PL EN


2017 | 99 Triki, numery specjalne, atrakcje | 79-91
Article title

Błąd jako trik w kontekście fotografii i filmu

Authors
Title variants
EN
Error as a Trick in the Context of Photography and Film
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor podejmuje próbę namysłu nad postawą akceptacji błędu ze strony autora (twórcy) jako celowego aktu tworzenia przestrzeni wizualnych. Chodzi o błąd wykorzystywany jako trik w kontekście medium fotografii i filmu. Musiał omawia wybrane przykłady, w których medium filmu na swój sposób wykorzystuje szereg autonomicznych środków wyrazu, technik i technologii wizualizacji, jakie w ciągu dekad zostały wypracowane przez medium fotografii. W artykule został poruszony wątek obrazów realizowanych bez użycia kamery, zjawisko stroboskopowe i efekt powidoków, obrazów w negatywie, procedur zawłaszczania materiałów archiwalnych oraz ich remiksów, obrazów powstających na skutek zakłóceń foto-chemicznych, elektromagnetycznych czy usterek cyfrowych. Estetyka błędu to rodzaj twórczego podejścia do aktu tworzenia, który opiera się na destrukcji i redukowaniu zasadniczej funkcji medium (tj. wiernego dokumentowania). Obrazy-triki, których fundament jest oparty na błędach i usterkach, stanowią wyraz dążenia do nadrzędnego celu, jakim staje się poszukiwanie wizualnych fenomenów drzemiących w samym medium oraz w sposobie subiektywnej rejestracji i transformacji informacji o otaczającym świecie.
EN
The author considers the acceptance of an error by the author (creator) as a deliberate act of creating visual space. It is an error used as a trick in the context of the medium of photography and film. Musiał considers selected examples in which the medium of the film utilizes a number of autonomous means of expression, technologies and visualization techniques that have been developed over the decades by the medium of photography. In this article, the topic of camera-free images, stroboscopic and afterimage effects, negative images, using archive images and remixing them, and images created by photo-chemical, electromagnetic or digital faults are discussed. Aesthetics of error is a kind of creative approach to creation that is based on the destruction and reduction of the essential function of the medium (i.e. faithful documentation). Trick images based on faults and errors express the desire for the overarching goal of finding visual phenomena dormant in the medium itself and in the manner of subjective recording and transformation of information about the surrounding world.
Keywords
EN
Contributors
 • Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego
References
 • Barthes, Roland. Światło obrazu, tłum. J. Trznadel, Warszawa, Aletheia, 1996.
 • Czartoryska, Urszula, Przygody plastyczne fotografii, Warszawa, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, 1965.
 • Filiciak, Mirosław; Tarkowski, Alek. Dwa zero. Alfabet nowej kultury i inne teksty, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2014.
 • Flusser, Vilem, Ku filozofii fotografii, tłum. J. Maniecki, Katowice, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, 2005.
 • Goodell, Gregory. Sztuka produkcji filmowej. Podręcznik dla producentów, tłum. M. Konopa, Warszawa, Wydawnictwo Wojciech Marzec, 2009, s. 82.
 • Heidegger, Martin. Czas światoobrazu, w: Budować. Mieszkać. Myśleć. Eseje wybrane, tłum. zbior., Warszawa, Czytelnik, 1977.
 • Manovich, Lev. Język nowych mediów, tłum. P. Cypryański, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006.
 • Mietzel, Gerd. Wprowadzenie do psychologii, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1998.
 • Młodkowski, Jan. Aktywność wizualna człowieka, Łódź, PWN, 1998,
 • Potocka, Maria, A. Fotografia. Ewolucja medium sztuki, Warszawa, Wydawnictwo Aletheia, 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8f75a0c0-fa5b-49ae-98a2-ecade27d6765
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.