PL EN


2020 | 2 - Przedsiębiorczość społeczna w czasie kryzysu | 138-148
Article title

Analiza dobowego budżetu czasu studiujących kobiet w latach 2017–2019

Content
Title variants
EN
Research of the daily time budget of female students between 2017–2019
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Poszukiwanie nowych rozwiązań i weryfikowanie tych już istniejących w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wymaga możliwości odniesienia gromadzonych danych do tych sprzed pandemii. Celem autorów było określenie struktury budżetów czasu bezpośrednio tuż przed pandemią w odniesieniu do wybranej grupy respondentów (bezdzietnych kobiet kontynuujących naukę). Badania prowadzono w trzech edycjach (2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020) korzystając z techniki autorejestracji. Narzędziem badania był formularz dzienniczka tygodniowego. W artykule omówiono strukturę budżetu czasu ustaloną dla respondentów w oparciu o zebrane dane, obejmującą wraz z wyliczeniem średnich czasów trwania podejmowanych czynności z zakresu wyróżnionych kategorii grup działań. W strukturze budżetu czasu respondentek wyraźne odzwierciedlenie zalazły sygnalizowane dotychczas przemiany społeczne.
EN
The search for new solutions and verify existing in connection with the spread of the SARS-CoV-2 requires the ability to reference data to those collected before the pandemic. Objectives: The aim of the article was to determine the structure of time budgets just before the pandemic in relation to a selected group of respondents (childless women continuing their education). The research was conducted in three editions (2017/2018, 2018/2019 and 2019/2020) using the auto-registration technique. The research tool was a weekly diary form. Results: The structure obtained from the study differs from the structure developed by the Central Statistical Office of 2013. Individual categories of activity groups have been extended (using social media) and others have been shortened (household and family care). In the structure of the budget time respondents were clearly reflected social changes previously indicated.
Contributors
 • Kolegium Nauk o Zarzadzaniu i Jakości Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
author
 • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński
References
 • Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Zysk i S-ka.
 • Brzezińska, A.I., Kaczan R., Piotrowski K., Rękosiewicz M. (2011). Odroczona dorosłość: akt czy artefakt?, Nauka, 4, 67–107.
 • Budżet czasu ludności 2013, część I (2015), GUS: Departament Badań Społecznych i Warunkow Życia, Warszawa.
 • Budżet czasu ludności 2013, część II (2016), GUS: Departament Badań Społecznych i Warunkow Życia, Warszawa.
 • Burlita, A. (2015). Zarządzanie budżetem czasu jako determinanta rozwoju kapitału ludzkiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 39(3), 25–37.
 • Carlstein, T. (2019). Time Resources, Society and Ecology: On the Capacity for Human Interaction in Space and Time. London–Boston–Sydney: George Allen & Unwin.
 • Dolot, A. (2020). Wpływ pandemii COVID-19 na pracę zdalną – perspektywa pracownika. E-mentor, 1(83), 35–43.
 • Galland, O. (2003). Adolescence, Post-Adolescence, Youth: Revised Interpretations. Revue française de sociologie, 44, Supplement: An Annual English Selection, 163–188.
 • Gurba, E. (2011). Wczesna dorosłość. W: J. Trempała (red.). Psychologia rozwoju człowieka (s. 287–311). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kolny, B. (2016). Analiza czasu wolnego w budżecie czasu Polakow. Handel Wewnętrzny, 2(361), 228–240.
 • Kołodko, G.W. (2020). Pandemia: praktyczne reakcje i teoretyczne pytania. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 55(2), 5–14.
 • Pisarska, B. (2015). Badanie budżetu czasu studentow, w tym ich czasu wolnego – studia przypadkow. W: M. Makowska-Iskierka (red.), Badania nad turystyką. Jeden cel, różne podejścia. Warsztaty z Geografii Turyzmu: tom 6 (s. 159–175), Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego.
 • Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M. (2002). Psychologia rozwoju człowieka (t. I). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sliż, P. (2020). Praca zdalna podczas epidemii COVID-19 w Polsce – wyniki badania empirycznego. E-mentor, 3(85), 50–65.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8ff4abfc-181a-40e2-a792-4fdb1a0213a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.