PL EN


2017 | 1 | 45-57
Article title

Prawne aspekty reklamy zakładu lecznictwa uzdrowiskowego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego coraz mocniej konkurują ze sobą i dlatego stosują powszechnie marketing. Jednym z typowych narzędzi marketingu (promocji) jest reklama. Jednakże polskie prawo ogranicza ją w ochronie zdrowia. Celem artykułu jest analiza aktualnych przepisów dotyczących reklamy zakładów lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce w sferze udzielanych świadczeń zdrowotnych.
EN
Spa treatment establishment increasingly compete with each other and therefore apply universally marketing. One of the typical instruments of marketing is advertising. However, Polish law limits advertising in health care. This article aims to analyze the rules on advertising of spa treatment establishment in Poland.
Year
Issue
1
Pages
45-57
Physical description
Dates
published
2017-03-29
Contributors
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
References
 • Filip R., 2002, Marketing specjalistycznych ambulatoryjnych usług medycznych, Czelej Lublin.
 • Wiktor J.W.,2006, Promocja usług, [w:] Czubała A., A. Jonas, J.W. Wiktor, Marketing usług, Wyd. Wolter Kluwer Polska, Kraków .
 • Golka M., 1994, Świat reklamy, Agencja Badawczo-Promocyjna «Artia», Puszczykowo.
 • Dobska M., Dobski P., 1999, Marketing usług medycznych, INFOR, Warszawa.
 • Dercz M., Rek T.,2012,Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, WoltersKluwer Polska.
 • Borowicz K., Puzoń W., Ryba M., 2012,Ustawa o działalności leczniczej z komentarzem oraz wybranymi aktami wykonawczymi, Infor, Warszawa.
 • Paszkowska M., Normatywne ograniczenia reklamy działalności leczniczej, Przegląd Prawa Publicznego, nr 4/2013.
 • Paszkowska M. (red.), 2015, Zarządzanie podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, DIFIN, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej( Dz.U. z 2015 poz.1400).
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.).
 • Ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta(t.j. Dz. U. z 2016, poz. 186).
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych(t.j. Dz.U. z 2016, poz.879)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2543-9766
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8faca2b9-eb54-4de7-9a5c-96132defe39b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.