PL EN


2016 | 10 | 1 | s. 47-63
Article title

Sakramentalność małżeństwa w relacji do ludzkiej egzystencji

Content
Title variants
EN
The sacramentality of marriage in relationnto human existence
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł odpowiada na pytanie o specyfi kę urzeczywistniania się egzystencji Jezusa w życiu małżonków sakramentalnych. Sakrament małżeństwa tworzymy nową komórkę wspólnoty eklezjalnej. Małżonkowie sakramentalni wdrażająmw swoje życie naukę Jezusa przez naśladowanie Jego etosu miłości. Dlatego zasadne jest stwierdzenie, że konkretyzacja egzystencji Jezusa w życiu małżonków sakramentalnych jest działaniem „in Persona Ecclesiae”.
EN
The article answers the question for the specifi city of the coming true of the existence of Jesus in the life of sacramental spouses. The sacrament of matrimony creates a new cell in the ecclesial community. The sacramental couple initiate into their own life Christ learning through the imitation of His love ethos. Therefore, it’s reasonable to concludemthat the concretisation of Jesus’ existence in the sacramental-spouses’ life is “in persona Ecclesiae”.
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
s. 47-63
Physical description
Contributors
 • teolog dogmatyk, prof. UWM w Olsztynie, autorka m.in. monografi i Dialog – jako metoda ewangelizacji współczesnego świata według Jana Pawła II (2000) oraz Teologia historiozbawcza w dogmatyce polskiej XX wieku (2010) i Development of the Eve-Mary Antithesis since the Catechism Of The Council Of Trent until the Catechism Of The Catholic Church (1566–1992) (2013);, kaparz@uwm.edu.pl.
References
 • Benedykt XVI, Meeting of His Holiness Benedict XVI with the Parish Priests of the Rome Diocese. Lectio divina (23 II 2012), w: The Holy See, http://www.vatican. va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2012/february/documents/hf_ben-xvi_ spe_20120223_parroci-roma_en.html [dostęp: 15 V 2014], (polska wersja językowa: Iść za Chrystusem drogą pokory, „Pastores” 2013, nr 58 (1), <http://pastores.pl/index. php?option=com_content&view=article&id=442%3Ai-za-chrystusem-drog-pokory&- catid=52%3A5812013&lang=pl [dostęp: 15 V 2014]).
 • Caffarra C., La famiglia luogo di esperienza della comunione, w: Cristo Chiesa uomo. Il Vaticano II nel pontifi cato di Giovanni Paolo II, red. Z. J. Kijas, A. Dobrzyński, Libreria Editrice Vaticana 2010, s. 129–137.
 • Czaja A., Mistyczne Ciało Chrystusa, [hasło] w: Encyklopedia katolicka, t. 12, Lublin 2008, kol. 1298-1302.
 • Ferdek B., Płodność małżeńska w świetle teologii dogmatycznej, w: Ekumeniczna wizja małżeństwa i rodziny. Szansa i życiowe problemy, red. J. M. Lipniak, Wrocław 2015, s. 81–89.
 • Hiers R. H., Królestwo Boże, tłum. Z. Kościuk, [hasło] w: Encyklopedia biblijna, red. P. J. Achtemeier, Warszawa 19992, s. 546–549.
 • Horgan M. P., List do Kolosan, w: Katolicki komentarz biblijny, red. R. E. Brown i in., red. nauk. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa 2001, n. 58, 16, s. 1409–1418.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio” (22 XI 1981), w: The HolymSee, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html [dostęp: 19 XII 2015].
 • Jan Paweł II, Encyklika „Dominum et vivifi cantem” (18 V 1986), w: The Holy See, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_18051986_dominum-et-vivifi cantem.html [dostęp: 19 XII 2015].
 • Jan Paweł II, List apostolski „Mulieris dignitatem” (15 VIII 1988), w: „Mulieris dignitas”.
 • Promieniowanie kobiecości, red. T. Paszkowska, Lublin 2009, s. 159–211.
 • Jan Paweł II, Encyklika „Ecclesia de Eucharistia” (17 IV 2003), w: The Holy See,http://www.vatican.va/holy_father/special_features/encyclicals/documents/hf_jp-ii_menc_20030417_ecclesia_eucharistia_pl.html [dostęp: 30 I 2015].
