzyszeniach, Warszawa 2007.
 • Skowrońska-Bocian E., Prawo cywilne – część ogólna. Zarys wykładu, Warszawa 2005.
 • Smoktunowicz E., Podstawy prawne tworzenia i działalności organizacji społecznych w PRL, SPE 1979/XXI.
 • Wach M., Status ułomnych osób prawnych w polskim prawie cywilnym, Warszawa 2008.
 • Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne – zarys części ogólnej, Warszawa 2000.
 • Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 1997.
 • Żak M., Komentarz do art. 331 k.c., [w:] Komentarz do niektórych przepisów kodeksu cywilnego, zmienionych ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy – kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 49, poz. 408), Syst. Infor. Pr. LEX 2003.
 • Akty prawne
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 27 października 1932 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 94, poz. 808, z późn. zm.); rozporządzenie wyparło prawo państw zaborczych po odzyskaniu niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską w 1918 r.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 27 października 1933 r. – Kodeks Zobowiązań (Dz.U. z 1933 r. Nr 82, poz. 598).
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 55, poz. 321).
 • Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 49, poz. 408).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8f0e1e57-e610-4b47-bb61-95d0456dfa04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.