PL EN


Journal
2012 | 3(119) | 87-104
Article title

Lekcja języka angielskiego z perspektywy uczniów klas trzecich gimnazjów

Title variants
EN
Lessons of English in Polish schools: a third-grade lower secondary school perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wyniki Europejskiego badania kompetencji językowych (ESLC) pokazały, że w Polsce lekcja w szkole jest dla wielu uczniów jedyną okazją do regularnego kontaktu z językiem obcym. Autorzy niniejszego tekstu podjęli próbę przeanalizowania informacji dotyczących lekcji językowych, a zebranych wśród gimnazjalistów uczestniczących w badaniu ESLC. Celem artykułu jest omówienie danych kwestionariuszowych dotyczących lekcji języka w świetle aktualnego stanu wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z nauczaniem języków obcych oraz założeniami podstawy programowej. Podjęto również próbę odpowiedzi na pytanie, czy lekcja, której obraz wyłania się z odpowiedzi uczniów, pozwala na realizację podstawowego celu edukacji językowej, jakim jest komunikacja w języku obcym.
EN
Results from the European survey on Language Competences (ESLC) show that regular exposure to a foreign language for many Polish pupils is limited to language classes at school. in this light, the authors of this article took a closer look at the Polish ESLC findings. With a discussion on current theoretical approaches, good practice in foreign language teaching and national core curriculum requirements, the paper presents an analysis of student responses to a questionnaire about English lessons at lower secondary school. it also aims to describe how the school language class, as students describe it, achieves its basic goal in language education – communication in a foreign language.
Journal
Year
Issue
Pages
87-104
Physical description
Dates
issued
2012-09-30
Contributors
 • Instytut Badań Edukacyjnych
 • Instytut Badań Edukacyjnych
author
 • Instytut Badań Edukacyjnych
 • Instytut Badań Edukacyjnych
 • Instytut Badań Edukacyjnych
 • Instytut Badań Edukacyjnych
References
 • Bachman, L. F. (1990). Fundamental considerations in language testing. Oxford: Oxford University Press.
 • Bachman, L. F, i Palmer, A. (2010). Language assessment in practice. Oxford: Oxford University Press.
 • Brown, H. D. (2001). Teaching by principle – an interactive approach to language pedagogy (2nd ed.). New York: Pearson Education.
 • Brown, H. D. (2007). Principles of language learning and teaching (5th ed.). New Jersey: Prentice Hall Regents.
 • Bygate, M., Skehan, P. i Swain, M. (red.). (2001). Researching pedagogic tasks: second language learning, teaching and testing. Harlow: Longman.
 • Canale, M. (1983). From communicative competence to communicative language pedagogy. W: J. C. Richards i R. W. Schmidt (red.), Language and Communication (s. 2–27). London: Longman.
 • Canale, M i Swain. M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. Applied Linguistics, 1(1), 1–77.
 • Dakowska, M. (2005). Teaching English as a foreign language. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ellis, R. (2003). Task-based language learning and teaching. Oxford: Oxford University Press.
 • Gajek, E. (2008). Edukacja językowa w społeczeństwie informacyjnym. Warszawa: Zakład Graficzny UW.
 • Gower, R., Phillips, D. i Walters, S. (2005). Teaching Practice. Oxford: Macmillan.
 • Harmer, J. (2001). The practice of English language teaching (2nd ed.). Harlow: Pearson Education Ltd.
 • Hedge, T. (2000). Teaching and learning in the language classroom. Oxford: Oxford University Press.
 • Hymes, D. (1972). On communicative competence. W: J. B. Pride i J. Holmes (red.), Sociolinguistics. Harmondsworth: Penguin.
 • Instytut Badań Edukacyjnych [w druku]. Raport krajowy badania ESLC. Warszawa: Autor.
 • Komisja Europejska (2012). First European survey on language competences: final report. Bruksela: Autor.
 • Komorowska, H. (2009). (2001). Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
 • Lynch, T. (1996). Communication in the language classroom. Oxford: Oxford University Press.
 • Mackey, A. (1999). Input, interaction and second language development. Studies in Second Language Acquisition, 21(4), 557–581.
 • Martin, J. (2009). Typowe błędy metodyczne w prowadzeniu zajęć językowych. W: H. Komorowska (red.), Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęć językowych (s. 37–47). Warszawa: Wydawnictwo CODN.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej (2008). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dz.U. nr 4 z dn. 15 stycznia 2009. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej (2009a). Podstawa programowa z komentarzami (tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum (s. 61–72). Warszawa: Autor.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej (2009b). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 54, poz. 442). Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu (2002a). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142). Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu (2002b). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 9 maja 2002 r. Nr 51, poz. 458). Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • Ortega, L. (2007). Meaningful L2 practice in foreign language classrooms: A cognitive-interactionist SLA perspective. W: R. DeKeyser (red.). Practice in a Second Language. Perspectives from Applied Linguistics and Cognitive Psychology (s. 180–207). Cambridge” Cambridge University Press.
 • Piaget, J. (2006). Studia z psychologii dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rada Europy (2003). Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie.Warszawa: Wydawnictwo CODN.
 • Richards, J. C. i Rodgers, T. S. (2001). Approaches and methods in language teaching (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Scrivener, J. (2005). Learning teaching. Oxford: Macmillan.
 • Skehan, P. (1996). A framework for the implementation of task-based instruction. Applied Linguistics 17, 38–62.
 • Szpotowicz, M. (2012). Egzamin gimnazjalny a podstawa programowa, czyli czego egzamin nie sprawdza. Języki Obce w Szkole 1, 34–41.
 • Tomaszewska, B. (2009). Lekcja w szkole ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej. W: H. Komorowska (red.), Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęć językowych Warszawa: Wydawnictwo CODN, 142–158.
 • Ur, P. (1996). A Course in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Willis, J. (1996). A framework for task-based learning. Harlow: Longman.
 • Wygotski, L. S. (1971). Wybrane prace psychologiczne. Warszawa: PWN.
Notes
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2012/3-6-gajewska-i-in-lekcja-angielskiego.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0239-6858
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8f22c3ee-14ac-4095-abe3-8cf5b068e605
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.