PL EN


2020 | vol. 64, nr 1 | 55-65
Article title

Determinants of the bankruptcy risk of commercial banks in Central and Eastern Europe

Authors
Content
Title variants
PL
Determinanty ryzyka upadłości banków komercyjnych Europy Środkowo-Wschodniej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The collapse of Lehman Brothers, known as the beginning of the global financial crisis, showed how important risk management is in a bank. The aim of the article is to analyze bankruptcy risk factors of commercial banks from CEE. The hypothesis assumes that bank’s features: profitability, asset quality, size, credit risk, structure of assets, the direction of the core business and sources of financing, have a statistically significant impact on the bankruptcy. To verify the hypothesis, an econometric model was built which examined the determinants in three areas: comprehensively, dividing into large and small banks and by the EU membership criterion. The analysis showed that the risk of bankruptcy is affected by: profitability, asset quality, bank size, asset structure and core business direction; the determinants of bankruptcy vary depending on the size of the bank; the country’s membership in the EU does not affect the type of determinants but only the strength of their influence.
PL
Upadek Lehman Brothers, znany jako początek światowego kryzysu finansowego, pokazał, jak ważne jest zarządzanie ryzykiem w banku. Celem artykułu jest analiza determinant ryzyka upadłości banków komercyjnych z krajów EŚW. Postawiona hipoteza zakłada, że cechy banku: rentowność, jakość aktywów, wielkość, ryzyko kredytowe, struktura aktywów, kierunek działalności podstawowej i źródło finansowania, mają statystycznie istotny wpływ na ryzyko bankructwa. Aby zbadać hipotezę, zbudowano model ekonometryczny, który pozwolił na analizę determinant w trzech ujęciach: kompleksowo dla próby badawczej, w podziale na banki duże i małe oraz z wykorzystaniem kryterium przynależności do UE. Badanie wykazało, że na ryzyko upadłości istotnie wpływają: rentowność, jakość aktywów, wielkość banku, struktura aktywów oraz kierunek działalności podstawowej; determinanty upadłości różnią się w zależności od wielkości banku; przynależność kraju do UE nie wpływa na rodzaj determinant, lecz na siłę ich oddziaływania.
References
 • Al-Tamimi K.A.M., Obeidat S.F., 2013, Determinants of capital adequacy in commercial banks of Jordan an empirical study, International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, July.
 • Barr R., Siems T., 1994, Predicting bank failure using DEA to quantify management quality, Federal Reserve Bank of Dallas, Financial Industry Studies Working Papers, no. 94, Accounting Research.
 • Beck T., Demirguc-Kunt A., Levine R., 2003, Bank Concentration and Crises, NBER Working Paper Series.
 • Bellotti T., Matousek R., Stewart C., 2011, Are rating agencies’ assignments opaque? Evidence from international banks, Expert Systems with Applications, vol. 38, no. 4, April.
 • Caporale G.M., Alessi M., Di Colli S., Lopez J., 2017, Loan loss provisions and macroeconomic shocks: Some empirical evidence for Italian banks during the crisis, Finance Research Letters, 25.
 • Chodnicka-Jaworska P., 2016, Wpływ wskaźników finansowych na ratingi kredytowe banków z krajów strefy euro, Financial Sciences, vol. 3, Issue 28.
 • Chodnicka-Jaworska P., Jaworski P., 2017, Fundamental determinants of credit default risk for
 • European and American banks, Journal of International Studies, vol. 10, no. 3.
 • Cleary S., Hebb G., 2016, An efficient and functional model for predicting bank distress: In and out of sample evidence, Journal of Banking & Finance, no. 64.
 • Cox R.A.K., Wang G.W.Y., 2014, Predicting the US bank failure: A discriminant analysis, Economic Analysis and Policy, no. 44.
 • Estrella A., Park S., Peristiani S., 2000, Capital ratios as predictors of bank failures, Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review.
 • Farooq M., Zaheer S., 2015, Are Islamic banks more resilient during financial panics?, Pac. Econ. Rev., 20(1).
 • Hanweck G.A., 1977, Predicting bank failure, Board of Governors of the Federal Reserve System, Research Papers in Banking and Financial Economics.
 • Hassan O.A.G., Barrell R., 2013, Accounting for the determinants of banks’ credit ratings, Brunel University of London Economics and Finance Working Paper Series, vol. 13-02.
 • Hau H., Langfield S., Marques-Ibanez D., 2012, Bank ratings what determines their quality?, EBC Working Paper Series, vol. 1484, October.
 • Ibrahim M.H., Rizvi S.A.R., 2018, Bank lending, deposits and risk-taking in times of crisis: A panel analysis of Islamic and conventional banks, Emerging Markets Review, vol. 35.
 • Kasiewicz S., Rogowski W., 2006, Założenia teoretyczne i doświadczenia międzynarodowe w zakresie oceny i prognozowania zagrożenia banków upadłością, Bezpieczny Bank, no. 2(31).
 • Keeton W.R., William R., 1999, Does faster loan growth lead to higher loan losses? Econ. Rev. (Q II).
 • McDonald O., Keasey K., 2002, The Future of Retail Banking in Europe. A View from the Top, John Wiley & Sons, Chichester .
 • Messai A., Jouini F., 2013, Micro and macro determinants of non-performing loans, International Journal of Economics and Financial Issues, 3.
 • Nieborak T., 2001, Realizacja zaleceń Komitetu Bazylejskiego ds. nadzoru bankowego dotyczących procesu powstawania i funkcjonowania banku w polskim prawie bankowym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, no. 1-2.
 • Olszak M., 2006, Adekwatność kapitałowa banków a podaż kredytu bankowego. Czynniki wzrostu gospodarczego w Polsce Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Ötker-Robe I., Podpiera J., 2010, The fundamental determinants of credit default risk for European large complex financial institutions, IMF Working Paper, vol. WP/10/153.
 • Shen C., Huang Y., Hasan I., 2012, Asymmetric benchmarking in bank credit rating, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, vol. 22.
 • Skała D., 2015, Saving for a rainy day? Income smoothing and procyclicality of loan-loss provisions in Central European banks, International Finance, vol. 18(1).
 • Thlon M., 2008, Świetność i upadek. Historia banku Lehman Brothers, Gazeta Bankowa, no. 42.
 • Thompson J.B., 1991, Predicting bank failures in the 1980s, Federal Reserve Bank of Cleveland, First Quarter.
 • Wong J., Choi K., Fong T., 2005, Determinants of the capital level in banks in Hong Kong, Hong Kong Monetary Authority Quarterly Bulletin.
 • Yiqiang Jin J., Kanagaretnam K., Liu Y., Liu N., 2018, Banks’ loan growth, loan quality, and social capital, Journal of Behavioral and Experimental Finance.
 • Zaghdoudi T., 2013, Bank failure prediction with logistic regression, International Journal of Economics and Financial Issues, vol. 3, no. 2.
 • Żółtkowski W., 2007, Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce, CeDeWu.pl, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8fcca1c5-300e-4726-a92d-d92caa276896
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.