PL EN


2013 | 910 | 21-35
Article title

Projektowanie strategii zarządzania

Title variants
EN
Designing Management Strategy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Recent studies on the search for a formula design business strategy have focused on development and restructuring. The universalist approach, marketing and financials are predominant in these studies. They focus on ways to achieve competitive advantage, sustainable development, and concern also the choice of sectors and market segments, sources of financing, and the allocation of funds. The purpose of this article is to review approaches to design and to provide a universal interpretation of management strategies. More specifically, it seeks to review design process management strategy, including the design of global business and organisational change.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Procesu Zarządzania, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, soltysik@uek.krakow.pl
References
 • Ansoff H.I. [1985], Zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa.
 • Ansoff H.I. [1984], Implanting Strategic Management, Prentice-Hall International, London.
 • Berkun S. [2006], Sztuka zarządzania projektami, Helion, Gliwice.
 • Boyd H.W., Walker O.C., Larreche J.C. [1995], Marketing Management. A Strategic Approach with a Global Orientation, Irwin, Chicago.
 • Filipiak B. [2000], Zarządzanie strategiczne. Narzędzia, scenariusz, procesy, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Frąckiewicz L.J. [2001], Systemy sprawnego działania. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, Warszawa.
 • Gierszewska G., Romanowska M. [1994], Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Kaplan R.S., Norton D.P. [2006], Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kasiewicz S. [2002], Zarządzanie operacyjne w dobie globalizacji, Difin, Warszawa.
 • Kisielnicki J. [2008], MIS – systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warszawa.
 • Krick E.V. [1975], Wprowadzenie do techniki i projektowania technicznego, WNT, Warszawa.
 • Krupski R., Niemczyk J. [2009], Stańczyk-Hugiet E., Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa.
 • Krupa K. [2003], Ewolucja proces zmian organizacyjnych. Wybrane poglądy i koncepcje, Łódź.
 • Mikołajczyk Z. [1998], Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa.
 • Mintzberg H., Ahlstrand B., Lampel J. [2009], Strategic Safari. A Guided Tour Through the Wilds Of Strategic Management, A Division of Simon & Schuster Inc, Henry Mintzberg Ltd, Bruce Ahlstrand, Joseph Lampel.
 • Mintzberg H., Quinn J.B. [1991], The Strategy Process: Concepts, Context, Cases, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, New Jersey.
 • Obłój K. [1988], Koncepcje strategii organizacyjnej, „Przegląd Organizacji”, nr 11.
 • Obłój K. [1998], Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 • Obłój K. [2007], Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 • Patzak G. [1982], Systemtechnik – planung komplexen innnovativers Systeme, grundlagen, methoden, techniken, Springer Verlag, Berlin.
 • Pierścionek Z. [1996], Strategie rozwoju formy, PWN, Warszawa.
 • Pierścionek Z. [2007], Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Projektowanie organizacji instytucji [1998], red. J. Skalik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Prymon M. [1999], Menedżerskie i społeczne aspekty współczesnego marketingu, Ekspert, Wrocław.
 • Rokita J. [2003], Organizacja ucząca się, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • Romanowska M. [2004], Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Sajkiewicz A. [2000], Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja, kierowanie, ekonomika, Poltext, Warszawa.
 • Schlesinger F. i in. [1999], Projektowanie organizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Shapiro C. [2007], Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej, Helion, Gliwice.
 • Sielicki A. [1980], Projektowanie jako przedmiot badań cybernetycznych [w:] Projektowanie i systemy – zagadnienia metodologiczne, red. W. Gasparski, D. Miller, Ossolineum Wrocław.
 • Sikorski C. [1988], Projektowanie i rozwój organizacji instytucji, PWE, Warszawa.
 • Skalik J. [1996], Metody i techniki organizatorskie, Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
 • Stachowicz-Stanusch B. [2000], Krótki przewodnik po szkołach formułowania strategii, „Przegląd Organizacji”, nr 1.
 • Stabryła A. [1995], Podstawy zarządzania firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stabryła A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Stabryła A. [2007], Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, PWN, Warszawa.
 • Stabryła A., Trzcieniecki J. [1980], Zagadnienia metodologii badania systemów zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Stoner J.A.F. [1997], Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • Suszyński C. [2003], Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Thompson J.L., Strickland A.J. [1992], Strategic Management. Concepts and Cases, Irwin Homewood.
 • Van de Ven A.H., Poole M.S. [1995], Explaning Development and Change in Organizations, Academy of Management Review, nr 6.
 • Waters D. [2001], Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wrzoska W. [2004], Strategie marketingowe, PWE, Warszawa.
 • Zieleniewski J. [1982], Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, PWN, Warszawa.
 • Zarządzanie procesami restrukturyzacji: koncepcje – strategie – analiza [2012], red. R. Borowiecki, A. Jaki, KEiOP, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8f2c1779-e62a-4839-82d7-5f3c678c0195
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.