Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 6 | 4 | 123-140

Article title

Komplementarność cyfrowego i tradycyjnego uczenia się i nauczania języków obcych

Authors

Title variants

EN
Complementarity of Digital and Traditional Foreign Languages Learning and Teaching

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Nauczanie i uczenie się języków obcych jest działem humanistyki cyfrowej. Ma ono charakter interdyscyplinarny, łączy nauki humanistyczne (językoznawstwo, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo), społeczne (pedagogikę, psychologię, psycholingwistykę) i coraz częściej technikę cyfrową. Miejsce i rolę technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu i uczeniu języków obcych należy rozpatrywać w obszarze badawczym i praktycznym. W obszarze praktyki nauczania języków obcych największe znaczenie ma dostęp do materiałów obcojęzycznych i wykorzystanie narzędzi komunikacyjnych. Zasoby cyfrowe, w tym słowniki jedno- i wielojęzyczne, bazy danych, teksty literackie, filmy, serwisy informacyjne, etc.) stają się podstawowymi materiałami dydaktycznymi w nauczaniu i uczeniu się języków na każdym poziomie edukacji. Internet pełni funkcję komunikacyjną w nauczaniu języków, np. około pół miliona młodych Europejczyków: uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i średnich współpracuje ze sobą, wykorzystując narzędzia sieciowe, kształcąc jednocześnie kompetencje językowe w mowie i piśmie, kulturowe i interkulturowe oraz cyfrowe. Zarówno rozważania teoretyczne z zakresu filozofii i pedagogiki, jak i analiza przypadków stosowania narzędzi cyfrowych wskazują na komplementarność tradycyjnego i cyfrowego nauczania i uczenia się języków obcych.
EN
Learning and teaching languages is part of digital humanities. It has an interdisciplinary character, it combines humanities (linguistics, cultural studies, literary studies), social sciences (pedagogy, psychology, psycholinguistics) and, increasingly digital technology. The place and role of information and communication technologies (ICT) in teaching and learning of foreign languages are to be seen in the area of research and practical applications. In the practice of foreign language teaching the most important is access to materials and the use of digital resources and communication tools, including single and multi-lingual dictionaries, databases, literary texts, films, news, etc. Nowadays they become basic materials for teaching and learning languages at every level of education. The Internet serves as a communication tool, for example about half a million young Europeans: students of kindergartens, primary and secondary schools are working together using web-based tools, acquiring linguistc competences such as speaking and writing; cultural and intercultural competences and also digital sills. Both theoretical considerations of philosophy and pedagogy, as well as case studies on the use of digital tools indicate the complementarity of traditional and digital teaching and learning of foreign languages

Year

Volume

6

Issue

4

Pages

123-140

Physical description

Contributors

 • Pracownia Nowych Mediów w Lingwistyce Stosowanej w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

