PL EN


2018 | 9 | 4 | 41-51
Article title

Dziedzictwo kulturalne i jego ochrona w kontekście infrastruktury krytycznej

Title variants
EN
Cultural Heritage and Its Protection in the Context of Critical Infrastructure
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto temat dziedzictwa kulturalnego i jego ochrony. W pierwszym rzędzie zdefiniowano pojęcie dziedzictwa kulturalnego. Następnie odniesiono się do problemu dóbr kultury zagrożonych zniszczeniem, ujmując dziedzictwo kulturalne w kontekście infrastruktury krytycznej. Na koniec omówiono kwestię ochrony dziedzictwa kulturalnego. Leitmotivem artykułu są uwagi zawarte w ONZ-owskiej Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego.
EN
The subject matter of the paper is cultural heritage and its protection. At the beginning, the author defines the notion of cultural heritage. Afterwards, the problem of cultural goods at risk of damage is taken up, and cultural heritage is set in the context of critical infrastructure. Finally, the issue of protection of cultural heritage is discussed. The leitmotiv of the paper are remarks included in the United Nations Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage.
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
41-51
Physical description
Contributors
References
 • Białek, Władysław. „Polski Komitet Doradczy do Spraw Ochrony Dóbr Kultury”. Cenne, Bezcenne, Utracone (2000), nr 3: 25-26.
 • „Critical infrastructure”, Wikipedia. Dostęp 19 września 2018. https://en.wikipedia.org/wiki/Critical _infrastructure.
 • Czajka, Anna. „Koło ratunkowe, reagowanie w przypadku katastrofy”. Cenne, Bezcenne, Utracone (2015), nr 3-4: 96-97.
 • Estreicher, Karol, jr. Straty kultury polskiej pod okupacją niemiecką 1939-1944 wraz z oryginalnymi dokumentami grabieży = Cultural losses of Poland during the German occupation 1939-1944 with original documents of the looting. Kraków: Pałac Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, 2003.
 • Klarecki, Mariusz. Grabież polskich dzieł sztuki z Warszawy w czasie II wojny światowej (rozm. Magdalena Ogórek), audycja Polskiego Radia 24 z dnia 11 lutego 2017 r.
 • Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjęta w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji (Dz.U. 1976, nr 32, poz. 190).
 • Lazrak, Faroek, Peter Nijkamp, Piet Rietveld i Jan Rouwendal. Cultural heritage and creative cities: an economic evaluation perspective. Amsterdam: VU University Amsterdam, Faculty of Economics, Business Administration and Econometrics, 2009.
 • Mróz, Janusz. „Powódź w płd.-zach. Polsce — straty w obiektach zabytkowych”. Cenne, Bezcenne, Utracone (1997), nr 4: 4-5.
 • Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej — tekst jednolity. Uchwała nr 121/2018 Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej.
 • National infrastructure protection plan 2009: partnering to enhance protection and resiliency. [Washington, D.C.]: U.S. Department of Homeland Security, 2009.
 • National infrastructure protection plan 2013: partnering for critical infrastructure security and resilience. [Washington, D.C.]: U.S. Department of Homeland Security, 2013.
 • Niglia, Alessandro, i Letizia Torretta. Preventing terroristic attacks against cultural heritage as part of a critical infrastructure protection strategy, w: Alessandro Niglia, Amer Al Sabaileh i Amani Hammad (red.). Countering terrorism, preventing radicalization, and protecting cultural heritage. The role of human factors and technology, 1–16. Amsterdam, Berlin, Washington: IOS Press, 2017.
 • Odzyskiwanie utraconych dzieł sztuki. Informacja o wynikach kontroli, KNO.410.006.00.2016, nr ewid. 203/2016/P/16/024/KNO. Warszawa: Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego, Najwyższa Izba Kontroli, 2017.
 • Ogrodzki, Piotr. „Kradzieże dóbr kultury w Polsce. Duży czy mały problem?” Cenne, Bezcenne, Utracone (1997), nr 1: 3.
 • Ogrodzki, Piotr. „Pożar kościoła w Czarnowąsach. Kolejny zabytek znika z polskiego krajobrazu”. Cenne, Bezcenne, Utracone (2005), nr 4: 18-19.
 • Ogrodzki, Piotr. „Wandale w kościołach”. Cenne, Bezcenne, Utracone (2009), nr 4: 3-6.
 • Polish Ministry of Information. The Nazi kultur in Poland, London: Written in Warsaw under the German Occupation and published for the Polish Ministry of Information by His Majesty’s Stationery Office, 1945.
 • Pruszyński, Jan. Dziedzictwo kultury Polski: jego straty i ochrona prawna. T. 1. Kraków: „Zakamycze”, 2001.
 • Spennemann, Dirk H R., i Kristy Graham. „The importance of heritage preservation in natural disaster situations”. International Journal of Risk Assessment and Management 7 (2007), nr 6/7: 993-1001.
 • „UNESCO deplores ‘cultural cleansing’ of Iraq as armed extremists ransack Mosul libraries”. UN News. Dostęp 3 lutego 2015. https://news.un.org/en/story/2015/02/490042-unesco-deplores-cultural-cleansing -iraq-armed-extremists-ransack-mosul.
 • UNESCO. „World heritage list”. Dostęp 19 września 2018. http://whc.unesco.org/en/list/.
 • U.S. Department of the Interior. National monuments and icons sector-specific plan: an annex to the National Infrastructure Protection Plan. [Washington, D.C.]: U.S. Department of Homeland Security, 2010.
 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983, nr 38, poz. 173).
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003, nr 162, poz. 1568).
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007, nr 89, poz. 590).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8f219e9a-0cfb-4e88-949c-c23f6cab07e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.