PL EN


2016 | Acta Iuris nr 14 |
Article title

Krytyka prawa przez autorów tekstów prasowych w kontekście zasady demokratycznego państwa prawnego

Authors
Title variants
EN
Criticism of law by the press in the context of the principle of the rule of law
Languages of publication
Abstracts
PL
Głównym celem niniejszego artykułu jest analiza zjawiska krytyki prawa przez autorów tekstów prasowych. Zagadnienie zostało omówione w kontekście jednej z zasad współtworzących zasadę demokratycznego państwa prawnego – zasady poprawnej legislacji. Punktem wyjścia analizy materiału empirycznego jest charakterystyka zasady poprawnej legislacji jako zasady prawa w ujęciu systemowym oraz zasady demokratycznego państwa prawnego, z której zasada poprawnej legislacji (jak szereg innych norm-zasad) została wyinterpretowana.
EN
The main purpose of this article is to show certain aspects of the phenomenon of the criticism of law bythe press (by journalists and other authors). This issue is discussed in the contextof one of the norm-principles of law co-creatingthe principle of the rule of law – the principle of proper legislation. The legislative process in a democratic state is determined by legal norms. Some of them are thenorm-principles of law (principles of law in a directive sense)which collectively makeup the principleof proper legislation. This norm-principle of lawsets certain obligations for the legislator. The way in which the lawmaker fulfills them is subjected to criticism by the press.
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2012.
 • Banaszak B., Prawo konstytucyjne, wyd. 6, Warszawa 2012.
 • Bogucki O., Zieliński M., Zasady Prawa z perspektywy ogólnej teorii prawa, w: System Prawa Karnego Procesowego. Tom III. Zasady procesu karnego, red. P. Wiliński, Warszawa 2014.
 • Dudek D., Prawo konstytucyjne w zarysie. Wybór źródeł, Lublin 2002.
 • Garlicki L., Materialna interpretacja klauzuli demokratycznego państwa prawnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, w: Państwo prawa. Demokratyczne państwo prawne. Antologia, red. J. Kowalski, Warszawa 2008.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys Wykładu, wyd. 16, Warszawa 2012.
 • Kuciński J., Konstytucyjny ustój państwowy Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2003.
 • Kuciński J., Wołpiuk W.J., Zasady ustroju politycznego państwa w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku, Warszawa 2012.
 • Mikołajewicz J., Pojmowanie „państwa prawnego” w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, w: Polskie dyskusje o państwie prawa, red. S. Wronkowska, Warszawa 1995.
 • Morawski L., Zasada państwa prawnego próba reinterpretacji, w: Państwo prawa. Demokratyczne państwo prawne. Antologia, red. J. Kowalski, Warszawa 2008.
 • Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 2002.
 • Prawo konstytucyjne RP, red. P. Sarnecki, wyd. 6, Warszawa 2005.
 • Winczorek P., Prawo konstytucyjne Rzeczpospolitej Polskiej, wyd. 1, Warszawa 2003.
 • Witkowski Z., Wybrane zasady prawa konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, w: Prawo konstytucyjne, red. Z. Witkowski, Toruń 2002.
 • Wronkowska S., Charakter prawny klauzuli demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej), w: Państwo prawa. Demokratyczne państwo prawne. Antologia, red. J. Kowalski, Warszawa 2008.
 • Wronkowska S., Zieliński M., Ziembiński Z., Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1974.
 • Zalesiński T., Zasada prawidłowej legislacji w poglądach Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2008.
 • Zieliński M., Konstytucyjne zasady prawa, w: Charakter i struktura norm konstytucji, red. J. Trzciński, Warszawa 1997.
 • Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, wyd. 6, Warszawa 2012.
 • Zieliński M., Zasady i wartości konstytucyjne, w: Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, red. A. Bałaban, P. Mijal, Szczecin 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8fdaef3e-43dc-4f58-a48b-3be1f0ee1637
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.