PL EN


2019 | 19 | 233-244
Article title

Krystyna Hudzik, Biblioteki uniwersyteckie w Niemczech w epoce cyfrowej: ciągłość i zmiana

Authors
Content
Title variants
EN
Krystyna Hudzik, University libraries in Germany in the digital age: continuity and change
DE
Krystyna Hudzik, Universitätsbibliotheken in Deutschland im digitalen Zeitalter. Kontinuität und Wandel
Languages of publication
PL EN DE
Abstracts
PL
Autorka omawia monografię Biblioteki uniwersyteckie w Niemczech w epoce cyfrowej: ciągłość i zmiany napisaną przez Krystynę Hudzik. Recenzentka podkreśla znaczenie publikacji prezentującej możliwie szeroko i kompleksowo obraz niemieckich bibliotek uniwersyteckich w ujęciu systemowym i dynamicznym. Ponadto wskazuje zalety monografii opartej na wnikliwej analizie bogatych materiałów bibliotecznych, analizie piśmiennictwa oraz obserwacjach prowadzonych w trakcie licznych naukowych pobytów w niemieckich bibliotekach uniwersyteckich i ośrodkach badawczych. Autorka zwraca także uwagę na ogólniejsze rozważania dotyczące perspektyw i roli bibliotek we współczesnej komunikacji naukowej doby cyfrowej.
EN
The aim of the text is to discuss the monograph University Libraries in Germany in the digital age: continuity and change written by Krystyna Hudzik. The author emphasizes the importance of the publication presenting the widest possible and comprehensive picture of German university libraries in a systemic and dynamic approach. In addition, she indicates the advantages of a monograph based on a thorough analysis of rich library materials, analysis of literature and observations conducted during her numerous scientific stays in German university libraries and research centres. The author also draws attention to general considerations regarding the perspectives and role of libraries in contemporary scientific communication of the digital age.
DE
Der Text zielt auf die Besprechung der Monografie Biblioteki uniwersyteckie w Niemczech w epoce cyfrowej. ciągłość i zmiany (Universitätsbibliotheken in Deutschland im digitalen Zeitalter. Kontinuität und Wandel), angefertigt von Krystyna Hudzik. Die Autorin betont die Bedeutung der Publikation, die die deutschen Universitätsbibliotheken aus systematischer und dynamischer Sicht möglichst ausführlich schildert. Zudem weist sie auf die Vorteile der Monografie hin, die sich auf eine gründliche Analyse von zahlreichen Bibliotheksmaterialien und vom Schrifttum sowie auf Beobachtungen während zahlreicher wissenschaftlicher Aufenthalte in den deutschen Universitätsbibliotheken und Forschungszentren stützt. Die Autorin schildert auch allgemein die Perspektiven und die Rolle von Bibliotheken in der modernen wissenschaftlichen Kommunikation im digitalen Zeitalter.
Year
Volume
19
Pages
233-244
Physical description
Dates
published
2019-12-09
Contributors
author
 • Maria Curie-Sklodowska University, Poland. Faculty of Political Science and Journalism
References
 • Amghar, Ewa. 2014. „Infrastruktura informatyczna nowoczesnej biblioteki: co niemieckie biblioteki akademickie oferują swoim czytelnikom?” W Biblioteka akademicka. Infrastruktura – uczelnia – otoczenie, Gliwice, 24–25 października 2013 r., red. M. Odlanicka-Poczobutt, K. Zioło, 9–30. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • Bednarek-Michalska, Bożena. 2008. „Biblioteki cyfrowe (repozytoria) – nową ofertą usługową dla naukowych środowisk medycznych w Polsce.” dostęp Marzec 30 http://konferencja.biblio.cm.umk.pl/fileadmin/pelne_teksty/Bednarek-michalska.doc.
 • Canty, Nick. 2012. „Libraries as publishers: turning the page.” Alexandria, 23 (1): 56–62.