References

 • Ahmad Khurshid, Corbett Grevill, Rogers Margaret and Sussex Roland (1985). Computers, language learning & language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Blattner Geraldine & Fiori Melissa (2009). Facebook in the language classroom: Promises and possibilities. „Instructional Technology and Distance Learning (ITDL)” 6(1), 17-28.
 • Brumfit Christopher (1985). Computers in English language teaching; a view from the classroom. (ELT Documents 122). Oxford: Pergamon Press for the British Council.
 • Berners-Lee Tim (n.d.). BrainyQuote.com. Retrieved September 23, 2015, from BrainyQuote.com Web site: http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/t/timberners444483.html
 • Burston Jack (2013). Mobile-Assisted Language Learning: A Selected Annotated Bibliography of Implementation Studies 1994–2012. „Language Learning & Technology” Vol. 17, No. 3, 157-224.
 • Burston Jack (2014a). The Reality of MALL: Still on the Fringes. „CALICO Journal” 31(1), 103-125. doi: 10.11139/cj.31.1.103-125
 • Burston Jack (2014b). A Survey of MALL Curriculum Integration: What the Published Research Doesn’t Tell. „CALICO Journal” 31(3), pp 303-322. doi: 10.11139/cj.31.3.303-322
 • Cohen Louis, Manion Lawrence & Morrison Keith (2004). Traditional teacher roles and new teacher roles with ICT. Published on the companion web resource for A Guide to Teaching Practice.
 • Chun Dorothy M. (2013). Contributions of Tracking User Behavior to SLA Research. „CALICO Journal” 1-2, 256-262.
 • Crookall David & Oxford Rebecca L. (1990). Simulation, gaming and language learning. New York: Newbury House.
 • Dede Chris (1995). The transformation of distance education to distributed learning. http://www2.gsu.edu/~wwwitr/docs/distlearn/
 • Díaz Cintas Jorge & Fernandez Cruz Marco (2008). Using subtitled video materials for foreign language instruction. W: Jorge Díaz Cintas (red.). The Didactics of Audiovisual Translation, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, s. 201-214.
 • Doolittle Peter (2009). iPods as mobile multimedia learning environments. W: Hokyoung Ryu & David Parsons (red.). Innovative mobile learning: techniques and Technologies. Hershey, PA: IGI Global.
 • Fischer Robert (2007). How do we Know what Students are Actually Doing? Monitoring Students’ Behavior in CALL. „Computer Assisted Language Learning” 20(5), 409-442. http://dx.doi.org/ 10.1080/09588220701746013
 • Gajek Elżbieta (2002). Komputery w nauczaniu języków. Warszawa: PWN.
 • Gajek Elżbieta (2005). Komputerowe wspomaganie nauczania języków obcych. W: Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki (red.). Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 298-303.
 • Gajek Elżbieta (2007). Korpusy językowe w kształceniu nauczycieli języków obcych. „Przegląd glottodydaktyczny” t. 24, 19-42.
 • Gajek Elżbieta (2008). Edukacja językowa w społeczeństwie informacyjnym. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej.
 • Gajek Elżbieta (2009). Lekcja z wykorzystaniem technologii informacyjnej. W: Hanna Komorowska (red.). Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęć językowych. Warszawa: CODN, 208-231.
 • Gajek Elżbieta (2010). Bezpieczeństwo w sieci tematem lekcji językowej. „Meritum” 2(17), 18-21.
 • Gajek Elżbieta (2011a). Learner-oriented teaching and assessment through digital video projects W: Hanna Komorowska (red.). Issues in promoting multilingualism. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, s. 287-306.
 • Gajek Elżbieta (2011b). Współtworzenie wiedzy w różnojęzycznej i różnokulturowej społeczności wirtualnej. W: Luiza Ochnio, Arkadiusz Orłowski. Metodologia i ewaluacja e-learningu. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, s. 29-39.
 • Gajek Elżbieta (2013). Technologie mobilne w edukacji językowej – na przykładzie języka angielskiego. „Meritum”, nr 4, 27-33.
 • Gajek Elżbieta (2014a). The effects of Polish-Chinese language tandem work at tertiary level. „US-China Educational Review” vol 4, nr 3, 203-208.
 • Gajek Elżbieta (2014b). Wikitekst o technologiach mobilnych w kształceniu nauczycieli języków obcych. „Języki Obce w Szkole” nr 2, 97-107.
 • Gajek Elżbieta (2015a). Innowacyjne kształcenie przyszłych nauczycieli języków w zakresie stosowania technologii mobilnych. W: Elżbieta Gajek (red). Technologie mobilne w edukacji językowej. Warszawa: Texter, w druku.
 • Gajek Elżbieta (2015b). ICT as material culture in CALL (w druku)
 • Gajek Elżbieta, Szarkowska Agnieszka (2015). Przekład audiowizualny w edukacji językowej – na przykładzie materiałów naukowych w projekcie ClipFlair. W: Anna Duszak, Anna Jopek-Bosiacka, Grzegorz Kowalski (red). Tekst naukowy i jego przekład. Kraków: Universitas.
 • Gajek Elżbieta, Szarkowska Agnieszka (2005). Audiovisual scientific text for self-directed Content and Language Integrated Learning (CLIL). W: Anna Duszak, Grzegorz Kowalski (red.). Academic (Inter)genres: between Texts, Contexts and Identities. Frankfurt am Main–New York: Peter Lang.
 • Godwin-Jones Robert (2010). Emerging technologies: Literacies and Technologies Revisited. „Language Learning & Technology” 14(3), 2-9.
 • Granger Sylviane (red.) (2002). Computer Learner Corpora, Second Language Acquisition and Foreign Language Teaching. Amsterdam and Philadelphia: Benjamins.
 • Heidegger Martin (1927). Being and Time. London: SCM Press, 1962.
 • Heidegger Martin (1949). The Question Concerning Technology. W: Heidegger Martin. Basic Writings. Second Edition. Revised and Expanded. Ed. David Farrell Krell. New York: Harper Collins, 1993.
