PL EN


2017 (R. XVI) | 1(63) | 161-174
Article title

Przejawy buntu squatterów a ich poziom ego-rezyliencji

Authors
Content
Title variants
EN
Manifestations of rebellion among squatters and their level of ego – resilience
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sposób funkcjonowania squatterów w przestrzeniach miejskich nie może zostać niezauważony. Podejmowane przez członków tej grupy społecznej działania niejednokrotnie wzbudzają sprzeciw reszty społeczeństwa, z drugiej zaś strony trudno nie dostrzec twórczego potencjału tej grupy. Zachowania, które mogą być uważane za przejaw niedostosowania, równie dobrze mogą świadczyć o pozytywnej adaptacji jednostek do niesprzyjających warunków środowiskowych. W artykule dokonano charakterystyki ruchu squatterskiego, ze szczególnym uwzględnieniem podejmowanych przez squatterów działań o charakterze buntowniczym. Wyjaśniono czym jest bunt młodzieńczy oraz jakie mogą być jego przejawy. Opisano także koncepcję niedostosowania społecznego jako szczególnej formy odporności psychicznej. Zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród squatterów oraz w grupie kontrolnej. W obu zbiorach zbadano poziom odporności psychicznej oraz sposoby buntowania się. Następnie porównano wyniki uzyskane przez respondentów z grupy badawczej i kontrolnej. Przebadani squatterzy charakteryzowali się wyższym poziomem odporności psychicznej niż ich rówieśnicy, uzyskali również wyższe wyniki na skali buntu pozytywnego natomiast niższe na skali buntu negatywnego w porównaniu z badanymi z grupy kontrolnej. Zaobserwowano także istotną statystycznie korelację pomiędzy odpornością psychiczną a sposobami buntowania się squatterów. Wyniki badań wskazują na konieczność włączenia tej grupy w obszar pedagogiki społecznej.
EN
Whenever squatters decide to act in urban spaces, their activities cannot stay unnoticed. Behavior that can be considered as a social maladjustment, may as well indicate a positive adaptation of individuals to unfavorable environmental conditions. In this article the characteristics of squatter’s movement have been presented with particular emphasis on rebellious actions taken by them. This paper explains the concept of youthful rebellion and describes its manifestations. It also present the concept of social maladjustment as a particular form of psychological resistance. This article presents the results of empirical research conducted among squatters and in the control group. In both groups the level of psychological resistance and ways to rebel were tested. Squatters were characterized by a higher level of ego – resilience than their peers. They also obtained higher scores on a scale of positive rebellion and lower scores on the scale of negative rebellion. There was also a statistically significant correlation between the level of psychological resistance of squatters and their ways to rebel. The results indicate the necessity of including a group of young squatterów in the area of social pedagogy.
Issue
Pages
161-174
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Bernasiewicz M., (2013), Yuppie oraz squatter. Globalne style życie w lokalnych środowiskach wychowawczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Hołyst B., (2013), Problematyka patologii społecznej z perspektywy badań nad młodzieżą, [w:] Zagrożenia ładu społecznego, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Junik W. (red.), (2011), Zjawisko rezyliencji – wybrane problemy metodologiczne, [w:] Resilience. Teoria – badania – praktyka, Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa.
 • Kaczmarek Ł., (2011), Skala Sprężystości Psychicznej – polska adaptacja Ego Resiliency Scale, „Czasopismo Psychologiczne”, 17.
 • Kubicka E., Opora R., (2014), Przynależność do subkultury skinheadów w kontekście odporności psychicznej, „Resocjalizacja Polska”, 8.
 • Oleszkowicz A., (2006), Bunt młodzieńczy. Uwarunkowania, formy, skutki, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
 • Opora R., (2011), Nieletni niedostosowanie społecznie, lecz odporni psychicznie, [w:] Resilience. Teoria – badania – praktyka, Junik W. (red.), Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa.
 • Pluciński P., (2013), Miejskie (r)ewolucje. Radykalizm retoryki a praktyka reformy, „Praktyka Teoretyczna”, 3(9).
 • Prejs B., (2004), Bunt nie przemija. Bardzo podręczny słownik subkultur młodzieżowych, Wydawnictwo Śląsk, Katowice–Warszawa.
 • Siemaszko A., (1993), Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Żuk P., (2001), Społeczeństwo w działaniu, ekolodzy, feministki, skłotersi. Socjologiczna analiza nowych ruchów społecznych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8f2e037e-4323-4289-9558-6652a263eddc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.