PL EN


2017 | 3(25) | 1-18
Article title

External image of a university playing the role of an employer and the gender of potential young employees

Content
Title variants
PL
Zewnętrzny wizerunek uczelni w roli pracodawcy a płeć młodych potencjalnych pracowników
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The article presents chosen aspects associated with the perception of universities playing the role of an employer among the potential young employees. This work is theoretical-empirical in character. In the theoretical part on the basis of the results of cognitive-critical analysis of world literature on the subject it is emphasized that universities need to build their image as employers in a complex way. It is actually becoming essential, taking into consideration the challenges that universities have to face. With regard to image-related issues, in case of this group of entities both with regard to theoretical deliberations and empirical research, there is a clear gap which needs to be filled. It is worth starting the reduction of this gap with the identification of the associations that potential young employees have with regard to universities as employers. It was one of the research goals of this article. In the empirical part the results of primary research conducted among the representatives of the above-mentioned segment of the labour market are presented. On the basis of the results of the factor analysis conducted separately for the surveyed men and women, a preliminary verification of the two research hypotheses was conducted. It was concluded that the female respondents express a comparably worse opinion of universities as employers.
PL
W artykule przedstawione zostały wybrane aspekty związane z postrzeganiem uczelni w roli pracodawcy przez młodych potencjalnych pracowników. Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej na podstawie wyników poznawczo-krytycznej analizy światowej literatury przedmiotu zwrócono uwagę na konieczność kompleksowego kształtowania przez uczelnie ich wizerunku w roli pracodawcy. Staje się to wręcz niezbędne, biorąc pod uwagę rosnące wyzwania stojące przed uczelniami. Jeśli chodzi o kwestie wizerunkowe w przypadku tej grupy podmiotów zarówno w odniesieniu do rozważań teoretycznych, jak i badań empirycznych występuje wyraźna luka, którą należy wypełnić. Jej zmniejszenie warto zacząć od zidentyfikowania skojarzeń potencjalnych młodych pracowników z uczelniami w roli pracodawców. Było to jednym z celów badawczych tego artykułu. W części empirycznej przedstawiono zatem wyniki badań pierwotnych przeprowadzonych wśród reprezentantów wspomnianego segmentu rynku pracy. Na podstawie wyników analizy czynnikowej przeprowadzonej odrębnie dla badanych kobiet i dla badanych mężczyzn dokonano wstępnej weryfikacji dwóch hipotez badawczych. Stwierdzono, że respondentki relatywnie gorzej postrzegają uczelnie jako miejsce pracy.
Publisher
Year
Issue
Pages
1-18
Physical description
Dates
online
2017-09
Contributors
author
References
 • 1. Abdi, H., Williams, L.J. (2010). Principal component analysis. Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics, vol. 2, iss. 4, pp. 433–459.
 • 2. Anglade, M.S. (2015). The University as an Employer: A Study of the Application of Title VII to the Modern American Institution of Higher Education. Florida State University, College of Education, http://purl.flvc.org/fsu/fd/FSU_2015fall_Anglade_fsu_0071E_12952 dostęp: 03.06.2017.
 • 3. Barton, P.E., Coley, R.J. (2011). The Mission of the High School a New Consensus of the Purposes of Public Education? Princeton, NJ: Educational Testing Service.
 • 4. Baruk, A., Goliszek, A. (2017). Zewnętrzny wizerunek uczelni w roli pracodawcy jako podstawa segmentacji młodych potencjalnych pracowników. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, vol. 23, iss. 1, s. 79–96.
 • 5. Brdulak, J. (2015). Wyzwania w zarządzaniu jakością na uczelniach w Polsce — dobre praktyki. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, vol. 3, nr 37, s. 13–21.
 • 6. Dewalska-Opitek, A. (2010). Model kreowania zintegrowanego wizerunku przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 3 (52), s. 219–229.
 • 7. Knox, S., Freeman, Ch. (2006). Measuring and Managing Employer Brand Image in the Service Industry. Journal of Marketing Management, vol. 22, pp. 695–716.
 • 8. Kunerth, B., Mosley, R. (2011). Applying employer brand management to employee engagement. Strategic HR Review, vol. 10, no. 3, pp. 19–26.
 • 9. Lievens, F., Slaughter, J.E. (2016). Employer Image and Employer Branding: What We Know and What We Need to Know. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, vol. 3, pp. 407–440.
 • 10. Mosley, R. (2007). Customer Experience. Organizational Culture and the Employer Brand. Journal of Brand Management, vol. 15, no. 2, pp. 123–134.
 • 11. O stanie szkolnictwa wyższego i źródłach jego finansowania. Komunikat z badań, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, http://www.cbos.pl/SPISKOM. POL/2011/K_012_11.PDF dostęp: 03.06.2017.
 • 12. Saini, G.K., Gopal, A., Kumari, N. (2015). Employer Brand and Job Application Decisions: Insights from the Best Employers. Management and Labour Studies, vol. 40, iss. 1–2, pp. 34–51.
 • 13. Stillman, D., Stillman, J. (2017). Gen Z @ Work. How the next generation is transforming the workplace. Harper Business, New York.
 • 14. Tóth-Téglás, T., Hlédik, E., Fónadová, L. (2016). An Analysis of Employer Requirements of University Graduates. Acta Polytechnica Hungarica, vol. 13, no. 5, pp. 169–188.
 • 15. Wallace, M., Lings, I., Cameron, R., Sheldon N. (2014). Attracting and Retaining Staff: The Role of Branding and Industry Image. W: R. Harris, T. Short (eds.), Workforce Development. Springer Science+Business Media, Singapore, pp. 19–36.
 • 16. Why employers are reaching out to the next generation of workers: Gen Z. (2017). Chicago Tribune, http://www.chicagotribune.com/business/ct-generation-z-workforce-0402- biz-20170331-story.html dostęp: 03.04.2017.
Notes
EN
Available in Open Acces
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access)
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8f50e0ff-153a-42a6-ab92-2552cf215c5f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.