 • Karris R. J., Ewangelia według Świętego Łukasza, w: Katolicki komentarz biblijny, red.
 • R. E. Browi i in., red. nauk. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa 2001, n. 48, 49,s. 1034–1107.
 • Kasper W., Bóg Jezusa Chrystusa, tłum. J. Tyrawa, Wrocław 1996.
 • Katechizm Kościoła katolickiego (1992), Poznań 1994.
 • Lipniak J. M., Usprawiedliwiający wymiar sakramentu małżeństwa, w: Ekumeniczna wizja małżeństwa i rodziny. Szansa i życiowe problemy, Wrocław 2015, s. 53–79.
 • Lorek P., Wybrane aspekty koncepcji „jednego ciała” w 1 Liście do Koryntian Apostoła Pawła, w: Ekumeniczna wizja małżeństwa i rodziny. Szansa i życiowe problemy, red. J. M. Lipniak, Wrocław 2015, s. 19–27.
 • Merecki J., Wstęp. Rodzina wobec wyzwań współczesności, w: Nadzieja rodziny. Z kard. Gerhardem Ludwigiem Müllerem rozmawia Carlos Granados, tłum. i wstęp J. Merecki, Kraków 2014, s. 5–30.
 • Merecki J., Corpo e transcendenza. L`antropologia fi losofi ca nella teologia del corpo di Giovanni Paolo II, Siena 2015.
 • Müller G. L., Dogmatyka katolicka, tłum. W. Szymona, Kraków 2015.
 • Nadzieja rodziny. Z kard. Gerhardem Ludwigiem Müllerem rozmawia Carlos Granados, tłum. i wstęp J. Merecki, Kraków 2014.
 • Parzych K., Chrystyczna antropologia podstawą misji ewangelizacyjnej Kościoła w myśli
 • Jana Pawła II, w: Jana Pawła II inspiracje chrystologiczne, red. K. Kaucha, J. Mastej, Lublin–Kielce–Kraków 2006, s. 183–195.
 • Parzych-Blakiewicz K. A., Teologia historiozbawcza w dogmatyce polskiej XX wieku, Olsztyn 2010.
 • Parzych-Blakiewicz K., Elementy fi lozofi i dialogu w antropologii paschalnej ks. Wacława Hryniewicza, „Forum Teologiczne” 2011, t. 12, s. 121–132.
 • Parzych-Blakiewicz K., Teologiczny obraz Boga Ojca u podstaw chrześcijańskiego wychowania do rodzicielstwa, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 49 (2012), nr 2, s. 115–127.
 • Parzych-Blakiewicz K., Radość chrześcijańska jako cnota eklezjalna. Na marginesie
 • „Evangelii gaudium” papieża Franciszka, „Studia Nauk Teologicznych PAN” 2013, nr 8, s. 93–104.
 • Parzych-Blakiewicz K., Sakrament małżeństwa jako wyzwanie dla współczesnych chrześcijan wobec laickiej wizji małżeństwa i rodziny, w: Dom – rodzina – małżeństwo, red. J. J. Pawlik, Olsztyn 2013, s. 71–85.
 • Parzych-Blakiewicz K., Przysięga miłości małżeńskiej w perspektywie współczesnych dylematów eklezjalnych, „Ateneum Kapłańskie” 2016, t. 166, nr 1 (641), s. 44–52.
 • Paweł VI, Encyclical letter „Humanae vitae” (25 VII 1968), w: The Holy See, http://w2.vatican. va/content/paul-vi/en/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_25071968_humanae-vitae. html [dostęp: 19 XII 2015].
 • Pyc M., Chrystus. Piękno – dobro – prawda. Studium chrystologii Hansa Ursa von Balthasara w jej trylogicznym układzie, Poznań 2002.
 • Rychlicki C., Sakramentalny charakter przymierza małżeńskiego. Studium teologicznodogmatyczne, Płock 1997.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium” (21 XI 1964), w: Sobór Watykański II, Konstytucje – dekrety – deklaracje, test polski, nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 104–163.
 • Szczurek J. D., Bóg Ojciec w źródłach teologii, Kraków 2000.
 • Waldstein M., John Paul II’s Theology of the Body a Remedy for our Culture, w: Cristo Chiesa uomo. Il Vaticano II nel pontifi cato di Giovanni Paolo II, red. Z. J. Kijas,
 • A. Dobrzyński, Libreria Editrice Vaticana 2010, s. 291–293.
 • Zimny J., Obraz ojcostwa na współczesne czasy, „Katolicki Przegląd Społeczno-Pedagogiczny” 2010, nr 1, s. 86–101.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8fc2c91a-d952-4f2b-97dc-b1e4fb25cc56
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.