PL EN


2020 | 8 | 171-185
Article title

Badania naukowe nad służbami specjalnymi

Authors
Content
Title variants
EN
Scientific research into special services
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono aktualny stan badań naukowych nad służbami specjalnymi, w tym w Polsce. Postawiona została teza o konieczności powołania specjalistycznego ośrodka naukowo‑badawczego oraz autonomicznych kierunków akademickiego kształcenia w dziedzinie służb specjalnych. Autor w artykule przedstawił autorską definicję służb specjalnych. Następnie zaprezentował swoje poglądy na rolę i znaczenie badań nad służbami specjalnymi. Wskazał na bariery utrudniające wprowadzanie tego kierunku kształcenia. Zasugerował powołanie szkoły wyższej kształcącej kadry na potrzeby służb specjalnych (wywiad, kontrwywiad). Uczelnia byłaby również centrum badawczo‑naukowym, gdzie skupiałyby się badania nad służbami specjalnymi. W wymiarze naukowym pracy i badań nad służbami specjalnymi naukowcy z tej uczelni współpracowaliby z innymi ośrodkami akademickimi.
EN
The article presents the current state of scientific research on special services in Poland. The thesis about the necessity of establishing a specialized research center and autonomous academic education in the field of secret services was made. The author in the article presented the author's definition of special services. Then he presented his views on the role and importance of special services research. He pointed to barriers hindering the introduction of this field of education. He suggested the establishment of a university educating staff for the needs of special services (intelligence, counterintelligence). The university would also be a research and scientific center where research on special services would focus. In the scientific dimension of work and research on special services, scientists from this university would cooperate with other academic centers.
Year
Issue
8
Pages
171-185
Physical description
Dates
published
2020
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2543-6961
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8fcfd4a2-33b2-4636-b345-504ba4c39c82
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.