 • Gębołyś, Zdzisław. 2001. „Kształcenie bibliotekarzy dyplomowanych w nowych krajach związkowych RFN – model lipski.” Studia Bibliologiczne, 13: 22–33.
 • Gębołyś, Zdzisław. 2008. „Zespołowa organizacja pracy (teamwork) w niemieckich bibliotekach uniwersyteckich.” Biblioteka, 12 (21): 129–145.
 • Gruszka, Zbigniew. 2011. „Książka, czytelnik i biblioteka w Stanach Zjednoczonych. Szkic do wizerunku bibliotekarstwa amerykańskiego.” W Ludzie i książki: studia i szkice bibliologiczno-bibliograficzne: księga pamiątkowa dedykowana Profesor Hannie Tadeusiewicz, red. E. Andrysiak, przy współ. J. Konieczna, A. Walczak-Niewiadomska, M. Rzadkowolska,193–202. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Hollendr, Henryk. 2018. „Nauka jako mrowisko: miejsce biblioteki w sieciach współpracy badawczej. Prezentacja z XVIII Ogólnopolskiej konferencji naukowej bibliotek uczelni niepublicznych i publicznych organizowanej przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu w dn. 24–25.05.2018 r. pt. Biblioteka przyszłości – wyzwania – trendy – zagrożenia. Sesja II.” Dostęp Marzec 30 http://hdl.handle.net/11199/10406.
 • Hurst, Susan. 2013. „Current trends in UK University libraries.” New Library World, 114 (9): 398–407.
 • Janas, Magdalena. 2012. „Popularyzowanie wiedzy naukowej i upowszechnianie kultury w bibliotece akademickiej.” Bibliotheca Nostra, 27 (1): 52–64.
 • Kamińska, Anna M. 2017. „Dobre praktyki publikowania danych badawczych.” Biuletyn EBIB, 177 (1). Dostęp Kwiecień 30, http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/569/752.
 • Konieczna, Danuta. 2006. „Współczesne trendy architektury bibliotecznej a zmieniające się wymagania użytkowników.” W Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy? II Konferencja Politechniki Łódzkiej, Łódź 19–21 czerwca 2006: materiały konferencyjne, red. B. Feret at al., 217–228. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 • Kulczycka Urszula. 2015. „Czy można studiować bez biblioteki? Diagnoza problemu w oparciu o badania przeprowadzone wśród studentów Uniwersytetu Gdańskiego.” W Biblioteki bez użytkowników…? Diagnoza problemu. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Supraśl 14–16 września 2015, red. H. Brzezińska-Stec, J. Żochowska, 229–242. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Mc Cabe, Marck.J., Snyder, Christopher.M., Fagin, Anna. 2013. „Open Access versus Traditional Journal Pricing: Using a Simple “Platform Market” Model to Understand Which Will Win (and Which Should).” The Journal of Academic Libraries, 39 (1): 11–19.
 • Piotrowicz, Grażyna. 2015. „Współczesna biblioteka akademicka w ujęciu systemowym, integrującym jej przestrzeń fizyczną i wirtualną.” Biuletyn EBIB, 155 (1). Dostęp Kwiecień 30. http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/32.
 • Sykes, Jean. 2004. „Redeveloping the World’s largest Social Science Library for the 21st century.” LIBER Quarterly, 14 (2). Dostęp Kwiecień 30. DOI: http://doi.org/10.18352/lq.7761.
 • Tenopir, Carol. Talja, Sanna. Horstmann, Wolfram. Late, Elina. Hughes, Dane. Pollock, Danielle. Schmidt, Birgit. Baird, Lynn. Sandursky, Robert. Allard, Suzie. 2017. „Research data services in European academic research libraries.” LIBER Quarterly, 21 (1): 23–44.
 • Wojciechowski, Jacek. 2002. „Biblioteka akademicka jako wydawca.” W Działalność wydawnicza bibliotek w czasach konwergencji mediów, red. W. S. Wojnarowicz, B. Kasperek, 13–20. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8f7c5e39-ba97-4df6-9c29-7b2ecbae5322
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.