 • Higgins John (1988). Language, learners and computers. London and New York: Longman.
 • Hubbard Philip (1991). Evaluating computer games for language learning. „Simulation and Gaming” 22(2), 220-223.
 • McDonald Jason K., Yanchar Stephen C., Osguthorpe Russell T. (2005). Learning from programmed instruction: Examining implications for modern instructional technology. „Educational Technology Research and Development” 53, no. 2: 84-98. 2005.
 • Kabilan Muhammad Kamarul, Norlida Ahmad, Abidin Mohamad Jafre Zainol (2010). Facebook: An online environment for learning of English in institutions of higher education? „Internet and Higher Education” 13, 179-187. doi: 10.1016/j.iheduc.2010.07.003
 • Kinzie, Mable B., Dolly R.D. Joseph (2008). Gender differences in game activity preferences of middle school children: implications for educational game design. „Educational Technology Research & Development” 56(5/6), 643-663.
 • Krashen Stephen D. (1982). Principles and Practice in Second Language Acquisition (Language Teaching Methodology). Oxford: Pergamon Press Inc.
 • Kukulska-Hulme Agnes, Sharples Mike, Milrad Marcelo Arnedillo-Sanchez Inmaculada, Vavoula Giasemi (2009). Innovation in Mobile Learning: A European Perspective. „International Journal of Mobile and Blended Learning” 1(1), 13-35.
 • Lantolf James P., Thorne Steven L. (2006). Sociocultural theory and the genesis of second language development. Oxford: Oxford University Press.
 • Lave Jean, & Wenger Etienne (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Leńko-Szymańska Agnieszka (2014a). The acquisition of formulaic language by EFL learners: A cross-sectional and cross-linguistic perspective. „International Journal of Corpus Linguistics” 19, Nr 2 r. 2014, 225-251.
 • Leńko-Szymańska Agnieszka (2014b). Is this enough? A qualitative evaluation of the effectiveness of a teacher-training course on the use of corpora in language education. „RECALL” 26, Nr 2 r. 2014, 260-278
 • Malliet Steven de, Meyer Gust (2005). The history of the video game. W: Joost Raessens, Joeffrey Goldstein (red.). Handbook of computer game studies. London: MICT Press, s. 23–45.
 • McDonald Jason K., Yanchar Stephen C., Osguthorpe Russell T. (2005). Learning from programmed instruction: Examining implications for modern instructional technology. „Educational Technology Research and Development” 53, no. 2, 84-98.
 • Papert Seymour (1980). Mindstorms: Children, computers, and powerful ideas. New York: Basic Books, Inc.
 • Phillips Martin K. (1987). Potential Paradigms and Possible Problems for CALL. „System” 15(3), 275-287.
 • Postman Neil (1992). Technopoly: the Surrender of Culture to Technology. New York: Knopf.
 • Okoń Wincenty (1995). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Wyd. 2. Warszawa: „Żak”.
 • Rankin Yolanda A., Gold Rachel, Gooch Bruce (2006). 3D role-playing games as language learning tools. „Paper presented at the EuroGraphics” Vol. 25, Vienna, Austria, September 4-8.
 • Sharrock Wes W., Watson D.R. (1985). “Reality construction” in second language-learning (L2) simulations. „System” 13, 195-206.
 • Skinner Burrhus Frederic. The Science of Learning and the Art of Teaching. „Harward Educational Review” 24, 86-97.
 • Sharples Mike (2000). The Design of Personal Mobile Technologies for Lifelong Learning. „Computers and Education” 34, 177-193.
 • Stickler Ursula, Shi Lijing (2015). Eye movements of online Chinese learners. „CALICO Journal” vol. 32.1, 52-81. doi : 10.1558/calico.v32i1.25964.
 • Sykes Julie, Oskoz Ana, Thorne Steven L. (2008). Web 2.0, Synthetic Immersive Environments,and Mobile Resources for Language Education. „CALICO Journal” 25(3), 528-546.
 • Talavá, Noa (2010). Subtitling as a task and subtitles as support: pedagogical applications. W: Jorge Díaz Cintas, Anna Matamala, Josélia Neves (red.). New Insights into Audiovisual Translation and Media Accessibility. Amsterdam–New York: Rodopi, s. 285-299.
 • Thorne Steven L. (2008). Transcultural Communication in Open Internet Environments and Massively Multiplayer Online Games. In: Sally Sieloff Magnan (red.). Mediating Discourse Online. Amsterdam: John Benjamins, s. 305-327.
 • Thorne Steven L., Black Rebecca W., Sykes Julie M. (2009). Second Language Use, Socialization, and Learning in Internet Interest Communities and Online Gaming. „Modern Language Journal” 93(0), 802-821.
 • Terantino Joseph (2013). Facebook comparison research: Faculty and student perceptions of social media for foreign language courses. W: Bin Zou, Minjie Xing, Yuping Wang, Mingyu Sun, Catherine H. Xiang (red.). Computer-assisted foreign language teaching and learning: Technological advances. Hershey: IGI Global, s. 91-103.
 • Turgut Yıldız, Irgin Pelin (2009). Young learners’ language learning via computer games. „Procedia Social and Behavioral Sciences” 1, 760-764.
 • van Dixhorn Lloyd, Loiseau M., Magenot F., Potolia A., Zouru Katherina (2010). Language learning and social media, 6 key dialogs. http://www.elearningeuropa.info/files/LS6/language%20learning%20resources%20and%20networks%20DEF.pdf [dostęp 27.12. 2010].
 • Van Eck Richard (red.) (2010). Interdisciplinary Models and Tools for Serious Games: Emerging Concepts and Future Directions: Emerging Concepts and Future Directions. Hershey: IGI Global.
 • Wichman Anne, Fligelstone Steven, McEnery Tony, Knowles Gerry (eds) (1997). Teaching and Language Corpora. London: Longman.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8fe3983d-a0f4-4e19-aaa9-8cb4fdc4c99b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.