PL EN


2013 | 2(28) |
Article title

Ekonomiczno-społeczne aspekty rozwoju obszarów wiejskich

Authors
Content
Title variants
EN
Socio-economic aspects development of the rural areas
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
There has been a change in the urban-rural relations in recent decades, as a result of increased mobility and intensity of information flow, changes in the production processes and the growing globalization of markets. The old urban-rural division lost its importance for the new ones: the metropolitan areas and those beside metropolitan. This can lead to the end of the traditional urban-rural relations, some signs are already seen. This is already observed in the process of “growing” the cities with their territories to rural areas. The risk of loss of the relationship between urban and rural areas is high because of the growing disproportion between these areas and decreased territorial cohesion. It requires strengthening new and deliberate efforts in regional policy, those that are not “fighting with windmills”, ie will take into account the objective processes already taking place. The purpose of this paper is an attempt to characterise the development of economic and social processes in rural areas and proposals for further action in the context of sustainable development.
PL
W ostatnich dziesięcioleciach, w wyniku rosnącej mobilności oraz intensyfikacji przepływu informacji, zmian w procesie produkcji oraz postępującej globalizacji rynków, doszło do zmiany relacji miasto-wieś. Stary podział miasto-wieś stracił na znaczeniu na rzecz nowego podziału: obszary metropolitalne i pozametropolitalne. Może to prowadzić, a w niektórych przypadkach objawy są już oczywiste, do rozpadu lub końca tradycyjnych stosunków miejsko-wiejskich. Dzieje się tak chociażby ze względu na obserwowany już proces „rozlewania się” miast z ich terytoriów na obszary wiejskie. Ryzyko zaniku więzi i relacji między miastem a wsią jest duże z powodu rosnących dysproporcji rozwojowych między tymi obszarami i zmniejszającej się spójności terytorialnej. Wymaga zatem wzmocnienia nowych i przemyślanych działań w ramach polityki regionalnej, ale takich, które nie będą „walczyły z wiatrakami”, tzn. będą uwzględniały zachodzące obiektywnie procesy. Stąd celem niniejszego artykułu jest próba scharakteryzowania zachodzących procesów w wymiarze ekonomicznym i społecznym na obszarach wiejskich oraz przedstawienie propozycji do dalszych działań w kontekście zrównoważonego i trwałego rozwoju.
Contributors
author
References
 • Duczkowska-Małysz K., 2013. Obszary wiejskie – przestrzeń problemów czy przestrzeń cywilizacyjnej szansy Europy – z uwzględnieniem zmian modelu rolnictwa europejskiego i wzrostu rangi wsi w Europie. W: Mater. VI Europejskiego Kongresu Odnowy Wsi, http://www.odnowawsi.eu/docs/161_2.pdf [dostęp: 21.01.2013].
 • Halamska M., 2007. Regionalne zróżnicowanie rozwoju wsi. W: Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u. Red. G. Gorzelak. Wyd. Scholar, Warszawa.
 • Hałasiewicz A., 2011. Ekspertyza Rozwoju obszarów wiejskich w kontekście zróżnicowań przestrzennych w Polsce i budowania spójności terytorialnej kraju. http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Ewaluacja_i_analizy/Raporty_o_rozwoju/Raporty_krajowe/Documents/Ekspertyza_Rozwoj_%20obszarow_wiejskich_09082011.pdf [dostęp: 30.01.2013].
 • Obszary wiejskie w Polsce. 2011. GUS, Warszawa-Olsztyn.
 • Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. 2009. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa,http://zds.kprm.gov.pl/sites/default/files/pliki/pl_2030_wyzwania_rozwojowe.pdf [dostęp: 30. 01.2013].
 • Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2010 r. 2012. GUS, Katowice.
 • Rural Policy Reviews. The New Rural Paradigm. Policies and governance. 2006. OECD Publishing.
 • Tacoli C., 1998. Bridging the divide: Rural-urban Interactions and livelihood Strategies, This paper was prepared for the Department for International Development’s (DFID) Natural Resource Advisors Conference, Sparsholt, 5-8 July 1998.
 • Terytorialne uwarunkowania konkurencyjności i spójności. Regionalna różnorodność Europy i jej potencjały, Trzeci raport syntetyczny ESPON. 2006. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • The International Institute for Communication and Development: Research Brief. 2001. IICD 1.
 • Warschauer M., 2002. Reconceptualizing the digital divide. First Monday 8. 7, 7.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8fd081c2-e75d-46c4-85b2-22f3cdc96415
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.